Optimistically Bored

Optimistically Bored

Optimistically Bored: A Journey Through Artistic Expression Unleash your imagination and immerse yourself in a captivating collection of 230 artworks meticulously crafted by 202 talented artists. The Optimistically Bored collection, born from the Bored Town x Optimism art contest, showcases a vibrant tapestry of creativity and innovation. Embrace the fusion of traditional techniques and cutting-edge technologies as each artwork unveils a symphony of visual narratives. Explore the depths of human emotion, the intricacies of the natural world, and the boundless expanse of the digital realm. Let the Optimistically Bored collection ignite your passion for creativity and inspire you to explore the uncharted territories of your own imagination.
Thêm
OP_ETH17,4232
Tổng khối lượng
OP_ETH
0,0006
Giá sàn
OP_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
2,26K
Chủ sở hữu
1,22%
Đã niêm yết
22,66%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Optimistically Bored đã hoàn thành 1 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,0006 OP_ETH và đã có thay đổi +20% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 122 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Optimistically Bored có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 2.266 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,0006 OP_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0006 OP_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.