Tuyên bố về Chính sách Quyền riêng tư

Phát hành vào 19 thg 3, 2024Cập nhật vào 17 thg 7, 2024Thời gian đọc: 25 phút

Cập nhật mới nhất: Ngày 13/10/2023

1. GIỚI THIỆU

Cảm ơn bạn đã ghé thăm OKX.com. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng OKX.com và giao diện chương trình ứng dụng liên quan hoặc ứng dụng di động ("Nền tảng OKX"), bạn đồng ý với các chính sách và thông lệ trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (các "Chính sách quyền riêng tư"), vì vậy vui lòng đọc kỹ. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách OKX sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn (được xác định bên dưới) khi chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập và tiện ích thông qua Nền tảng OKX cũng như các công nghệ, sản phẩm và/hoặc chức năng được cung cấp bởi Nền tảng OKX ("Dịch vụ"). Trong quá trình cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi, để tuân thủ luật pháp tại khu vực pháp lý mà chúng tôi hoạt động và để cải thiện Dịch vụ của mình, chúng tôi cần thu thập và duy trì Dữ liệu cá nhân của bạn. Theo quy định, chúng tôi không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về khách hàng của mình cho bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào, ngoại trừ trường hợp được mô tả bên dưới. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên Nền tảng OKX bao gồm ngày có hiệu lực của phiên bản sửa đổi.

2. ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU VÀ CHI TIẾT LIÊN HỆ Nhóm OKX được tạo thành từ các thực thể pháp lý khác nhau, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết trong bảng bên dưới ("OKX", “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). OKX đóng vai trò là bên kiểm soát Dữ liệu cá nhân của bạn, nơi chúng tôi xác định cách thức và lý do Dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng và thực thể OKX là bên kiểm soát chính Dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng khi chúng tôi đóng vai trò là bên xử lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho bên kiểm soát khác (bao gồm cả khách hàng của chúng tôi).

Tổ chức OKX có liên quan Bạn là ai Địa chỉ email của Nhân viên bảo vệ dữ liệu có liên quan
Công ty OKX Bahamas FinTech Company Limited Người dùng là cư dân Mexico và đã đăng ký từ ngày 16/11/2022 đến ngày 28/8/2023 và người dùng doanh nghiệp đã đăng ký vào hoặc sau ngày 29/8/2023 dpo@okx.com
Công ty OKX Hong Kong FinTech Company Limited Người dùng là cư dân Hồng Kông và đã đăng ký từ ngày 15/5/2023 trở đi; dpohk@okx.com
Công ty OKX Serviços Digitais Ltda. Người dùng là cư dân Brazil và đã đăng ký từ ngày 15/6/2023 trở đi; dpo@okx.com
Công ty OKX SG Pte. Ltd. Người dùng là cư dân Singapore và đã đăng ký từ ngày 13/10/2023 trở đi; dposg@okx.com
Công ty Aux Cayes FinTech Co. Ltd. Người dùng không thuộc bất kỳ danh mục nào ở trên dopsc@okx.com

3. ĐỊNH NGHĨA

Tài sản số

Như được sử dụng ở đây, "Tài sản số", còn được gọi là "tiền ảo có thể chuyển đổi", "tiền mã hóa" hoặc "hàng hóa kỹ thuật số", chẳng hạn như bitcoin hoặc ether, dựa trên giao thức mã hóa của mạng máy tính có thể là (i) tập trung hoặc phi tập trung, (ii) nguồn đóng hoặc nguồn mở và (iii) được sử dụng làm phương tiện giao dịch và/hoặc lưu trữ giá trị.

Dữ liệu Cá nhân

Như được sử dụng ở đây, "Dữ liệu Cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng, chẳng hạn như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc đến một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, kinh tế, văn hóa hoặc bản sắc xã hội của bạn như một con người tự nhiên.

4. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

OKX thu thập, xử lý và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bạn thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc khi bạn đã đồng ý. Dữ liệu Cá nhân này có thể bao gồm chi tiết liên hệ, bản sao tài liệu nhận dạng do bạn cung cấp hoặc lấy từ cơ sở dữ liệu có thể truy cập công khai, số nhận dạng do chính phủ cấp cũng như thông tin liên quan đến thiết bị hoặc dịch vụ internet của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP và số MAC).

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trong quá trình giới thiệu OKX, đây có thể là một quá trình đã hoàn thành, chưa hoàn thiện hoặc bị bỏ qua. Cung cấp dịch vụ cho cư dân tại Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA"), chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo các quy định của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu. Để hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu được thu thập từ các cá nhân và tổ chức nằm trong EEA, vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Khách hàng Cá Nhân:

 • Địa chỉ email

 • Số điện thoại di động

 • Tên pháp lý đầy đủ (bao gồm tên cũ và tên bằng tiếng địa phương)

 • Quốc tịch

 • Số hộ chiếu hoặc bất kỳ số ID nào do chính phủ cấp

 • Ngày sinh

 • Bằng chứng nhận dạng (ví dụ: hộ chiếu, bằng lái xe hoặc ID do chính phủ cấp)

 • Địa chỉ thường trú

 • Bằng chứng cư trú

 • Dữ liệu cá nhân hoặc tài liệu bổ sung theo quyết định của Nhóm Tuân thủ của chúng tôi

Khách hàng Doanh nghiệp:

 • Tên pháp lý doanh nghiệp đầy đủ (bao gồm tên pháp lý bằng tiếng địa phương)

 • Thông tin thành lập/đăng ký

 • Tên pháp lý đầy đủ của tất cả chủ sở hữu hưởng lợi, giám đốc và người đại diện theo pháp luật

 • Địa chỉ (địa điểm kinh doanh chính và/hoặc các địa điểm thực tế khác)

 • Bằng chứng về sự tồn tại hợp pháp

 • Mô tả hoạt động kinh doanh

 • Tỷ lệ sở hữu của chủ sở hữu cá nhân/doanh nghiệp

 • Thông tin liên hệ của chủ sở hữu và quản lý điều hành (nếu có)

 • Bằng chứng nhận dạng (ví dụ: hộ chiếu, bằng lái xe hoặc ID do chính phủ cấp) của chủ sở hữu cá nhân quan trọng hưởng lợi của tổ chức

 • Dữ liệu Cá nhân của chủ sở hữu hưởng lợi đáng kể của mỗi tổ chức đối với khách hàng tổ chức (xem phần "Khách hàng Cá nhân" ở trên để biết chi tiết về Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập cho cá nhân)

 • Nguồn gốc của tài sản

 • Số lượng bitcoin hoặc tài sản số khác dự kiến sẽ nạp vào

5. THU THẬP VÀ CHUYỂN DỮ LIỆU BÊN NGOÀI EEA

Như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân từ khách hàng ở EEA. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng ở EEA, chúng tôi yêu cầu sự đồng ý rõ ràng về việc chuyển Dữ liệu cá nhân từ EEA ra bên ngoài khu vực. Nếu bạn là một cá nhân ở EEA và từ chối đồng ý với việc chuyển giao đó, bạn sẽ không thể sử dụng OKX và các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể rút tài sản số; tuy nhiên, tất cả các tính năng khác sẽ bị vô hiệu hóa.

6. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

OKX sử dụng Dữ liệu cá nhân để liên lạc với bạn và quản lý, cung cấp, cải thiện và cá nhân hóa Dịch vụ. OKX cũng có thể tạo dữ liệu chung từ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu đó cho mục đích riêng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu đó để liên lạc với bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác do OKX và/hoặc các đối tác của OKX cung cấp. Chúng tôi không chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba (ngoài các đối tác liên quan đến dịch vụ của họ với OKX) trừ khi bạn đã đồng ý và được nêu chi tiết hơn bên dưới.

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba:

(a) Nếu chúng tôi cho rằng việc chia sẻ là cần thiết để thực thi Điều khoản dịch vụ;

(b) Để tuân thủ các yêu cầu của các cơ quan chính phủ trên khắp thế giới, bao gồm cả cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và/hoặc cơ quan tư pháp;

(c) Khi OKX buộc phải làm như vậy theo trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án, yêu cầu của chính phủ hoặc thủ tục pháp lý tương tự trong bất kỳ (các) khu vực pháp lý hiện hành nào của các cơ quan chính phủ hoặc các bên khác trong quy trình pháp lý;

(d) Tuân thủ mọi luật và quy định có liên quan ở bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào;

(e) Cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đối tác xử lý thanh toán, đối tác ngân hàng, lưu trữ dữ liệu, giải pháp CRM) và các bên thứ ba khác hỗ trợ chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn và/hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật hoặc tiêu chuẩn nghề nghiệp bao gồm, chẳng hạn như xử lý thanh toán, chuyển tiền pháp định, hỗ trợ khách hàng, phân tích dữ liệu, công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, cơ sở hạ tầng mạng, lưu trữ và báo cáo thuế;

(f) Đối với các thành viên trong nhóm công ty của chúng tôi, bao gồm các công ty con, công ty mẹ và các công ty dưới sự kiểm soát chung bao gồm các nhà thầu, chi nhánh, nhân viên hoặc đại diện tương ứng của họ;

(g) Cho các thực thể liên quan đến các giao dịch của công ty liên quan đến OKX, bao gồm mọi thủ tục cấp vốn, mua lại hoặc giải thể liên quan đến việc tiết lộ một phần nhất định hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi;

(h) Cho các cố vấn chuyên nghiệp, bao gồm các dịch vụ pháp lý, kế toán hoặc tư vấn khác nhằm mục đích kiểm toán hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; và/hoặc

(i) Liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào trong đó.

Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai các tiêu chuẩn quốc tế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố cũng như lách các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại, đồng thời sẽ triển khai các luật và quy định hiện hành về Tài sản kỹ thuật số tại bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào khi có hiệu lực. Điều này có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện thẩm định đối với khách hàng của mình. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng dữ liệu của bên thứ ba và các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi có thể tham chiếu chéo với thông tin cá nhân của bạn.

7. CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài Seychelles. Nó cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài Seychelles, những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của mình, bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý này, ngoại trừ những khách hàng ở EEA, như được nêu chi tiết ở trên. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ đám mây của chúng tôi và/hoặc bên thứ ba.

8. TRUY CẬP, CHỈNH SỬA VÀ XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn có quyền lấy bản sao Dữ liệu cá nhân của mình theo yêu cầu và xác định xem thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn có chính xác và cập nhật hay không. Nếu bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của bạn không chính xác, bạn có thể yêu cầu cập nhật thông tin của mình. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình, ngoại trừ việc chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa của bạn trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như tuân thủ luật pháp hoặc các mục đích pháp lý. Để yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ email có liên quan được nêu trong phần 2 ở trên với chủ đề "TRUY VẤN DỮ LIỆU".

Để đáp lại yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bên yêu cầu để đảm bảo rằng họ có quyền hợp pháp để thực hiện yêu cầu đó. Mặc dù chúng tôi mong muốn đáp ứng những yêu cầu này một cách miễn phí nhưng chúng tôi có quyền tính phí hợp lý cho bạn nếu yêu cầu của bạn lặp đi lặp lại hoặc gây phiền toái.

9. MARKETING

Chúng tôi có thể truyền đạt tin tức, chương trình khuyến mãi và thông tin của công ty liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do OKX cung cấp. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các bên thứ ba để giúp chúng tôi thực hiện các dự án marketing và quảng cáo hoặc gửi thông tin marketing. Bằng cách sử dụng OKX, bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này và bạn đồng ý nhận các thông tin marketing như vậy.

Khách hàng có thể chọn không tham gia các thông tin marketing này bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong bất kỳ thông tin marketing nào được gửi cho bạn hoặc bằng cách gửi email đến [Trung tâm hỗ trợ](mailto: support@okx.com ).

Đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm, chẳng hạn như cập nhật chính sách/điều khoản, khảo sát và thông báo hoạt động, bạn sẽ không thể từ chối nhận thông tin đó.

10. SỬ DỤNG COOKIE

Khi bạn truy cập OKX, chúng tôi có thể sử dụng thông lệ trong ngành là đặt một lượng nhỏ dữ liệu sẽ được trình duyệt của bạn lưu (Cookie). Thông tin này có thể được đặt trên máy tính của bạn hoặc các thiết bị khác được sử dụng để truy cập OKX. Thông tin này giúp chúng tôi nhận ra bạn là khách hàng, thu thập thông tin về việc bạn sử dụng OKX để tùy chỉnh tốt hơn các dịch vụ của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin được thu thập để đảm bảo tuân thủ chương trình tuân thủ của chúng tôi và để đảm bảo tính bảo mật tài khoản của bạn không bị xâm phạm do phát hiện các hoạt động tài khoản bất thường hoặc đáng ngờ.

Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để tự động chấp nhận Cookie. Một số Cookie hết hạn khi bạn kết thúc phiên và các Cookie khác vẫn còn trên máy tính của bạn hoặc các thiết bị khác cho đến khi bị xóa hoặc hết hạn. Bạn có tùy chọn từ chối sử dụng Cookie của chúng tôi nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của Dịch vụ hoặc trải nghiệm người dùng của bạn.

11. BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ OKX và bạn khỏi bị truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ. Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để đảm bảo an ninh thông tin, bao gồm mã hóa thông tin liên lạc OKX bằng SSL; yêu cầu xác thực hai yếu tố cho tất cả các phiên; xem xét định kỳ các hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi; và hạn chế quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết đối với nhân viên và nhà cung cấp của chúng tôi, những người phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng.

12. LIÊN HỆ OKX VỀ CÁC CÂU HỎI HOẶC QUAN TÂM VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ email có liên quan được nêu trong phần 2 ở trên với chủ đề "YÊU CẦU QUYỀN RIÊNG TƯ".

13. NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên Nền tảng OKX bao gồm ngày có hiệu lực của phiên bản sửa đổi, vì vậy vui lòng kiểm tra thường xuyên để xem có bất kỳ cập nhật và thay đổi nào không. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền tảng OKX và/hoặc Dịch vụ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó đối với Chính sách quyền riêng tư này.

14. NGÔN NGỮ Chính sách quyền riêng tư này có thể được xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có sự khác biệt, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.