Dữ liệu lịch sử thị trường

OKX cung cấp nội dung tải xuống dữ liệu lịch sử thị trường bao gồm: OHLC data, giao dịch, sổ lệnh

Spot

Thanh nến (Dữ liệu OHLC)
Truy xuất toàn bộ lịch sử dữ liệu biểu đồ OKX (Biểu đồ OHLC)
Giao dịch tổng hợp
Lệnh tổng hợp được khớp ở mức giá đã quy định
Lịch sử giao dịch
Lịch sử giao dịch với thay đổi giá tối thiểu trên OKX. Dữ liệu từ 2021 trở đi.

Hợp đồng tương lai

Thanh nến (Dữ liệu OHLC)
Truy xuất toàn bộ lịch sử dữ liệu biểu đồ OKX (Biểu đồ OHLC)
Giao dịch tổng hợp
Lệnh tổng hợp được khớp ở mức giá đã quy định
Lịch sử giao dịch
Lịch sử giao dịch với thay đổi giá tối thiểu trên OKX. Dữ liệu từ 2021 trở đi.
Funding rate của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
Tải xuống toàn bộ lịch sử funding rate của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu từ năm 2021

Sổ lệnh hợp đồng tương lai và hoán đổi vĩnh cửu (cấp độ dữ liệu thay đổi theo từng biến động nhỏ nhất)

Người dùng VIP trên OKX yêu cầu theo nhu cầu, cung cấp lịch sử sổ lệnh hợp đồng tương lai và hoán đổi vĩnh cửu 3 tháng gần đây (cấp độ dữ liệu thay đổi theo từng biến động nhỏ nhất)

Biểu mẫu yêu cầu VIP