Những đồng tiền biến động mạnh nhất

Những đồng tiền biến động mạnh nhất là những đồng tiền mã hóa có sự thay đổi đáng kể về giá và doanh thu. Số liệu này cung cấp thông tin chuyên sâu về xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch tiềm năng.
Cặp
Thời gian
Loại
Giá
Thông tin
Thao tác
QOM/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,00
--
--
SWEAT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,01
--
--
LPT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
6,56
--
--
QOM/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,00
--
--
CQT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,10
--
--
VRA/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
--
--
YFII/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
610,90
--
--
METIS/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
14,21
--
--
SSWP/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
--
--
EURT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
1,05
--
--
STX/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,52
--
--
T/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,01
--
--
ZKS/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,03
--
--
SSWP/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
--
--
FLOKI/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
--
--
STX/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,52
--
--
BRWL/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
--
--
BTC/USDT--
Mua với số lượng lớn
28.231,39
--
50 BTC
--
BTC/USDT--
Bán với số lượng lớn
28.232,00
--
37 BTC
--
XAUT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
1.853,10
--
--
VRA/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
--
--
YFII/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
615,80
--
--
GALFT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
1,95
--
--
BTC/USDT--
Mua với số lượng lớn
28.243,80
--
22 BTC
--
VRA/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
--
--
T/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,01
--
--
LEASH/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
314,70
--
--
VRA/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
--
--
T/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,01
--
--
BTC/USDT--
Mua với số lượng lớn
28.200,00
--
26 BTC
--
EM/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,00
--
--
PCI/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,02
--
--
XAUT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
1.845,50
--
--
WBTC/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
28.198,00
--
--
SSWP/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,00
--
--
GALFT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
1,95
--
--
CQT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,10
--
--
OKT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
13,85
--
--
OKT/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
13,84
--
--
PNK/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,01
--
--
SD/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,58
--
--
EM/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
--
--
SSWP/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,00
--
--
EM/USDT--
Tăng giá trong 5 phút
0,00
--
--
SSWP/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,00
--
--
CQT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,10
--
--
OKT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
13,76
--
--
MXT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
0,00
--
--
OKT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
13,80
--
--
XAUT/USDT--
Giảm giá trong 5 phút
1.850,60
--
--