Cặp giao dịch tiền mã hóa là gì?

Một cặp giao dịch tiền mã hóa bao gồm hai loại tiền mã hóa, chẳng hạn như BTC/USDT, trong đó BTC là đồng yết giá và USDT là đồng định giá.

Lấy BTC/USDT làm ví dụ, bạn có thể:

  • Mua BTC bằng USDT (còn được gọi là lệnh mua trong giao dịch giao ngay)

  • Bán BTC và nhận USDT (còn được gọi là lệnh bán trong giao dịch giao ngay)

Stablecoins

Stablecoin như USDT, USDC, DAI và USDK thường được sử dụng làm đồng định giá cho các cặp giao dịch mà bạn tìm thấy trên OKX. Điều này là bởi các stablecoin này thường được neo với tiền pháp định, chẳng hạn như USD, vì vậy sẽ thuận tiện cho người dùng dễ dàng đối chiếu giá của đồng yết giá. Ví dụ: giá của BTC/USDT có thể dễ dàng hiểu là giá trị của một BTC đơn lẻ tính bằng USD.

Cách tìm các cặp giao dịch tiền mã hóa trên ứng dụng OKX

Có nhiều phương pháp để bạn tìm cặp giao dịch tiền mã hóa. Bạn có thể thực hiện như sau:

  • Thanh tìm kiếm

  • Trang khám phá

  • Trình đơn thả xuống của cặp giao dịch mà bạn có thể tìm thấy trên tất cả biểu đồ và trang giao dịch

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm