Sự khác biệt đối với chế độ tài khoản giao dịch

Chế độ tài khoản xác định lãi lỗ và bù đắp rủi ro. Sự khác biệt giữa các chế độ tài khoản chỉ xảy ra ở chế độ ký quỹ chéo. Chế độ ký quỹ cô lập nghĩa là cô lập một phần tài sản, không có sự khác biệt giữa các chế độ tài khoản khác nhau.

Chế độ không ký quỹ

  • Bạn có thể chọn chế độ giao dịch giao ngay hoặc mua vị thế mua quyền chọn.

Chế độ ký quỹ chéo đơn tệ

  • Ở chế độ này, bạn có thể giao dịch đồng thời trên tất cả các sản phẩm, bao gồm giao ngay, ký quỹ, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai vĩnh cửu và quyền chọn. Bạn chỉ cần chuyển tài sản vào tài khoản ký quỹ chéo.

  • Tất cả sản phẩm giao dịch được thanh toán bằng cùng một loại tiền tệ có thể có cùng mức ký quỹ và các khoản lãi lỗ từ quá trình giao dịch có thể được bù trừ.

Chế độ ký quỹ chéo đa tệ

  • Trong chế độ này, bạn có thể giao dịch với tất cả công cụ bao gồm giao ngay, ký quỹ, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai vĩnh cửu và quyền chọn sau khi nạp tài sản vào tài khoản ký quỹ đa tệ.

  • Tính toán ký quỹ cho việc đặt lệnh và vị thế nắm giữ sẽ bằng USD và giá trị USD đối với tài sản của bạn bằng các loại tiền tệ khác nhau sẽ được sử dụng cho quá trình tính toán này.

  • Trong chế độ tự động vay, nếu số dư hoặc vốn chủ sở hữu của một loại tiền tệ cụ thể trong tài khoản không đủ, trong khi giá trị tương đương bằng USD lại đủ, thì bạn có thể tiếp tục bán tài sản bằng loại tiền này thông qua giao dịch giao ngay. Hoặc, bạn có thể giao dịch các sản phẩm phái sinh được thanh toán bằng loại tiền này. Khi vốn chủ sở hữu của một loại tiền tệ cụ thể nhỏ hơn 0 do bị quá bán hoặc xảy ra việc mất hợp đồng thanh toán bằng loại tiền tệ này, nợ và lãi suất liên quan đến loại tiền này sẽ tự động được tạo ra.

Chế độ ký quỹ danh mục đầu tư

  • Ký quỹ danh mục đầu tư cho phép đảm bảo lợi nhuận trong khi vẫn duy trì việc sử dụng vốn hiệu quả. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm