Lịch sử sự kiện Bot tín hiệu giao dịch

Phát hành vào 6 thg 8, 2023Cập nhật vào 10 thg 6, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Bảng dưới đây là một tài liệu tham khảo bao gồm tất cả sự kiện được ghi lại khi truyền tín hiệu giao dịch tới OKX. Danh sách mô tả một chuỗi các hành động khả thi và cách chúng tương tác với các thông báo hiển thị trên giao diện người dùng.

Loại sự kiện
Trạng thái
Thông tin chi tiết
Xử lý tín hiệu

Thành công

Đã xử lý tín hiệu vào và đặt {cryptoPair}lệnh

Xử lý tín hiệu
Thành công

Đã xử lý tín hiệu vào và đặt {cryptoPair} lệnh với tất cả số dư khả dụng
Xử lý tín hiệu
Thành công
Đã xử lý tín hiệu vào đảo ngược và đặt {cryptoPair}lệnh
Xử lý tín hiệu
Thành công

Đã xử lý tín hiệu vào và đặt {cryptoPair} lệnh với tất cả số dư khả dụng
Xử lý tín hiệu
Thành công
Đã xử lý tín hiệu thoát và đặt {cryptoPair}lệnh
Xử lý tín hiệu
Thành công
Xử lý tín hiệu thoát, nhưng không thể đặt {cryptoPair} lệnh do ’không
tìm thấy vị thế
Xử lý tín hiệu

Thất bại

Đã xử lý tín hiệu vào, nhưng không thể đặt {cryptoPair} lệnh do vị thế đã tồn tại
Xử lý tín hiệu

Thất bại

{parameter} Không thể’ để trống (50014)

Xử lý tín hiệu
Thất bại

Sai loại {parameter} (51000)

Xử lý tín hiệu
Thất bại

Đã xử lý tín hiệu vào, nhưng không đặt được {cryptoPair} lệnh do không đủ số dư
Tín hiệu
Đang xử lý
Thất bại
Không thể đặt lệnh vì số tiền đã đặt không đủ để mua một hợp đồng{cryptoPair}
Xử lý tín hiệu

Thất bại

Không thể đặt lệnh vì {cryptoPair} đã tồn tại một vị thế  hoặc lệnh  và bạn chưa ’kích hoạt nhiều vị thế trong cài đặt

Xử lý tín hiệu
Thất bại
Đặt lệnh thất bại,kiểm tra mã lỗi({errorCode}) ở đây

Xử lý tín hiệu
Thất bại

Đã xử lý tín hiệu, nhưng không thể đặt {cryptoPair} lệnh do vị thế đang bị đóng

Xử lý tín hiệu
Thất bại

Đã xử lý tín hiệu thoát, nhưng không đặt được {cryptoPair} lệnh do thông báo hết thời gian

Thao tác hệ thống
Thành công
Lệnh dừng chốt lời {cryptoPair} kích hoạt thành công
Thao tác hệ thống
Thành công
Lệnh dừng cắt lỗ {cryptoPair} kích hoạt thành công
Thao tác hệ thống
Thất bại
Lệnh dừng chốt lời {cryptoPair} kích hoạt thất bại
Thao tác hệ thống
Thất bại
Lệnh dừng cắt lỗ {cryptoPair} kích hoạt thất bại
Thao tác hệ thống
Thành công

Đã khớp lệnh trailing stop của{cryptoPair}

Không áp dụng
Thất bại
Đối với bất kỳ sự kiện không mong muốn nào khác, vui lòng tham khảo Mã lỗi API chính thức của chúng tôi tại đây