OKX điều chỉnh cấp vị thế ký quỹ

Phát hành vào 24 thg 7, 2023Cập nhật vào 4 thg 6, 2024Thời gian đọc: 50 phút

Nhằm cải thiện thanh khoản thị trường và giảm thiểu rủi ro, OKX sẽ điều chỉnh cấp vị thế của giao dịch ký quỹ vào lúc 13:00 – 15:00 ngày 31/07/2023 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:

Cặp Giao Dịch Cấp Trước Sau
Số tiền vay tối đa(Đồng yết giá) Số tiền vay tối đa (USDT / USDC / BTC) Tỷ lệ ký quỹ duy trì Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu Đòn bẩy tối đa Số tiền vay tối đa(Đồng yết giá) Số tiền vay tối đa (USDT / USDC / BTC) Tỷ lệ ký quỹ duy trì Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu Đòn bẩy tối đa
BTC/USDC 1 5 100.000 8,0% 20,0% 5 5 200.000 3,0% 10,0% 10
2 10 200.000 10,0% 33,0% 3 10 400.000 6,25% 12,5% 8
3 15 300.000 15,0% 50,0% 2 15 600.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 100.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 200.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ETH/BTC 1 125 5 3,0% 10,0% 10 125 5 3,0% 10,0% 10
2 250 10 4,0% 11,0% 9,09 250 10 6,25% 12,5% 8
3 375 15 5,0% 12,0% 8,33 375 15 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 125 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 125 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ETH/USDC 1 100 150.000 8,0% 20,0% 5 100 200.000 3,0% 10,0% 10
2 200 300.000 10,0% 33,0% 3 200 400.000 6,25% 12,5% 8
3 300 450.000 15,0% 50,0% 2 300 600.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 100 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 150.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 100 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 200.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ETH/USDT 1 500 500.000 3,0% 10,0% 10 500 800.000 3,0% 10,0% 10
2 1.000 1.000.000 6,25% 12,5% 8 1.000 1.600.000 6,25% 12,5% 8
3 1.500 1.500.000 10,0% 20,0% 5 1.500 2.400.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 500.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 800.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
USDC/USDT 1 700.000 700.000 8,0% 20,0% 5 800.000 800.000 3,0% 10,0% 10
2 1.400.000 1.400.000 10,0% 33,0% 3 1.600.000 1.600.000 6,25% 12,5% 8
3 2.100.000 2.100.000 15,0% 50,0% 2 2.400.000 2.400.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 700.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 700.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 800.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 800.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
BCH/BTC 1 50 3 5,0% 10,0% 10 100 2 8,0% 20,0% 5
2 250 15 8,0% 20,0% 5 200 4 10,0% 33,0% 3
3 350 20 9,0% 21,0% 4,76 300 6 15,0% 50,0% 2
4 Tăng thêm 100 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 100 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 2 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
BCH/USDC 1 150 30.000 8,0% 20,0% 5 80 15.000 3,0% 10,0% 10
2 300 60.000 10,0% 33,0% 3 160 30.000 6,25% 12,5% 8
3 450 90.000 15,0% 50,0% 2 240 45.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 150 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 30.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 80 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 15.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
BCH/USDT 1 300 90.000 5,0% 10,0% 10 400 100.000 3,0% 10,0% 10
2 1.500 450.000 8,0% 20,0% 5 800 200.000 6,25% 12,5% 8
3 2.000 600.000 9,0% 21,0% 4,76 1.200 300.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 150.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 400 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 100.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
EOS/BTC 1 10.000 5 3,0% 10,0% 10 10.000 0,7 8,0% 20,0% 5
2 20.000 10 4,0% 11,0% 9,09 20.000 1,4 10,0% 33,0% 3
3 30.000 15 5,0% 12,0% 8,33 30.000 2,1 15,0% 50,0% 2
4 Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,7 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
EOS/USDT 1 40.000 160.000 3,0% 10,0% 10 120.000 100.000 3,0% 10,0% 10
2 80.000 320.000 4,0% 11,0% 9,09 240.000 200.000 6,25% 12,5% 8
3 120.000 480.000 5,0% 12,0% 8,33 360.000 300.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 40.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 160.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 120.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 100.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ETC/BTC 1 2.500 1 5,0% 10,0% 10 1.500 1 8,0% 20,0% 5
2 5.000 3 8,0% 20,0% 5 3.000 2 10,0% 33,0% 3
3 7.500 6 9,0% 21,0% 4,76 4.500 3 15,0% 50,0% 2
4 Tăng thêm 2.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 3 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 1.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ETC/USDC 1 800 12.500 8,0% 20,0% 5 400 6.000 3,0% 10,0% 10
2 1.600 25.000 10,0% 33,0% 3 800 12.000 6,25% 12,5% 8
3 2.400 37.500 15,0% 50,0% 2 1.200 18.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 800 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 12.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 400 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 6.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ETC/USDT 1 6.000 80.000 5,0% 10,0% 10 5.000 100.000 3,0% 10,0% 10
2 30.000 160.000 8,0% 20,0% 5 10.000 200.000 6,25% 12,5% 8
3 40.000 240.000 9,0% 21,0% 4,76 15.000 300.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 80.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 5.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 100.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
TRX/BTC 1 500.000 1 5,0% 10,0% 10 200.000 0,5 10,0% 33,0% 3
2 1.000.000 2 8,0% 20,0% 5 400.000 1 15,0% 50,0% 2
3 4.500.000 9 10,0% 33,0% 3 600.000 1,5 30,0% 67,0% 1,5
4 Tăng thêm 500.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 200.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
TRX/USDT 1 800.000 40.000 5,0% 10,0% 10 600.000 50.000 3,0% 10,0% 10
2 1.000.000 80.000 7,0% 12,5% 8 1.200.000 100.000 6,25% 12,5% 8
3 1.600.000 120.000 8,0% 20,0% 5 1.800.000 150.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 1.000.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 40.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 600.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ADA/BTC 1 20.000 0,5 5,0% 10,0% 10 20.000 0,4 8,0% 20,0% 5
2 40.000 1 8,0% 20,0% 5 40.000 0,8 10,0% 33,0% 3
3 60.000 1,5 10,0% 33,0% 3 60.000 1,2 15,0% 50,0% 2
4 Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,4 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ADA/USDC 1 35.000 15.000 8,0% 20,0% 5 30.000 10.000 3,0% 10,0% 10
2 70.000 30.000 10,0% 33,0% 3 60.000 20.000 6,25% 12,5% 8
3 105.000 45.000 15,0% 50,0% 2 90.000 30.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 35.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 15.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 30.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ADA/USDT 1 200.000 60.000 5,0% 10,0% 10 150.000 50.000 3,0% 10,0% 10
2 400.000 120.000 8,0% 20,0% 5 300.000 100.000 6,25% 12,5% 8
3 600.000 180.000 10,0% 33,0% 3 450.000 150.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 200.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 60.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 150.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
AIDOGE/USDT 1 10.000.000.000.000 10.000 8,0% 20,0% 5 20.000.000.000.000 10.000 10,0% 33,0% 3
2 20.000.000.000.000 20.000 10,0% 33,0% 3 40.000.000.000.000 20.000 15,0% 50,0% 2
3 30.000.000.000.000 30.000 15,0% 50,0% 2 60.000.000.000.000 30.000 30,0% 67,0% 1,5
4 Tăng thêm 10.000.000.000.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 20.000.000.000.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
APT/USDC 1 2.000 20.000 8,0% 20,0% 5 1.000 10.000 3,0% 10,0% 10
2 4.000 40.000 10,0% 33,0% 3 2.000 20.000 6,25% 12,5% 8
3 6.000 60.000 15,0% 50,0% 2 3.000 30.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 2.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 1.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
APT/USDT 1 6.000 40.000 8,0% 20,0% 5 12.000 100.000 3,0% 10,0% 10
2 12.000 80.000 10,0% 33,0% 3 24.000 200.000 6,25% 12,5% 8
3 18.000 120.000 15,0% 50,0% 2 36.000 300.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 6.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 40.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 12.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 100.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
AVAX/BTC 1 300 0,3 8,0% 20,0% 5 300 0,3 10,0% 33,0% 3
2 600 0,6 10,0% 33,0% 3 600 0,6 15,0% 50,0% 2
3 900 0,9 15,0% 50,0% 2 900 0,9 30,0% 67,0% 1,5
4 Tăng thêm 300 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,3 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 300 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,3 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
AVAX/USDC 1 500 10.000 8,0% 20,0% 5 300 5.000 3,0% 10,0% 10
2 1.000 20.000 10,0% 33,0% 3 600 10.000 6,25% 12,5% 8
3 1.500 30.000 15,0% 50,0% 2 900 15.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 300 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 5.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
AVAX/USDT 1 2.500 50.000 8,0% 20,0% 5 3.500 50.000 3,0% 10,0% 10
2 5.000 100.000 10,0% 33,0% 3 7.000 100.000 6,25% 12,5% 8
3 7.500 150.000 15,0% 50,0% 2 10.500 150.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 2.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 3.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
CETUS/USDT 1 40.000 5.000 8,0% 20,0% 5 60.000 5.000 10,0% 33,0% 3
2 80.000 10.000 10,0% 33,0% 3 120.000 10.000 15,0% 50,0% 2
3 120.000 15.000 15,0% 50,0% 2 180.000 15.000 30,0% 67,0% 1,5
4 Tăng thêm 40.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 5.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 60.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 5.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
CFX/USDT 1 40.000 1.500 8,0% 20,0% 5 100.000 4.000 3,0% 10,0% 10
2 80.000 3.000 10,0% 33,0% 3 200.000 8.000 6,25% 12,5% 8
3 120.000 4.500 15,0% 50,0% 2 300.000 12.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 40.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 100.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 4.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
CRV/BTC 1 3000 0,25 8,0% 20,0% 5 2.500 0,1 10,0% 33,0% 3
2 6000 0,5 10,0% 33,0% 3 5000 0,2 15,0% 50,0% 2
3 9000 0,75 15,0% 50,0% 2 7500 0,3 30,0% 67,0% 1,5
4 Tăng thêm 3.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,25 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 2.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,1 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
DOGE/BTC 1 50.000 0,5 8,0% 20,0% 5 120.000 0,3 8,0% 20,0% 5
2 100.000 1 10,0% 33,0% 3 240.000 0,6 10,0% 33,0% 3
3 500.000 4 15,0% 50,0% 2 360.000 0,9 15,0% 50,0% 2
4 Tăng thêm 250.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 2 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 120.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,3 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
DOGE/USDC 1 300.000 35.000 8,0% 20,0% 5 150.000 15.000 3,0% 10,0% 10
2 600.000 70.000 10,0% 33,0% 3 300.000 30.000 6,25% 12,5% 8
3 900.000 105.000 15,0% 50,0% 2 450.000 45.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 300.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 35.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 150.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 15.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
DOGE/USDT 1 500.000 30.000 8,0% 20,0% 5 1.200.000 70.000 3,0% 10,0% 10
2 1.000.000 60.000 10,0% 33,0% 3 2.400.000 140.000 6,25% 12,5% 8
3 1.500.000 90.000 15,0% 50,0% 2 3.600.000 210.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 500.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 30.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 1.200.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 70.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
DOT/BTC 1 750 0,3 8,0% 20,0% 5 800 0,3 10,0% 33,0% 3
2 1.500 0,6 10,0% 33,0% 3 1.600 0,6 15,0% 50,0% 2
3 2.250 0,9 15,0% 50,0% 2 2.400 0,9 30,0% 67,0% 1,5
4 Tăng thêm 750 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,3 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 800 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,3 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
DOT/USDC 1 2.500 20.000 8,0% 20,0% 5 1.200 5.000 3,0% 10,0% 10
2 5.000 40.000 10,0% 33,0% 3 2.400 10.000 6,25% 12,5% 8
3 7.500 60.000 15,0% 50,0% 2 3.600 15.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 2.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 1.200 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 5.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
DOT/USDT 1 8.000 50.000 5,0% 10,0% 10 10.000 50.000 3,0% 10,0% 10
2 16.000 100.000 7,0% 12,5% 8 20.000 100.000 6,25% 12,5% 8
3 24.000 150.000 8,0% 20,0% 5 30.000 150.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 8.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
FIL/BTC 1 600 0,2 8,0% 20,0% 5 2.000 0,3 8,0% 20,0% 5
2 1.200 0,4 10,0% 33,0% 3 4.000 0,6 10,0% 33,0% 3
3 1.800 0,6 15,0% 50,0% 2 6.000 0,9 15,0% 50,0% 2
4 Tăng thêm 600 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,2 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 2.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,3 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
LINK/BTC 1 500 0,2 8,0% 20,0% 5 700 0,2 8,0% 20,0% 5
2 1.000 0,4 10,0% 33,0% 3 1.400 0,4 10,0% 33,0% 3
3 5.000 2 15,0% 50,0% 2 2.100 0,6 15,0% 50,0% 2
4 Tăng thêm 2.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,8 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 700 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,2 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
LINK/USDC 1 2.000 15.000 8,0% 20,0% 5 1.000 8.000 3,0% 10,0% 10
2 4.000 30.000 10,0% 33,0% 3 2.000 16.000 6,25% 12,5% 8
3 6.000 45.000 15,0% 50,0% 2 3.000 24.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 2.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 15.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 1.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 8.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
LINK/USDT 1 8.000 50.000 8,0% 20,0% 5 7.000 50.000 3,0% 10,0% 10
2 16.000 100.000 10,0% 33,0% 3 14.000 100.000 6,25% 12,5% 8
3 24.000 150.000 15,0% 50,0% 2 21.000 150.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 8.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 7.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
MATIC/USDC 1 20.000 20.000 8,0% 20,0% 5 12.000 10.000 3,0% 10,0% 10
2 40.000 40.000 10,0% 33,0% 3 24.000 20.000 6,25% 12,5% 8
3 60.000 60.000 15,0% 50,0% 2 36.000 30.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 12.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
MATIC/USDT 1 80.000 50.000 8,0% 20,0% 5 70.000 50.000 3,0% 10,0% 10
2 160.000 100.000 10,0% 33,0% 3 140.000 100.000 6,25% 12,5% 8
3 240.000 150.000 15,0% 50,0% 2 210.000 150.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 80.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 70.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
OP/USDC 1 10.000 12.000 8,0% 20,0% 5 7.000 10.000 3,0% 10,0% 10
2 20.000 24.000 10,0% 33,0% 3 14.000 20.000 6,25% 12,5% 8
3 30.000 36.000 15,0% 50,0% 2 21.000 30.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 12.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 7.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
OP/USDT 1 40.000 30.000 8,0% 20,0% 5 60.000 70.000 3,0% 10,0% 10
2 80.000 60.000 10,0% 33,0% 3 120.000 140.000 6,25% 12,5% 8
3 120.000 90.000 15,0% 50,0% 2 180.000 210.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 40.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 30.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 60.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 70.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
PEPE/USDT 1 4.000.000.000 5.000 8,0% 20,0% 5 12.000.000.000 20.000 8,0% 20,0% 5
2 8.000.000.000 10.000 10,0% 33,0% 3 24.000.000.000 40.000 10,0% 33,0% 3
3 12.000.000.000 15.000 15,0% 50,0% 2 36.000.000.000 60.000 15,0% 50,0% 2
4 Tăng thêm 4.000.000.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 5.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 12.000.000.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
SOL/USDC 1 500 7.500 8,0% 20,0% 5 300 7.500 3,0% 10,0% 10
2 1.000 15.000 10,0% 33,0% 3 600 15.000 6,25% 12,5% 8
3 1.500 22.500 15,0% 50,0% 2 900 22.500 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 7.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 300 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 7.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
SOL/USDT 1 1.500 37.500 8,0% 20,0% 5 2.000 50.000 3,0% 10,0% 10
2 3.000 75.000 10,0% 33,0% 3 4.000 100.000 6,25% 12,5% 8
3 4.500 112.500 15,0% 50,0% 2 6.000 150.000 10,0% 20,0% 5
4 Tăng thêm 1.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 37.500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 2.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này

Bậc vị thế dành cho ký quỹ cô lập và ký quỹ chéo trong chế độ đơn tệ sẽ được điều chỉnh theo bảng trên. Bậc vị thế dành cho ký quỹ chéo ở cả chế độ đa tệ và chế độ ký quỹ danh mục đầu tư sẽ được điều chỉnh theo quy tắc về tiền tệ cơ sở của các cặp giao dịch USDT trong bảng trên.
Tìm hiểu thêm: Cấp vị thế

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với rủi ro
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của người dùng có thể tăng do điều chỉnh cấp vị thế và biến động thị trường. Để tránh bị thanh lý bắt buộc do những điều chỉnh này gây ra, người dùng nên giảm đòn bẩy bằng cách tăng ký quỹ hoặc đóng vị thế.


Cảnh báo rủi ro: Thông tin và tổng quan nêu trên, một số trong đó có thể được cung cấp bởi bên thứ ba chứ không phải OKX, chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ cao và có tính biến động cao, có thể mất thanh khoản bất cứ lúc nào và các nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị khoản đầu tư. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ and Tuyên bố về Rủi ro & Tuân thủ để biết thêm thông tin.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua nhóm OKX Telegram hoặc Trung tâm Hỗ trợ.


OKX
Ngày 24/07/2023