OKX điều chỉnh bậc vị thế ký quỹ

Phát hành vào 3 thg 7, 2023Cập nhật vào 3 thg 6, 2024Thời gian đọc: 38 phút

Nhằm cải thiện thanh khoản thị trường và giảm thiểu rủi ro, OKX sẽ điều chỉnh các bậc vị thế của giao dịch ký quỹ vào lúc 15:00 – 17:00 ngày 07/07/2023 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:

Cặp giao dịch Cấp Trước Sau
Số tiền vay tối đa (Đồng yết giá) Số tiền vay tối đa (USDT / USDC / BTC) Tỷ lệ ký quỹ duy trì Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu Đòn bẩy tối đa Số tiền vay tối đa (Đồng yết giá) Số tiền vay tối đa (USDT / USDC / BTC) Tỷ lệ ký quỹ duy trì Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu Đòn bẩy tối đa
AAVE/BTC 1 65 0,25 8,00% 20,00% 5 30 0,1 10,00% 33,00% 3
2 130 0,5 10,00% 33,00% 3 60 0,2 15,00% 50,00% 2
3 195 0,75 15,00% 50,00% 2 90 0,3 30,00% 67,00% 1,5
4 Tăng thêm 65 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 0,25 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 30 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 0,1 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
AAVE/USDC 1 200 15.000 8,00% 20,00% 5 100 8.000 8,00% 20,00% 5
2 400 30.000 10,00% 33,00% 3 200 16.000 10,00% 33,00% 3
3 600 45.000 15,00% 50,00% 2 300 24.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 200 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 15.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 100 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 8.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
AAVE/USDT 1 500 40.000 8,00% 20,00% 5 300 20.000 8,00% 20,00% 5
2 1.000 80.000 10,00% 33,00% 3 600 40.000 10,00% 33,00% 3
3 1.500 120.000 15,00% 50,00% 2 900 60.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 40.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 300 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ALGO/USDT 1 90.000 30.000 8,00% 20,00% 5 90.000 20.000 8,00% 20,00% 5
2 180.000 60.000 10,00% 33,00% 3 180.000 40.000 10,00% 33,00% 3
3 270.000 90.000 15,00% 50,00% 2 270.000 60.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 90.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 30.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 90.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
APE/USDC 1 1.250 7.500 8,00% 20,00% 5 2.000 5.000 8,00% 20,00% 5
2 2.500 15.000 10,00% 33,00% 3 4.000 10.000 10,00% 33,00% 3
3 3.750 22.500 15,00% 50,00% 2 6.000 15.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 1.250 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 7.500 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 2.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 5.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
APE/USDT 1 10.000 50.000 8,00% 20,00% 5 10.000 25.000 8,00% 20,00% 5
2 20.000 100.000 10,00% 33,00% 3 20.000 50.000 10,00% 33,00% 3
3 30.000 150.000 15,00% 50,00% 2 30.000 75.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 25.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ATOM/BTC 1 600 0,5 5,00% 10,00% 10 500 0,3 8,00% 20,00% 5
2 1.200 1 8,00% 20,00% 5 1.000 0,6 10,00% 33,00% 3
3 1.800 1,5 10,00% 33,00% 3 1.500 0,9 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 600 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 0,5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,3 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ATOM/USDC 1 1.500 12.500 8,00% 20,00% 5 1.000 10.000 8,00% 20,00% 5
2 3.000 25.000 10,00% 33,00% 3 2.000 20.000 10,00% 33,00% 3
3 4.500 37.500 15,00% 50,00% 2 3.000 30.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 1.500 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 12.500 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 1.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ATOM/USDT 1 4.000 50.000 5,00% 10,00% 10 2.000 25.000 8,00% 20,00% 5
2 8.000 100.000 8,00% 20,00% 5 4.000 50.000 10,00% 33,00% 3
3 12.000 150.000 10,00% 33,00% 3 6.000 75.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 4.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 2.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 25.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
CRV/USDT 1 9.000 10.000 8,00% 20,00% 5 30.000 20.000 8,00% 20,00% 5
2 18.000 20.000 10,00% 33,00% 3 60.000 40.000 10,00% 33,00% 3
3 27.000 30.000 15,00% 50,00% 2 90.000 60.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 9.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 30.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
DASH/BTC 1 30 0,1 5,00% 10,00% 10 30 0,1 10,00% 33,00% 3
2 60 0,2 8,00% 20,00% 5 60 0,2 15,00% 50,00% 2
3 90 1 10,00% 33,00% 3 90 0,3 30,00% 67,00% 1,5
4 Tăng thêm 30 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 0,5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 30 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 0,1 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
FTM/USDT 1 100.000 20.000 8,00% 20,00% 5 60.000 20.000 8,00% 20,00% 5
2 200.000 40.000 10,00% 33,00% 3 120.000 40.000 10,00% 33,00% 3
3 300.000 60.000 15,00% 50,00% 2 180.000 60.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 100.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 60.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
HBAR/USDT 1 60.000 5.000 8,00% 20,00% 5 300.000 20.000 8,00% 20,00% 5
2 120.000 10.000 10,00% 33,00% 3 600.000 40.000 10,00% 33,00% 3
3 180.000 15.000 15,00% 50,00% 2 900.000 60.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 60.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 5.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 300.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
LTC/BTC 1 500 3 5,00% 10,00% 10 200 1 8,00% 20,00% 5
2 1.000 15 8,00% 20,00% 5 400 2 10,00% 33,00% 3
3 1.500 20 9,00% 21,00% 4,76 600 3 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 5 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 200 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
LTC/USDC 1 250 15.000 8,00% 20,00% 5 600 40.000 3,00% 10,00% 10
2 500 30.000 10,00% 33,00% 3 1.200 80.000 6,25% 12,50% 8
3 750 45.000 15,00% 50,00% 2 1.800 120.000 10,00% 20,00% 5
4 Tăng thêm 250 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 15.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 600 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 40.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
LTC/USDT 1 2.000 80.000 5,00% 10,00% 10 2.000 200.000 3,00% 10,00% 10
2 4.000 160.000 7,00% 12,50% 8 4.000 400.000 6,25% 12,50% 8
3 6.000 300.000 8,00% 20,00% 5 6.000 600.000 10,00% 20,00% 5
4 Tăng thêm 2.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 300.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 2.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 200.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
MANA/BTC 1 6.000 0,15 8,00% 20,00% 5 5.000 0,1 10,00% 33,00% 3
2 12.000 0,3 10,00% 33,00% 3 10.000 0,2 15,00% 50,00% 2
3 18.000 0,45 15,00% 50,00% 2 15.000 0,3 30,00% 67,00% 1,5
4 Tăng thêm 6.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 0,15 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 5.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,1 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
MANA/USDT 1 30.000 20.000 8,00% 20,00% 5 50.000 20.000 8,00% 20,00% 5
2 60.000 40.000 10,00% 33,00% 3 100.000 40.000 10,00% 33,00% 3
3 90.000 60.000 15,00% 50,00% 2 150.000 60.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 30.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 50.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
MASK/USDT 1 4.000 5.000 8,00% 20,00% 5 5.000 20.000 8,00% 20,00% 5
2 8.000 10.000 10,00% 33,00% 3 10.000 40.000 10,00% 33,00% 3
3 12.000 15.000 15,00% 50,00% 2 15.000 60.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 4.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 5.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 5.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
NEAR/BTC 1 1.000 0,15 8,00% 20,00% 5 1.000 0,1 10,00% 33,00% 3
2 2.000 0,3 10,00% 33,00% 3 2.000 0,2 15,00% 50,00% 2
3 3.000 0,45 15,00% 50,00% 2 3.000 0,3 30,00% 67,00% 1,5
4 Tăng thêm 1.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,15 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 1.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,1 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
NEAR/USDC 1 6.000 15.000 8,00% 20,00% 5 3.000 8.000 8,00% 20,00% 5
2 12.000 30.000 10,00% 33,00% 3 6.000 16.000 10,00% 33,00% 3
3 18.000 45.000 15,00% 50,00% 2 9.000 24.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 6.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 15.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 3.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 8.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
NEAR/USDT 1 15.000 50.000 8,00% 20,00% 5 12.000 20.000 8,00% 20,00% 5
2 30.000 100.000 10,00% 33,00% 3 24.000 40.000 10,00% 33,00% 3
3 45.000 150.000 15,00% 50,00% 2 36.000 60.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 15.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 12.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
OKB/USDT 1 500 7.500 5,00% 10,00% 10 500 20.000 3,00% 10,00% 10
2 1.000 15.000 8,00% 20,00% 5 1.000 40.000 6,25% 12,50% 8
3 5.000 25.000 10,00% 33,00% 3 1.500 60.000 10,00% 20,00% 5
4 Tăng thêm 5.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 25.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
SAND/USDC 1 18.000 15.000 8,00% 20,00% 5 10.000 8.000 8,00% 20,00% 5
2 36.000 30.000 10,00% 33,00% 3 20.000 16.000 10,00% 33,00% 3
3 54.000 45.000 15,00% 50,00% 2 30.000 24.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 18.000 so với bậc vị thế trước đó Tăng thêm 15.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 8.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
SAND/USDT 1 40.000 50.000 8,00% 20,00% 5 40.000 20.000 8,00% 20,00% 5
2 80.000 100.000 10,00% 33,00% 3 80.000 40.000 10,00% 33,00% 3
3 120.000 150.000 15,00% 50,00% 2 120.000 60.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 40.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 40.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
SHIB/USDT 1 5.000.000.000 50.000 8,00% 20,00% 5 3.000.000.000 25.000 8,00% 20,00% 5
2 10.000.000.000 100.000 10,00% 33,00% 3 6.000.000.000 50.000 10,00% 33,00% 3
3 15.000.000.000 150.000 15,00% 50,00% 2 9.000.000.000 75.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 5.000.000.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 3.000.000.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 25.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
UNI/BTC 1 500 0,12 8,00% 20,00% 5 350 0,05 10,00% 33,00% 3
2 1.000 0,24 10,00% 33,00% 3 700 0,1 15,00% 50,00% 2
3 1.500 0,36 15,00% 50,00% 2 1.050 0,15 30,00% 67,00% 1,5
4 Tăng thêm 500 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,12 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 350 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,05 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
UNI/USDC 1 3.000 20.000 8,00% 20,00% 5 1.000 10.000 8,00% 20,00% 5
2 6.000 40.000 10,00% 33,00% 3 2.000 20.000 10,00% 33,00% 3
3 9.000 60.000 15,00% 50,00% 2 3.000 30.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 3.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 1.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
UNI/USDT 1 8.000 40.000 8,00% 20,00% 5 5.000 30.000 8,00% 20,00% 5
2 16.000 80.000 10,00% 33,00% 3 10.000 60.000 10,00% 33,00% 3
3 24.000 120.000 15,00% 50,00% 2 15.000 90.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 8.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 40.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 5.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 30.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
XMR/BTC 1 15 0,1 5,00% 10,00% 10 15 0,1 10,00% 33,00% 3
2 30 0,2 8,00% 20,00% 5 30 0,2 15,00% 50,00% 2
3 45 0,3 10,00% 33,00% 3 45 0,3 30,00% 67,00% 1,5
4 Tăng thêm 15 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,1 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 15 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,1 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
XMR/USDC 1 100 15.000 8,00% 20,00% 5 50 8.000 8,00% 20,00% 5
2 200 30.000 10,00% 33,00% 3 100 16.000 10,00% 33,00% 3
3 300 45.000 15,00% 50,00% 2 150 24.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 100 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 15.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 50 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 8.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
XMR/USDT 1 100 15.000 5,00% 10,00% 10 100 20.000 8,00% 20,00% 5
2 200 30.000 8,00% 20,00% 5 200 40.000 10,00% 33,00% 3
3 300 45.000 10,00% 33,00% 3 300 60.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 100 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 15.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 100 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
XRP/BTC 1 20.000 0,6 5,00% 10,00% 10 20.000 0,5 8,00% 20,00% 5
2 100.000 3 8,00% 20,00% 5 40.000 1 10,00% 33,00% 3
3 200.000 6 9,00% 21,00% 4,76 60.000 1,5 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 10.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 3 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
XRP/USDC 1 75.000 25.000 8,00% 20,00% 5 100.000 50.000 3,00% 10,00% 10
2 150.000 50.000 10,00% 33,00% 3 200.000 100.000 6,25% 12,50% 8
3 225.000 75.000 15,00% 50,00% 2 300.000 150.000 10,00% 20,00% 5
4 Tăng thêm 75.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 25.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 100.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 50.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
XRP/USDT 1 400.000 150.000 5,00% 10,00% 10 400.000 200.000 3,00% 10,00% 10
2 800.000 300.000 7,00% 12,50% 8 800.000 400.000 6,25% 12,50% 8
3 1.200.000 450.000 8,00% 20,00% 5 1.200.000 600.000 10,00% 20,00% 5
4 Tăng thêm 400.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 150.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 400.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 200.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ZEC/BTC 1 50 0,2 5,00% 10,00% 10 60 0,1 10,00% 33,00% 3
2 100 0,4 8,00% 20,00% 5 120 0,2 15,00% 50,00% 2
3 150 0,5 10,00% 33,00% 3 180 0,3 30,00% 67,00% 1,5
4 Tăng thêm 50 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,5 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 60 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 0,1 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này
ZEC/USDT 1 150 15.000 5,00% 10,00% 10 300 20.000 8,00% 20,00% 5
2 300 30.000 8,00% 20,00% 5 600 40.000 10,00% 33,00% 3
3 450 45.000 10,00% 33,00% 3 900 60.000 15,00% 50,00% 2
4 Tăng thêm 150 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 15.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này Tăng thêm 300 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 20.000 so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Tăng thêm 1,00% so với cấp vị thế trước đó Đòn bẩy tối đa của cấp vị thế này

Cấp vị thế đối với ký quỹ cô lập và ký quỹ chéo ở chế độ đơn tệ sẽ được điều chỉnh theo bảng trên. Cấp vị thế cho ký quỹ chéo ở cả chế độ đa tệ và ký quỹ danh mục đầu tư sẽ được điều chỉnh theo quy tắc đối với tiền tệ cơ sở của các cặp giao dịch USDT trong bảng trên.
Tìm hiểu thêm: Cấp vị thế


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với rủi ro
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của người dùng có thể tăng do điều chỉnh cấp vị thế và biến động thị trường. Để tránh bị thanh lý bắt buộc do những điều chỉnh này gây ra, người dùng nên giảm đòn bẩy bằng cách tăng ký quỹ hoặc đóng vị thế.


Cảnh báo rủi ro: Thông tin và tổng quan nêu trên, một số trong đó có thể được cung cấp bởi bên thứ ba chứ không phải OKX, chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ cao và có tính biến động cao, có thể mất thanh khoản bất cứ lúc nào và các nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị khoản đầu tư. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ and Tuyên bố về Rủi ro & Tuân thủ để biết thêm thông tin.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua nhóm OKX Telegram hoặc Trung tâm hỗ trợ.


OKX
Ngày 03/07/2023