Báo cáo Buy-Back & Burn OKB (1/12/2022–28/2/2023)

Phát hành vào 28 thg 3, 2023Cập nhật vào 12 thg 6, 2024Thời gian đọc: 3 phút

Đội ngũ OKB đã bắt đầu vòng thứ 19 của chương trình Buy-Back & Burn từ ngày 1/12/2022 đến ngày 28/2/2023. Trong vòng này, tổng số OKB được mua lại và burn từ thị trường thứ cấp là 5.183.976,43 OKB — tương đương khoảng 177 triệu USD (tính theo giá trung bình 90 ngày).

Chương trình Buy-Back & Burn OKB ban đầu được ra mắt vào ngày 4/5/2019, OKX bắt đầu mua lại token OKB từ nguồn cung cấp ban đầu là 300.000.000 OKB cứ sau 3 tháng theo thị trường theo mùa và hiệu suất hoạt động. Số token này sau đó đã được chuyển sang địa chỉ burn mà không ai có thể truy cập.

Tính đến hôm nay, chúng tôi đã burn tổng cộng 58.545.001,93 OKB. Số OKB hiện đang lưu hành là 241.454.998,07 OKB.

Địa chỉ burn cho quá trình burn token là:
https://www.oklink.com/eth/address/0xff1ee8604f9ec9c3bb292633bb939321ae861b30

Ghi chép OKB đã burn như sau:

Vòng burn Báo cáo burn Thời gian
19 5.183.976,43 OKB 1/12/–28/2/2023
18 4.988.637,56 OKB 1/9//2022-30/11/2022
17 4.760.479,82 OKB 1/6/2022-31/8/2022
16 3.755.642,45 OKB 1/3/2022-31/5/2022
15 2.536.277,49 OKB 1/12/2021-28/2/2022
14 2.435.426,87 OKB 1/9/2021-30/11/2021
13 2.320.679,53 OKB 1/6/2021-31/8/2021
12 2.008.753,54 OKB 1/3/2021-31/5/2021
11 2.006.412,69 OKB 1/12/2020-28/2/2021
10 4.060.773,48 OKB 1/9/2020-30/11/2020
9 3.816.358,49 OKB 1/6/2020-31/8/2020
8 3.509.874,52 OKB 1/3/2020-31/5/2020
7 3.183.344,61 OKB 1/12/2019-29/2/2020
6 5.945.273,91 OKB 1/9/2019-30/11/2019
5 6.104.047,53 OKB 1/6/ 2019-31/8/2019
4 412.753,26 OKB 25/5/2019-31/5/2019
3 452.741,79 OKB 18/5/2019-24/5/2019
2 557.364,59 OKB 11/5/2019-17/5/2019
1 506.183,39 OKB 4/5/2019-10/5/2019

Đội ngũ OKB sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với những người ủng hộ toàn cầu, đồng thời lắng nghe phản hồi để cải thiện hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ chúng tôi:
Email: okb@okx.com
Telegram (English): https://t.me/OKXOfficial_English

Trân trọng
OKB Team
Tháng 3/2023