[Nhà giao dịch chính] Hồ sơ nhà giao dịch chính

Phát hành vào 22 thg 12, 2022Cập nhật vào 10 thg 6, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Bạn có thể bấm tên của nhà giao dịch chính để xem hồ sơ, hồ sơ này chứa thông tin chính về giao dịch và người theo dõi trong lịch sử. Hiện tại, có sẵn dữ liệu sau đây.

lead-traders-lead-trader-profile image 1

1. Dữ liệu giao dịch

Bạn có thể xem dữ liệu được đánh dấu là "Định kỳ" trong 7 ngày, 30 ngày qua hoặc mọi lúc.

1.1 PNL% (Định kỳ)

PNL% = Lợi nhuận / Chi phí. Các phép tính toán chi phí sẽ xem xét mọi thay đổi do số tiền được chuyển vào hoặc ra khỏi tài khoản giao dịch của người dùng.

1.2 PNL (Định kỳ)

PNL = Tài sản đầu kỳ - Tài sản cuối kỳ + Tài sản chuyển ra - Tài sản chuyển vào

1.3 Tỷ lệ thành công (Định kỳ)

Tỷ lệ thành công = Số lượng lệnh sinh lời / Tổng số lệnh

1.4 Tỷ lệ P/L (Định kỳ)

Tỷ lệ P/L = Số lệnh thành công / Số lệnh không thành công

1.5 Số lượng lệnh (Định kỳ)

Số lần một nhà giao dịch chính mở rồi đóng một vị thế

1.6 PNL nhà sao chép giao dịch (Định kỳ)

Tổng lợi nhuận mà tất cả các nhà sao chép giao dịch kiếm được từ việc sao chép giao dịch của nhà giao dịch chính

1,7 Thời gian nắm giữ trung bình (Định kỳ)

Thời gian nắm giữ trung bình = Tổng thời gian các vị thế được nắm giữ / Số lượng vị thế được nắm giữ

1.8 Số nhà sao chép giao dịch hiện tại

Số lượng nhà giao dịch sao chép một nhà giao dịch chính trên số lượng tối đa có thể. Ví dụ: 120/250.

1.9 AUM

Tổng giá trị tài sản hiện đang được sao chép bởi các nhà giao dịch đang sao chép một nhà giao dịch chính

2. Biểu đồ giao dịch

PNL 2.1

Hiển thị thay đổi về PNL hoặc PNL% của nhà giao dịch chính trong một khoảng thời gian đã chọn

2.2 Khối lượng

Hiển thị khối lượng giao dịch của nhà giao dịch chính trong một khoảng thời gian đã chọn. Dữ liệu có thể được chia nhỏ theo ngày, tuần hoặc tháng.

2.3 Tùy chọn tiền mã hóa

Hiển thị tỷ lệ phần trăm giao dịch của nhà giao dịch chính được thực hiện bằng từng loại tiền mã hóa