3. Ký quỹ đơn tệ: giao dịch trong chế độ ký quỹ chéo

Phát hành vào 21 thg 3, 2023Cập nhật vào 15 thg 5, 2024Thời gian đọc: 45 phút

Ký quỹ đơn tệ: Trong chế độ này, người dùng có thể giao dịch đồng thời trên tất cả các loại giao dịch, bao gồm giao ngay, ký quỹ, hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh cửu và quyền chọn. Người dùng chỉ cần chuyển tài sản vào tài khoản ký quỹ chéo. Trong chế độ ký quỹ chéo đơn tệ, tất cả các sản phẩm giao dịch được thanh toán bằng cùng một loại tiền tệ có thể chia sẻ tổng số tiền ký quỹ và các khoản lãi và lỗ tạo ra có thể được bù trừ cho nhau.

Trong chế độ ký quỹ chéo đơn tệ, rủi ro của các vị thế được thanh toán bằng cùng một loại tiền tệ sẽ được đo lường toàn bộ. Khi vốn chủ sở hữu của một loại tiền tệ nhất định không đủ, nó có thể dẫn đến việc thanh lý một phần, thanh lý toàn bộ hoặc mất vốn chủ sở hữu của tất cả các vị thế được thanh toán bằng loại tiền này. Nếu người dùng muốn tách biệt rủi ro của từng vị thế, chế độ ký quỹ cô lập sẽ là một lựa chọn tốt.

Tài sản

Trong ký quỹ đơn tệ, các tài sản sẽ được hiển thị như bên dưới:

Thuật ngữ

Giải thích

Vốn sở hữu

 

Tổng vốn sở hữu của một loại tiền tệ nhất định theo tỷ lệ ký quỹ chéo một loại tiền tệ và các vị thế cô lập.

Vốn sở hữu của một loại tiền tệ nhất định = số dư trong ký quỹ chéo một loại tiền tệ + P&L của các vị thế ký quỹ chéo + số dư ký quỹ ở các vị thế cô lập + P&L của các vị thế cô lập + giá trị quyền chọn

Vốn sở hữu khả dụng

 

Số lượng tài sản trong tài khoản một loại tiền tệ và có thể được sử dụng để giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh viễn và quyền chọn (vị thế bán) với chế độ ký quỹ chéo.

Vốn sở hữu khả dụng = Max (0, số dư ở các vị thế chéo + P&L chưa thực nhận ở các vị thế ký quỹ chéo - Số tiền tạm giữ)

Số dư khả dụng

 

Số lượng tài sản có thể được sử dụng cho các vị thế cô lập, giao ngay và quyền chọn (vị thế mua) trong tài khoản một loại tiền tệ.

Lưu ý: trên đây chỉ là tính lệnh và sẽ không hiển thị trên website.

Đang giữ

Số lượng tài sản trong tài khoản một loại tiền tệ đã được sử dụng cho các lệnh đang chờ xử lý, các vị thế đang giữ và các lệnh chờ xử lý với chế độ ký quỹ cô lập.

P&L chưa thực nhận

Tổng P&L chưa thực nhận của tất cả các vị thế ký quỹ và phái sinh bao gồm cả các vị thế chéo và các vị thế cô lập có chung đồng tiền thanh toán.

P&L chưa thực nhận = P&L chưa thực nhận của các vị thế ký quỹ chéo + P&L chưa thực nhận của các vị thế ký quỹ cô lập.

1) P&L chưa thực nhận của các vị thế chéo = P&L chưa thực nhận của các vị thế ký quỹ chéo + P&L chưa thực nhận của các vị thế tương lai ở chế độ ký quỹ chéo + P&L chưa thực nhận của các vị thế vĩnh viễn trong chế độ ký quỹ chéo + P&L chưa thực nhận của các vị thế quyền chọn trong chế độ ký quỹ chéo

2) P&L chưa thực nhận của các vị thế cô lập = P&L chưa thực nhận của các vị thế ký quỹ trong chế độ ký quỹ riêng biệt + P&L chưa thực nhận của các vị thế tương lai trong chế độ ký quỹ cô lập + P&L chưa thực nhận của các vị thế vĩnh viễn trong chế độ ký quỹ cô lập + P&L chưa thực nhận của các vị thế quyền chọn trong chế độ ký quỹ riêng biệt

 

 

Chỉ số đo lường rủi ro của một tài sản nhất định trong tài khoản.

Tỷ lệ ký quỹ = (số dư của một tài sản nhất định trong tài khoản ký quỹ chéo một loại tiền tệ + P&L trong các vị thế ký quỹ chéo - số lượng tài sản đã bán trong các lệnh đang chờ xử lý - số tiền cần thiết cho các lệnh mua quyền chọn - số tiền cần thiết cho các lệnh đang chờ xử lý ở chế độ ký quỹ cô lập - phí đặt lệnh)/(Ký quỹ duy trì + phí thanh lý)

Ký quỹ duy trì là tổng số tiền ký quỹ duy trì của các vị thế hợp đồng tương lai, ký quỹ, vĩnh viễn và quyền chọn. Các lệnh đang chờ xử lý cũng được tính.

Phí thanh lý cũng là tổng các khoản phí được tính cho các giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai, vĩnh viễn và quyền chọn. Các lệnh đang chờ xử lý cũng được tính.

Các cài đặt này nhằm tránh thanh lý do thay đổi đột ngột mức rủi ro tài khoản sau khi lệnh chờ được thực hiện.

 

Tổng vốn sở hữu

Giá trị ròng của tất cả tài sản tiền điện tử trong tài khoản người dùng đã được chuyển đổi thành fiat.

Tổng vốn sở hữu = Tổng (vốn sở hữu tiền tệ * giá tiền tệ)

Giá tiền tệ dựa trên giá chỉ số USD của tiền tệ trên OKX. Nếu một loại tiền không có giá chỉ số USD, thì hãy áp dụng: giá giao ngay của cặp (tiền tệ/USDT) trên OKX * giá USDT tính bằng USD

Quy tắc giao dịch

Trong tài khoản ký quỹ một loại tiền tệ, người dùng có thể chọn giao dịch ở chế độ ký quỹ chéo hoặc chế độ ký quỹ cô lập. Trong chế độ ký quỹ chéo, tất cả các sản phẩm giao dịch được thanh toán bằng cùng một loại tiền tệ có thể chia sẻ cùng một tổng số tiền ký quỹ và các khoản lãi và lỗ được tạo ra có thể được bù trừ. Trong chế độ ký quỹ cô lập, rủi ro của từng vị thế, cũng như lãi và lỗ, được tách biệt.

1. Quy tắc giao dịch cho chế độ ký quỹ chéo một loại tiền tệ

1) Khi người dùng thực hiện các giao dịch hợp đồng tương lai, vĩnh viễn, quyền chọn (vị thế bán) và ký quỹ trong chế độ ký quỹ chéo của một đơn vị tiền tệ, vốn sở hữu sẵn có của đơn vị tiền tệ trong tài khoản phải lớn hơn hoặc bằng số tiền cần thiết cho lệnh.

2) Khi người dùng thực hiện giao dịch giao ngay hoặc giao dịch quyền chọn (vị thế mua) ở chế độ ký quỹ chéo một loại tiền tệ, số dư khả dụng của đơn vị tiền tệ trong tài khoản phải lớn hơn hoặc bằng số tiền cần thiết cho lệnh.

Lưu ý: Số dư khả dụng đề cập đến số lượng tài sản có thể được sử dụng để mở các vị thế cô lập và thực hiện giao dịch giao ngay và quyền chọn (vị thế mua) với tài khoản một loại tiền tệ.

Nếu nắm giữ BTC của người dùng ở các vị thế ký quỹ chéo đơn tiền tệ và các lệnh đang chờ xử lý như bên dưới:

iii-single-currency-margin-cross-margin-trading image 2iii-single-currency-margin-cross-margin-trading image 3

Và nếu người dùng thực hiện giao dịch ký quỹ ở chế độ ký quỹ chéo một loại tiền tệ với các khoản nắm giữ như trên, việc xác minh ký quỹ để đặt lệnh sẽ như sau:

Sau đó, khi người dùng mở một vị thế mua với 200 BTC và đòn bẩy 5x, số tiền ký quỹ yêu cầu cho lệnh này sẽ là 200/5 = 40 BTC;

Vốn sở hữu đang nắm giữ = yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế tương lai trong chế độ ký quỹ chéo + ký quỹ lệnh chờ đối với hợp đồng tương lai ở chế độ ký quỹ chéo + ký quỹ yêu cầu đối với các vị thế ký quỹ trong chế độ ký quỹ chéo + ký quỹ lệnh chờ đối với giao dịch ký quỹ ở chế độ ký quỹ chéo + yêu cầu ký quỹ lệnh chờ đối với chế độ ký quỹ cô lập = 10 + 20 +100 +200 + 200 = 530 BTC;

Vốn chủ sở hữu khả dụng = Max (0, số dư trong tài khoản ký quỹ chéo + P&L chưa thực nhận ở các vị thế ký quỹ chéo - Đang giữ) = Max (0, 700 + 10 + 5-530) = 185 BTC;

Nếu vốn sở hữu có sẵn của BTC> số lượng BTC cần thiết cho lệnh tức là lệnh đã được đặt thành công.

Nếu người dùng thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai ở chế độ ký quỹ chéo một loại tiền tệ với các khoản nắm giữ như trên, việc xác minh ký quỹ để đặt lệnh sẽ như sau:

Nếu người dùng long 100.000 hợp đồng tương lai hàng tuần với đòn bẩy 5x ở mức giá 10.000 USDT/BTC, số tiền ký quỹ yêu cầu = mệnh giá * số lượng hợp đồng * hệ số hợp đồng/giá đặt lệnh /hệ số đòn bẩy = 100000 * 100 * 1/10000/5 = 200 BTC;

Vốn sở hữu đang giữ = yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế tương lai trong chế độ ký quỹ chéo + ký quỹ lệnh chờ đối với hợp đồng tương lai ở chế độ ký quỹ chéo + ký quỹ yêu cầu đối với các vị thế ký quỹ trong chế độ ký quỹ chéo + ký quỹ lệnh chờ đối với giao dịch ký quỹ ở chế độ ký quỹ chéo + yêu cầu ký quỹ lệnh chờ đối với chế độ ký quỹ cô lập = 10 + 20 +100 +200 + 200 = 530 BTC;

Vốn sở hữu khả dụng = Max (0, số dư trong tài khoản ký quỹ chéo + P&L chưa thực nhận ở các vị thế ký quỹ chéo - Đang giữ) = Max(0, 700 + 10 + 5-530) = 185 BTC;

Nghĩa là, số tiền ký quỹ có sẵn của BTC nhỏ hơn số tiền cần thiết cho lệnh, do đó lệnh không thành công.

Quy tắc giao dịch cho chế độ ký quỹ chéo một loại tiền tệ

2.1 Các vị thế ký quỹ trong chế độ ký quỹ chéo

1. Nếu người dùng giao dịch một cặp ký quỹ nhất định trong chế độ ký quỹ chéo của loại tiền tệ, các vị thế ký quỹ sẽ được hiển thị như bên dưới:

iii-single-currency-margin-cross-margin-trading image 4

Thuật ngữ

Giải thích

Tài sản

Số lượng tài sản dương trong vị thế (không bao gồm ký quỹ).

Tài sản khả dụng

Số lượng tài sản dương để đóng một vị thế. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo sau.

Nợ

Nợ ban đầu + lãi khấu trừ

• Vị thế mua: Nợ  được tính bằng đồng tiền định giá.

• Vị thế bán: Nợ  được tính bằng đơn vị tiền tệ giao dịch.

Lãi suất

Tiền lãi phát sinh chưa được khấu trừ.

Giá mở trung bình

 

(Số tiền giữ ban đầu * Giá mở trung bình ban đầu + số tiền giữ mới * giá đã khớp)/(Số tiền giữ ban đầu + số tiền giữ mới)

Giá thanh lý ước tính

Giá cơ bản khi vị thế chéo của tài khoản một đơn vị tiền tệ đáp ứng các điều kiện thanh lý.

Giá là chỉ dẫn.

Lưu ý: Khi có một vị thế quyền chọn hoặc một vị thế ký quỹ của cặp tiền không phải USDT trong chế độ ký quỹ chéo của một đơn vị tiền tệ, giá thanh lý ước tính không tính được.

Trong chế độ ký quỹ chéo của một đơn vị tiền tệ USDT, nếu có các hợp đồng hoặc vị thế ký quỹ với các tài sản cơ sở khác nhau, giá thanh lý ước tính không tính được.

P&L

Lãi hoặc lỗ chưa thực nhận của vị thế hiện tại.

Công thức tính P&L:

1) Các vị thế mua với đơn vị tiền tệ giao dịch đóng vai trò là tiền tệ ký quỹ và P&L được tính bằng đơn vị tiền tệ giao dịch.

P&L = Tổng tài sản - (nợ phải trả + lãi vay)/giá đánh dấu

2) Các vị thế mua với đơn vị tiền tệ báo giá đóng vai trò là tiền tệ ký quỹ và P&L được tính bằng đơn vị tiền tệ báo giá.

P&L = Tổng tài sản * giá đánh dấu - (nợ phải trả + lãi vay)

3) Các vị thế bán khống với đơn vị tiền tệ báo giá đóng vai trò là đơn vị tiền tệ ký quỹ và P&L được tính bằng đơn vị tiền tệ báo giá.

P&L = tổng tài sản - (nợ phải trả + lãi vay) * giá đánh dấu

4) Các vị thế bán khống với đơn vị tiền tệ giao dịch đóng vai trò là tiền tệ ký quỹ và P&L được tính bằng đơn vị tiền tệ giao dịch.

P&L = Tổng tài sản/giá đánh dấu - (nợ phải trả + lãi vay)

Tỉ lệ P&L

P&L/ký quỹ ban đầu

Ký quỹ ban đầu

1)  Các vị thế long với tiền tệ giao dịch là tiền ký quỹ và nợ phải trả được tính bằng tiền định giá.

Ký quỹ ban đầu = (nợ phải trả + lãi) / (giá đánh dấu * đòn bẩy)

(2) Các vị thế short với tiền tệ giao dịch là tiền ký quỹ và nợ phải trả được tính bằng tiền tệ giao dịch.

Ký quỹ ban đầu = (nợ phải trả + lãi vay) / đòn bẩy

(3) Các vị thế short với tiền tệ định giá là tiền ký quỹ và nợ phải trả được tính bằng tiền tệ giao dịch.

Ký quỹ ban đầu = (nợ phải trả + lãi) * giá đánh dấu / đòn bẩy

(4) Các vị thế long với đơn vị tiền tệ báo giá là tiền ký quỹ và nợ phải trả được tính bằng đơn vị tiền tệ báo giá.

Ký quỹ ban đầu = (nợ phải trả + lãi vay) / đòn bẩy

Ký quỹ duy trì

1) Các vị thế long với tiền tệ giao dịch là tiền ký quỹ.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì = (nợ phải trả + lãi vay) * tỷ lệ ký quỹ duy trì / giá đánh dấu

2) Các vị thế long với tiền tệ định giá là tiền ký quỹ.

Ký quỹ duy trì = (nợ phải trả + lãi vay) * tỷ lệ ký quỹ duy trì

3) Các vị thế short với đồng tiền định giá là tiền ký quỹ.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì = (nợ phải trả + lãi vay) * tỷ lệ ký quỹ duy trì * giá đánh dấu

4) Các vị thế short với tiền tệ giao dịch là tiền ký quỹ.

Ký quỹ duy trì = (nợ phải trả + lãi vay) * tỷ lệ ký quỹ duy trì

2. Nguyên tắc ký quỹ ban đầu: cả hai token của một cặp đều có thể được sử dụng làm ký quỹ cho các vị thế long/short.

Ví dụ:

1. Đối với cặp BTC/USDT, bạn có thể chọn BTC hoặc USDT làm đơn vị tiền tệ ký quỹ để mở các vị thế ký quỹ long/short ở chế độ chéo một đơn vị tiền tệ.

2. Bây giờ mở một vị thế mua 1BTC dưới đòn bẩy 10X. Nếu người dùng chọn lấy BTC làm đơn vị tiền tệ ký quỹ, yêu cầu ký quỹ 0,1 BTC (vốn sở hữu sẵn có trong tài khoản một đơn vị tiền tệ phải lớn hơn hoặc bằng 0,1 BTC), giá thực hiện là 10.000 USDT/BTC và 10.000 USDT cần được vay; không có loại tiền nào sẽ được vay nếu giao dịch không được thực hiện. Không có lãi suất được tích lũy, nhưng số tiền ký quỹ sẽ được giữ lại.

3. Sau khi giao dịch được khớp, một vị thế mua sẽ được mở: tổng tài sản của vị thế này là 1BTC, trong khi nợ phải trả của nó là 10.000USDT. Ký quỹ 0,1BTC nằm trong số dư tài khoản và sẽ không được chuyển sang tài sản vị thế ký quỹ đơn tiền tệ (Nó khác với vị thế cô lập, trong đó ký quỹ cho vị thế cô lập sẽ được chuyển sang tài sản vị thế).

3. Đóng vị thế

3.1 Tài sản vị thế và tiền tệ ký quỹ giống nhau — sử dụng đơn vị tiền tệ giao dịch làm ký quỹ để mở mua hoặc sử dụng đồng tiền định giá làm ký quỹ để mở lệnh short.

1. Nguyên tắc đóng các vị thế: Chỉ tài sản có sẵn mới có thể được sử dụng để đóng một vị thế. Người dùng có thể đóng vị thế khi họ thanh toán hết nợ; Người dùng cũng có thể chọn có sử dụng "chỉ giảm" khi đóng một vị thế hay không.

2. Công thức tài sản có sẵn để đóng các vị thế:

Sự khác biệt chính so với ký quỹ cô lập: tài sản có sẵn có thể được sử dụng để đóng vị thế là tổng tài sản của các vị thế ký quỹ cô lập, trong khi ở chế độ ký quỹ chéo một đơn vị tiền tệ (nơi tài sản vị thế và tiền tệ ký quỹ giống nhau), tài sản có thể được sử dụng để đóng vị thế có thể là tổng của tổng tài sản vị thế và một phần vốn sở hữu trong số dư tài khoản.

Về cơ bản, việc đóng một vị thế ký quỹ không thể ảnh hưởng đến rủi ro của các vị thế khác trong chế độ ký quỹ chéo một loại tiền tệ. Khi tổng vốn sở hữu lớn hơn hoặc bằng số tiền ký quỹ ban đầu cần thiết cho tài khoản, tài sản có sẵn để đóng vị thế ký quỹ có thể bao gồm số tiền ký quỹ ban đầu của vị thế này; khi vốn chủ sở hữu nhỏ hơn mức ký quỹ duy trì cần thiết cho tài khoản, tài sản có sẵn để đóng vị thế ký quỹ có thể bao gồm ký quỹ duy trì của vị thế này.

a) Đóng các vị thế mua với khoản nợ phải trả được tính bằng đồng tiền định giá:

  • Vốn sở hữu tài khoản ≥ ký quỹ ban đầu của tài khoản, tài sản có sẵn để đóng các vị thế ký quỹ = (|nợ phải trả + lãi suất| của vị thế ký quỹ này) * (1 + IMR% của vị thế ký quỹ này) / giá đánh dấu

  • Vốn sở hữu tài khoản < ký quỹ duy trì tài khoản, tài sản có sẵn để đóng các vị thế ký quỹ = (|nợ phải trả + lãi suất| của vị thế ký quỹ này) * (1 + MMR% của vị thế ký quỹ này) / giá đánh dấu

b) Đóng các vị thế bán với nợ phải trả được tính bằng tiền tệ giao dịch:

  • Vốn sở hữu tài khoản ≥ ký quỹ ban đầu của tài khoản, tài sản khả dụng để đóng các vị thế ký quỹ = (|nợ phải trả + lãi suất| của vị thế ký quỹ này) * (1 + IMR% của vị thế ký quỹ này) * giá đánh dấu

  • Vốn sở hữu tài khoản < ký quỹ duy trì tài khoản, tài sản có sẵn để đóng các vị thế ký quỹ = (|nợ phải trả + lãi suất| của vị thế này) * (1 + MMR% của vị thế này) * giá đánh dấu

3. Các quy tắc đóng các vị thế cũng giống như các quy tắc của các vị thế cô lập, ngoại trừ công thức tài sản có sẵn.

Số

Chế độ

Cách đóng 

Quy định

Ví dụ

1

Đóng vị thế

Đóng tất cả theo giá thị trường

 

1. Chỉ thanh toán các khoản nợ phải trả, và các tài sản còn lại sẽ được chuyển vào số dư tài khoản một đơn vị tiền tệ.

2. Chỉ những tài sản có sẵn mới có thể được sử dụng để đóng vị thế.

3. Cài đặt mặc định là "chỉ giảm". 

Vị thế ký quỹ hiện tại là vị thế mua — Tài sản có sẵn của nó là 2 BTC, nợ phải trả 10.000 USDT và lãi suất 10 USDT.

1. Hệ thống sẽ tính toán số lượng USDT cần mua để đóng vị thế và thanh toán các khoản nợ (Lãi và phí cũng sẽ được tính vào). Nếu đó là 10.020 USDT, hệ thống sẽ bán 2 BTC theo giá thị trường và sau đó dừng nó khi bạn nhận được 10.020 USDT. Do độ chính xác của giao dịch, nó có thể vượt quá một chút.

2. Giả sử giá khớp trung bình là 10.000 USDT, thì việc mua 10.020 USDT yêu cầu 1.002 BTC và 0,998 BTC còn lại sẽ không được bán.

3. Sau khi đóng vị thế, 0,998 BTC còn lại sẽ được chuyển vào số dư tài khoản đơn vị tiền tệ BTC và vì lý do chính xác, số USDT còn lại cũng sẽ được chuyển vào số dư tài khoản đơn vị tiền tệ USDT sau khi khoản nợ được thanh toán xong.

 

 

Đóng ở giá giới hạn

1. Bạn có thể mua tài sản vượt quá nợ phải trả. Khi khoản nợ được thanh toán xong, vị thế ký quỹ sẽ được đóng lại. Tài sản bán quá mức và những tài sản còn lại sẽ được chuyển vào số dư tài khoản một đơn vị tiền tệ.

2. Chỉ tài sản có sẵn mới có thể được sử dụng để đóng vị thế.

3. Cài đặt mặc định là "chỉ giảm".

 

 

Vị thế ký quỹ hiện tại là vị thế mua — Tài sản có sẵn của nó là 2 BTC, nợ phải trả 10.000 USDT và lãi suất 10 USDT

1. Bán 0,5 BTC ở mức giá khớp 10.000 USDT, sau đó mua 5.000 USDT. Sau khi trừ phí 5 USDT và lãi 10 USDT, 4.985 USDT còn lại sẽ được dùng để thanh toán nợ. Với khoản nợ còn lại là 5.015 USDT, vị thế vẫn tồn tại.

2. Sau khi đóng một phần vị thế: tài sản vị thế là 1,5 BTC, nợ phải trả 5,015 USDT và lãi suất 0 USDT.

3. Bán 1 BTC với giá thực tế là 10.000 USDT, sau đó mua 10.000 USDT. Sau khi trừ khoản phí 15 USDT, 9,985 USDT còn lại sẽ được sử dụng để thanh toán khoản nợ 5.015 USDT. Vì nợ đã được thanh toán xong, vị thế này biến mất;

4. Các tài sản còn lại gồm 0,5 BTC và 4,970 USDT sẽ được chuyển riêng vào số dư tài khoản của BTC và tài khoản đơn vị tiền tệ USDT.

 

2

Đóng trong vùng đóng long/đóng short

Chỉ giảm

Giống [Đóng vị thế]

-

Giảm + đảo ngược vị thế 

 

 

1. Khi khoản nợ được thanh toán hết, vị thế ký quỹ sẽ biến mất. Tài sản quá bán sẽ được sử dụng để mở một vị thế đảo ngược;

2. Chỉ tài sản có sẵn mới có thể được sử dụng để đóng vị thế và số tiền ký quỹ để mở vị thế đảo ngược là vốn chủ sở hữu sẵn có của tài khoản một đơn vị tiền tệ tương ứng.

Vị thế ký quỹ hiện tại là một vị thế short - Tài sản có sẵn của nó là 30.000 USDT, nợ 2 BTC, với lãi suất và phí giao dịch tạm thời bị bỏ qua.

1. Mua 1 BTC với giá thực tế là 10.000 USDT. Lệnh này sử dụng tài sản 10.000 USDT để thanh toán nợ của 1 BTC;

2. Sau khi đóng một phần vị thế: tài sản còn lại của nó là 20.000 USDT, và nợ còn lại là 1 BTC. Vì chưa trả hết nợ nên vị thế vẫn tồn tại;

3. Mua 1,5 BTC với giá thực tế là 10.000 USDT. 1,5 BTC> nợ của 1 BTC. Sau khi lệnh được thực hiện, vị thế sẽ được đóng trước, và sau đó một vị thế ngược lại sẽ được mở.

 

4.  Tài sản 10.000 USDT được sử dụng để thanh toán khoản nợ 1 BTC và sau khi vị thế long được đóng, tài sản 10.000 USDT còn lại trên vị thế sẽ được chuyển vào số dư tài khoản đơn vị tiền tệ USDT;

 

5. Vị thế ngược lại của 0,5 BTC sẽ sử dụng 1.000 USDT trong số dư tài khoản một đơn vị tiền tệ làm ký quỹ của nó và 5.000 USDT sẽ được vay để mở một vị thế mua đảo ngược;

 

6. Tại thời điểm này, tài sản vị thế của vị thế mua ký quỹ này là 0,5 BTC và nợ phải trả là 5.000 USDT.

3.2 Tài sản vị thế và tiền tệ ký quỹ khác nhau — sử dụng đơn vị tiền tệ giao dịch làm tiền tệ ký quỹ để mở hỏt hoặc sử dụng đơn vị tiền tệ báo giá làm đơn vị tiền tệ ký quỹ để mở long.

1. Nguyên tắc đóng vị thế: chỉ các tài sản vị thế mới có thể được sử dụng để đóng một vị thế. Nếu tài sản vị thế được bán hết, vị thế sẽ bị đóng. Nếu khoản nợ phải trả chưa được thanh toán hết, vốn sở hữu trong tài khoản sẽ được sử dụng để thanh toán trực tiếp các khoản nợ phải trả còn lại; Người dùng có thể chọn sử dụng "chỉ giảm".

2. Tài sản khả dụng có thể được sử dụng để đóng vị thế = tài sản vị thế.

Số

Chế độ

Cách đóng

Quy định

Example

1

Đóng vị thế

Đóng tất cả qua lệnh thị trường

1. Vị thế sẽ bị đóng khi tất cả tài sản vị thế được bán theo giá thị trường.

2. Cài đặt mặc định là "chỉ giảm". 

Vị thế ký quỹ hiện tại là một vị thế long  — Tài sản vị thế của nó là 2 BTC, khoản nợ 10.000 USDT, với lãi và phí tạm thời bị bỏ qua.

Đơn vị tiền tệ ký quỹ của nó là USDT và ký quỹ của nó bằng số dư tài khoản một đơn vị tiền tệ USDT.

 

1. Hệ thống sẽ bán 2 BTC. Nếu giá khớp trung bình là 9.000 USDT, tổng cộng 18.000 USDT sẽ được mua. Khoản nợ 10.000 USDT sẽ được trả hết. 8.000 USDT còn lại sẽ được chuyển vào số dư tài khoản USDT và vị thế sẽ được đóng.

 

2. Nếu giá khớp trung bình là 2.000 USDT, tổng cộng 4.000 USDT sẽ được mua. Khoản nợ còn lại sẽ là 6.000 USDT, sẽ được thanh toán bằng số dư tài khoản USDT. Sau đó, vị thế sẽ được đóng.

Đóng ở giá giới hạn

1. Vị thế sẽ bị đóng khi tất cả tài sản vị thế được bán ở mức giá giới hạn.

2. Cài đặt mặc định là "chỉ giảm"

 

Vị thế ký quỹ hiện tại là một vị thế long — Tài sản vị thế của nó là 2 BTC, khoản nợ 10.000 USDT, với lãi và phí tạm thời bị bỏ qua.

Đơn vị tiền tệ ký quỹ của nó là USDT và ký quỹ của nó bằng số dư tài khoản một đơn vị tiền tệ USDT.

 

1. Bán 1BTC với giá khớp trung bình là 15.000 USDT, tổng số 15.000 USDT sẽ được mua. Khoản nợ 10.000 USDT sẽ được trả hết. 5.000 USDT còn lại sẽ được chuyển vào số dư tài khoản USDT. Vị thế vẫn chưa được đóng vì vẫn còn 1 tài sản vị thế BTC, khác với tiền tệ ký quỹ.

 

2. Bán 1 tài sản vị thế BTC còn lại với giá thực hiện là 10.000 USDT, sau đó tổng cộng 10.000 USDT sẽ được mua. Vì nợ đã được thanh toán hết, 10.000 USDT sẽ được chuyển vào số dư tài khoản USDT. Bởi vì tài sản vị thế là 0, vị thế đã bị đóng.

2

Đóng trong khu vực đóng long/đóng short

Chỉ giảm

Giống [Đóng vị thế]

-

Chỉ giảm + đảo ngược vị thế

1. Vị thế sẽ bị đóng khi tất cả tài sản vị thế được bán. Các tài sản còn lại sẽ được sử dụng để mở một vị thế ngược lại;

2. Tài sản khả dụng là tài sản vị thế và số tiền ký quỹ để mở một vị thế ngược lại là vốn sở hữu sẵn có của đơn vị tiền tệ tương ứng của tài khoản. 

Vị thế ký quỹ hiện tại là một vị thế bán - Tài sản vị thế của nó là 30.000 USDT, nợ 2 BTC, với lãi và phí tạm thời bị bỏ qua.

1. Mua 2,5 BTC với giá thực tế là 1.000 USDT. Lệnh này sử dụng tài sản vị thế 25.000 USDT để thanh toán nợ 2 BTC. 0,5 BTC còn lại sẽ được chuyển vào số dư tài khoản đơn vị tiền tệ BTC. Mặc dù nợ đã được thanh toán xong, vị thế vẫn chưa được đóng với tài sản vị thế là 5.000 USDT.

2. Mua 1,5 BTC với giá thực tế là 10.000 USDT. 15.000 USDT > tài sản vị thế là 5.000 USDT. Sau khi lệnh được khớp, vị thế sẽ được đóng trước, và sau đó một vị thế ngược lại sẽ được mở;

3. 0,5 BTC sẽ được mua bằng tài sản vị thế 5.000 USDT và được chuyển vào số dư tài khoản đơn vị tiền tệ BTC.

4. 10.000 USDT sẽ được vay để mua 1 BTC để mở một vị thế mua đảo ngược và 0,1 BTC trong số dư tài khoản một đơn vị tiền tệ sẽ được sử dụng làm tiền ký quỹ.

5. Tại thời điểm này, tài sản vị thế của vị thế mua ký quỹ này là 1BTC và nợ phải trả của nó là 10.000 USDT.

 

2.2 Hợp đồng vĩnh cửu/tương lai trong chế độ ký quỹ chéo

Trong chế độ ký quỹ một loại tiền tệ, hợp đồng vĩnh cửu/tương lai hỗ trợ cả chế độ long/short và chế độ ròng, như thể hiện trong các hình sau:

(1) Chế độ Long/short

iii-single-currency-margin-cross-margin-trading image 5

(2) Chế độ ròng

Thuật ngữ

Định nghĩa

Tổng cộng

 

Đối với chế độ ròng, tổng số vị thế long là một số dương và tổng số vị thế short là một số âm.

Khả dụng.

Chỉ hiển thị trong chế độ long/short

Khả dụng. = tổng số vị thế - vị thế của các lệnh đóng đang chờ xử lý

P&L

Lãi hoặc lỗ chưa thực nhận của vị thế hiện tại

 

(1) Hợp đồng tương lai/vĩnh viễn ký quỹ bằng coin

 

P&L của vị thế long = mệnh giá * |số lượng hợp đồng| * hệ số nhân * (1 / giá mở trung bình - 1 / giá đánh dấu)

 

P&L của vị thế short = mệnh giá * |số lượng hợp đồng| * hệ số * (1 / giá đánh dấu - 1 / giá mở trung bình)

 

P&L của các vị thế long = mệnh giá * |số lượng hợp đồng| * hệ số * (giá đánh dấu - giá mở trung bình)

 

P&L của các vị thế long = mệnh giá * |số lượng hợp đồng| * hệ số * (giá mở trung bình - giá đánh dấu)

Tỉ lệ P&L

P&L/ký quỹ ban đầu

Ký quỹ ban đầu

1) 

Hợp đồng tương lai/vĩnh viễn ký quỹ bằng coin

 

Ký quỹ ban đầu = mệnh giá * |số lượng hợp đồng| * hệ số nhân / (giá đánh dấu * đòn bẩy)

2) 

Hợp đồng tương lai/vĩnh viễn ký quỹ bằng USDT

 

Ký quỹ ban đầu = mệnh giá * |số lượng hợp đồng| * hệ số nhân * giá đánh dấu / đòn bẩy 

Ký quỹ duy trì

1) 

Hợp đồng tương lai/vĩnh viễn ký quỹ bằng coin

 

Ký quỹ duy trì = mệnh giá * |số lượng hợp đồng| * hệ số nhân * tỷ lệ ký quỹ duy trì/giá đánh dấu

2) 

Hợp đồng tương lai/vĩnh viễn ký quỹ bằng USDT

Ký quỹ duy trì = mệnh giá * |số lượng hợp đồng| * hệ số nhân * tỷ lệ ký quỹ duy trì * giá đánh dấu

2.3 Quyền chọn trong chế độ ký quỹ chéo

Trong chế độ ký quỹ một loại tiền tệ, hệ thống cho phép người dùng mở các vị thế long hoặc short quyền chọn, như thể hiện trong hình sau:

Thuật ngữ

Định nghĩa

Tổng

Tổng các vị thế long là một số dương và tổng các vị thế short là một số âm.

Giá trị quyền chọn

Nếu đơn vị để tính giá là tiền tệ, thì giá trị quyền chọn = tổng số vị thế * giá đánh dấu

Nếu đơn vị tính giá là số lượng hợp đồng, thì giá trị quyền chọn = tổng số vị thế * giá đánh dấu * hệ số

P&L

 

Lãi hoặc lỗ chưa thực nhận của vị thế hiện tại

P&L = (giá đánh dấu - giá mở trung bình) * tổng số vị thế * hệ số 

Tỉ lệ P&L

 

P&L của các vị thế long = (giá đánh dấu - giá mở trung bình) / Giá mở trung bình

 

P&L của các vị thế short = (giá mở trung bình - giá đánh dấu) / Giá mở trung bình

Ký quỹ ban đầu

Ký quỹ ban đầu cho các vị thế long là 0. Đối với ký quỹ ban đầu của các vị thế short, vui lòng tham khảo Giới thiệu về cách tính lợi nhuận quyền chọn.

Ký quỹ duy trì

Tỷ lệ ký quỹ duy trì cho các vị thế mua là 0. Đối với tỷ lệ ký quỹ duy trì của các vị thế bán, vui lòng tham khảo Giới thiệu về cách tính lợi nhuận quyền chọn.

Đánh giá rủi ro

Chế độ ký quỹ một loại tiền tệ áp dụng biện pháp đánh giá rủi ro hai lớp. Lớp đầu tiên là "hủy lệnh bằng hệ thống kiểm soát rủi ro", và lớp còn lại là "xác minh trước khi thanh lý". Biện pháp này đảm bảo trải nghiệm giao dịch suôn sẻ, ngăn chặn hoàn toàn các lệnh đang chờ xử lý bị hủy và ngăn các vị thế bị thanh lý một phần hoặc thậm chí toàn bộ do không đủ ký quỹ.

Hủy lệnh bằng hệ thống kiểm soát rủi ro

Nếu tài khoản của người dùng được đánh giá là rủi ro nhưng không đủ rủi ro để kích hoạt "xác minh trước khi thanh lý", thì "hủy lệnh bằng hệ thống kiểm soát rủi ro" sẽ được thực hiện và một số lệnh đang chờ xử lý sẽ bị hủy để đảm bảo tài khoản vẫn nằm trong mức kiểm soát rủi ro an toàn, có thể ngăn các lệnh đang chờ xử lý bị hủy do kích hoạt đột ngột "xác minh trước khi thanh lý".

Quy tắc "hủy lệnh bằng hệ thống kiểm soát rủi ro" trong chế độ ký quỹ một loại tiền tệ

1) Khi (Vốn chủ sở hữu sẵn có của đơn vị tiền tệ trong tài khoản một đơn vị tiền tệ - số dư đã sử dụng) <ký quỹ duy trì bắt buộc cho tất cả các vị thế + ký quỹ ban đầu cho các lệnh đang chờ xử lý của các vị thế mở ở chế độ ký quỹ chéo + phí lệnh chờ xử lý, tất cả các lệnh đang chờ xử lý làm tăng số vốn chủ sở hữu đã sử dụng sẽ bị hủy bỏ.

(Bao gồm các lệnh mở của hợp đồng tương lai, vĩnh viễn, quyền chọn và ký quỹ ở cả chế độ ký quỹ chéo và ký quỹ riêng biệt, cũng như các lệnh đang chờ bán tiền tệ).

2) Khi số dư khả dụng <0, tất cả các lệnh mở chế độ ký quỹ được tạo lập, các lệnh bán tiền tệ đang chờ xử lý và các lệnh mua quyền chọn sẽ bị hủy.

Xác minh trước khi thanh lý

Việc thanh lý xảy ra trong chế độ ký quỹ một loại tiền tệ được kích hoạt tùy thuộc vào việc tỷ lệ ký quỹ có đạt 100% hay không. Trong chế độ ký quỹ chéo một đơn vị tiền tệ, tỷ lệ ký quỹ là một chỉ số được tính toán từ vốn sở hữu tài khoản ký quỹ chéo và tỷ lệ ký quỹ duy trì bằng một loại tiền nhất định. Nói chung, vốn sở hữu tài khoản càng cao và ký quỹ duy trì càng thấp thì rủi ro càng thấp.

Khi tỷ lệ ký quỹ của một loại tiền tệ nhất định trong chế độ ký quỹ chéo một đơn vị tiền tệ là <= 300%, hệ thống sẽ gửi cảnh báo thanh lý đến tài khoản, cảnh báo người dùng về rủi ro bị thanh lý. 300% được đặt làm thông số cảnh báo trước và OKX có quyền điều chỉnh thông số này theo tình hình thực tế.

Khi tỷ lệ ký quỹ của một loại tiền tệ nhất định trong chế độ ký quỹ chéo một đơn vị tiền tệ là <= 100%, hệ thống sẽ hủy lệnh theo các quy tắc sau, nghĩa là hủy lệnh bằng hệ thống thanh lý trước:

Loại giao dịch

Chế độ

Ký quỹ chéo một loại tiền tệ

Hợp đồng tương lai & Vĩnh cửu

Chế độ Long/short

Hủy tất cả các lệnh chờ chưa khớp (bao gồm cả lệnh algo) ở chế độ ký quỹ chéo, lệnh giới hạn và lệnh cắt lỗ của các vị thế mở ở chế độ ký quỹ cô lập; các lệnh cắt lỗ của các vị thế đóng ở chế độ ký quỹ cô lập và các lệnh thuật toán ngoại trừ các lệnh dừng ở chế độ ký quỹ cô lập sẽ không bị hủy.

 

 

Chế độ ròng

Hủy tất cả các lệnh chờ chưa được thực hiện (bao gồm cả lệnh algo) trong chế độ ký quỹ chéo và các lệnh giới hạn của các vị thế mở ở chế độ ký quỹ cô lập; lệnh thuật toán trong chế độ ký quỹ cô lập sẽ không bị hủy bỏ.

 

Ký quỹ

-

Hủy tất cả các lệnh chờ chưa được thực hiện (bao gồm cả lệnh algo) trong chế độ ký quỹ chéo và các lệnh giới hạn có cùng hướng với các vị thế hiện tại trong chế độ ký quỹ cô lập; lệnh algo ở chế độ ký quỹ cô lập sẽ không bị hủy.

 

 

Quyền chọn

-

 

Hủy tất cả các lệnh chờ chưa được khớp ở chế độ ký quỹ chéo và các lệnh mở vị thế trong chế độ ký quỹ cô lập.

Nếu tỷ lệ ký quỹ vẫn <= 100% sau khi lệnh bị hủy, tài khoản sẽ kích hoạt thanh lý.

Quá trình thanh lý một phần có thể được chia thành ba giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn, các vị thế được thanh lý một phần sẽ được chuyển giao cho cơ chế thanh lý theo giá định mức và một số tiền ký quỹ duy trì nhất định sẽ được tính (Nó được xác định bởi cấp vị thế của bạn, điều này sẽ bù đắp cho khoản lỗ của cơ chế thanh lý, và phần còn lại sẽ được đưa vào quỹ bảo hiểm). Vị thế mua quyền chọn sẽ không được thanh lý một phần.

Ba giai đoạn thanh lý một phần:

1)Đầu tiên, thanh lý một phần sẽ bắt đầu với các vị thế ngược lại long và short của cùng một hợp đồng theo Long/Short

2) Khi không có vị thế nào được mô tả trong giai đoạn 1) hoặc tất cả các vị thế được mô tả trong giai đoạn 1) bị thanh lý một phần và tài khoản không được khôi phục về trạng thái an toàn, hệ thống sẽ cố gắng giữ nguyên tổng giá trị delta của tài khoản trong khi cố gắng để giảm rủi ro tổng thể của tài khoản. Có nghĩa là, thanh lý một phần các vị thế được bảo hiểm rủi ro long và short về giá trị Delta (Delta đề cập đến tỷ lệ thay đổi giá trị vị thế của hợp đồng trên mỗi thay đổi trong giá chỉ số. Khi hai thay đổi cùng chiều, delta là dương. Ngược lại, là âm. Sự thay đổi giá trị vị thế của hợp đồng trên mỗi thay đổi trong giá chỉ số càng lớn thì giá trị tuyệt đối của delta càng lớn). Nếu nhiều vị thế đáp ứng các điều kiện bù trừ dài hạn và ngắn hạn của delta, trước tiên hệ thống sẽ thanh lý một phần vị thế với biên độ duy trì lớn hơn.

3) Khi không có vị thế nào được mô tả trong 2), hoặc tất cả các vị thế được mô tả trong 2) được thanh lý một phần (nghĩa là, tổng giá trị delta của tài khoản không thể được giữ gần như không thay đổi tại thời điểm này, trong khi rủi ro tài khoản không thể giảm), và tài khoản chưa được khôi phục về trạng thái an toàn, hệ thống sẽ cố gắng thanh lý một phần các vị thế còn lại chưa thanh lý và sẽ ưu tiên cho những vị thế có hiệu quả giảm thiểu rủi ro tốt nhất. Mỗi khi bạn thanh lý một phần vị thế của mình, bậc vị thế sẽ giảm đi một mức cho đến khi tài khoản an toàn trở lại.

Ví dụ: giá hiện tại của hợp đồng tương lai BTC-USD-0925 là 50000 USD/BTC, giả sử tài khoản như sau:

Bảng 7

Cột 1

Cột 2

Loại

Số lượng

Số dư

5 BTC

Vị thế

Hợp đồng tương lai: BTCUSD0925  +1000 conts, Delta vị thế > 0

Quyền chọn: BTCUSD-20200925-65000-C  -100 conts, Delta vị thế< 0

BTCUSD-20200925-55000-P  -500 conts, Delta vị thế> 0

 

Lệnh mở

Hợp đồng tương lai: BTCUSD1225 +100 conts, Order price at 9,000

Hợp đồng vĩnh cửu: BTCUSD perpetual swap  -100 conts, Giá đặt lệnh 8,000

 

Điều kiện thanh lý được thực hiện khi tỷ lệ ký quỹ là 93%. Sau khi tất cả các lệnh đang chờ xử lý bị hủy, tỷ lệ ký quỹ của vị thế chuyển sang 95%. Sau đó, vị thế chuyển sang trạng thái thanh lý. Tại thời điểm này, vốn sở hữu có sẵn trong tài khoản ký quỹ chéo là 9,5 BTC và ký quỹ duy trì là 10 BTC.

Vị thế không chứa các vị thế ngược lại long và short của cùng một hợp đồng ở chế độ long và short, nhưng chứa các vị thế phòng ngừa rủi ro long và short về giá trị Delta.

Sau khi tính toán, hợp đồng tương lai BTCUSD0925 sẽ thanh lý 500 conts của các vị thế long và các quyền chọn BTCUSD-20200925-65000-C sẽ được thanh lý 100 conts của các vị thế short. Sau khi thanh lý, vốn sở hữu tài khoản là 9,4 BTC và mức ký quỹ duy trì là 9,6 BTC.

Nếu tài khoản không được khôi phục về trạng thái an toàn và không có vị thế phòng ngừa rủi ro trong tài khoản một loại tiền tệ (tất cả các vị thế short BTCUSD-20200925-65000-C đều được thanh lý và giá trị delta của tất cả các vị thế còn lại là số dương), vui lòng đăng ký logic thanh lý cho các vị thế chưa được lưu.