Tất cả thanh toán
Sắp xếp theo
Nhà quảng cáo
Đơn giá
Giới hạn khả dụng/Giới hạn lệnh
P.thức thanh toán
Mua/Bán
BtcX
3.415 lệnh
91,06%
5,20 BRL
1.913,06 USDT
300,00-9.947,91 BRL
PIX
Mercadopago
Pepê_Tâmega_P2P
1.793 lệnh
95,72%
5,20 BRL
1.611,32 USDT
300,00-8.378,86 BRL
PIX
Mercadopago
Leonardo25
2.114 lệnh
97,91%
5,21 BRL
1.592,4 USDT
100,00-8.296,40 BRL
PIX
NaHora-HugoVeras
70 lệnh
100,00%
5,25 BRL
219,05 USDT
100,00-1.150,01 BRL
PIX
PiCPay
egancoin
1.840 lệnh
99,03%
5,31 BRL
322,44 USDT
100,00-1.712,15 BRL
bank
PIX
SeuBrunoP2P
9.508 lệnh
91,06%
5,39 BRL
311,17 USDT
500,00-1.677,23 BRL
bank
PIX
R**
19 lệnh
82,60%
5,50 BRL
20,33 USDT
5,00-111,81 BRL
PIX
egancoin
1.840 lệnh
99,03%
5,83 BRL
180,9 USDT
10,00-500,00 BRL
PIX
PiCPay
Hannibal88
112 lệnh
94,91%
5,88 BRL
1.697,46 USDT
100,00-9.981,08 BRL
AdvCash
ArthurCunha
3 lệnh
100,00%
6,05 BRL
73,74 USDT
5,00-446,12 BRL
PIX