Tất cả thanh toán
Sắp xếp theo
Nhà quảng cáo
Đơn giá
Giới hạn khả dụng/Giới hạn lệnh
P.thức thanh toán
Mua/Bán
SouthStormCapital
116 lệnh
94,30%
3,69 AED
6.192,08 USDT
500,00-6.000,00 AED
Abu Dhabi Commercial Bank
Mashreq Bank
HomeOfCash
39 lệnh
100,00%
3,69 AED
75,54 USDT
14,00-278,77 AED
Mashreq Bank
LouAdnan
367 lệnh
95,32%
3,70 AED
172,98 USDT
100,00-640,03 AED
Emirates NBD Bank
Mashreq Bank
DxbCrypto
1.576 lệnh
90,25%
3,71 AED
442,92 USDT
200,00-1.643,23 AED
bank
Abu Dhabi Commercial Bank
SuperRehman
229 lệnh
89,10%
3,72 AED
2.006,72 USDT
1.000,00-7.465,02 AED
bank
Mashreq Bank
P2P_Official
167 lệnh
92,25%
3,72 AED
130,21 USDT
400,00-484,38 AED
bank
Abu Dhabi Commercial Bank
DXB-Crypto
224 lệnh
98,24%
3,73 AED
1.340,36 USDT
300,00-4.500,00 AED
bank
Abu Dhabi Commercial Bank
DxbCrypto
1.576 lệnh
90,25%
3,73 AED
442,92 USDT
100,00-1.652,09 AED
bank
Abu Dhabi Commercial Bank
P2P_Official
167 lệnh
92,25%
3,74 AED
130,21 USDT
400,00-486,98 AED
bank
Abu Dhabi Commercial Bank
crypto_uae
427 lệnh
93,84%
3,75 AED
402,48 USDT
300,00-1.509,30 AED
Al Hilal Bank
Al Maryah Community Bank