Cập nhật về biến động giá OKB

Phát hành vào 25 thg 1, 2024Cập nhật vào 9 thg 2, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Tuần này, từ 9:07 đến 9:09 sáng UTC ngày 23 tháng 1 năm 2024, các cặp giao dịch giao ngay OKB đã trải qua biến động giá bất thường trên nền tảng của chúng tôi. Sự cố này bắt đầu khi một vị thế giao ngay có đòn bẩy đáng kể bị thanh lý, dẫn đến hiệu ứng domino thanh lý nhiều vị thế trong các khoản vay linh hoạt, giao dịch giao ngay ký quỹ và các sản phẩm giao dịch ký quỹ đa tiền tệ. Một số khách hàng của chúng tôi có giao dịch mở hoặc nằm trong đợt thanh lý bắt buộc đã bị ảnh hưởng.

Như chúng tôi đã giải thích ở đây, OKX đã điều chỉnh các thông số rủi ro liên quan và chúng tôi sẽ điều chỉnh tài khoản của những người dùng đủ điều kiện bị ảnh hưởng.

Một số trường hợp đủ điều kiện điều chỉnh tài khoản có thể bao gồm:

  • Vị thế giao ngay ký quỹ long OKB
  • Khoản vay linh hoạt với OKB làm tài sản thế chấp
  • Các vị thế chéo với OKB được ký quỹ trong các tài khoản ký quỹ đa tệ

Chúng tôi sẽ tự động gửi tiền vào tài khoản funding của người dùng đủ điều kiện bằng USDT trước ngày 1 tháng 2 năm 2024.

Quy tắc điều chỉnh và thông số tính toán

Việc điều chỉnh tài khoản cho những người dùng đủ điều kiện (được xác định theo quyết định riêng của OKX) sẽ bao gồm khoản lỗ chênh lệch giá, theo tính toán của OKX, do việc buộc phải bán (forced selling) OKB ở mức giá thấp hơn trong quá trình thanh lý và mọi khoản phí thanh lý cũng như phí giao dịch liên quan đến việc thanh lý. Đối với các khoản vay và vị thế có nhiều tài sản thế chấp bao gồm OKB, phí thanh lý và phí giao dịch được tính trong việc bán tài sản thế chấp hoặc vị thế khác cũng sẽ được hoàn trả, tùy theo quyết định của OKX. Những tổn thất do phá sản được quỹ bảo hiểm chi trả sẽ được loại trừ.

Thua lỗ chênh lệch giá là khoản lỗ do chênh lệch giữa giá đánh dấu lúc 9:07:26 sáng UTC (48,36 USDT) và giá thanh lý xảy ra trong khoảng thời gian.

Ví dụ: Nếu 10 OKB được thanh lý ở mức giá thanh lý là 40,0 USDT, OKX sẽ bù chênh lệch (48,36 - 40,0) * 10 = 83,6 USDT. Khoản bồi thường cũng sẽ bao gồm phí thanh lý và phí giao dịch liên quan (do OKX xác định) và loại trừ mọi tổn thất phá sản đã được quỹ bảo hiểm chi trả.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác về việc điều chỉnh hoặc tính đủ điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm hỗ trợ.

Trân trọng,

Team OKX

**Ghi chú: Không phải tất cả người dùng giữ vị thế trong thời gian biến động sẽ được bồi thường, chỉ những người dùng được xác định đủ điều kiện dựa trên các tiêu chí nêu trên mới được bồi thường.