Sắp xếp báo giá

Phát hành vào 30 thg 6, 2022Cập nhật vào 5 thg 7, 2024Thời gian đọc: 5 phút4

Cách Giao dịch Khối của OKX xác định báo giá nào là "báo giá tốt nhất" để hiển thị trên hàng đầu tiên cho Yêu cầu báo giá của tôi trên Bảng yêu cầu báo giá?

Giá tốt nhất, giá chào mua và giá chào bán, sẽ được sắp xếp lên trên cùng, độc lập với Maker. Điều này có nghĩa là giá chào mua tốt nhất có thể được cung cấp bởi Maker khác với giá chào bán tốt nhất.

Đối với báo giá trên RFQ trong đó đồng định giá của tất cả các leg đều giống nhau, giá chào mua tốt nhất chỉ đơn giản là giá trị cao nhất, trong khi giá chào bán tốt nhất là giá trị thấp nhất. Đối với hai báo giá giống hệt nhau, báo giá nào gửi trước sẽ được ưu tiên xếp lên trên. Để xác định báo giá tốt nhất trên RFQ với nhiều loại tiền báo giá, trước tiên, chúng tôi chuyển đổi giá của mỗi leg thành USD rồi sắp xếp bằng cách sử dụng logic tương tự như trên: giá chào mua tốt nhất là giá trị cao nhất và giá chào bán tốt nhất là giá trị thấp nhất. Chúng tôi hiểu và nhận định rằng phương thức này có thể không mang lại báo giá tối ưu nhất được sắp xếp trước tiên cho tất cả Taker và do đó khuyến khích người dùng đánh giá tất cả các báo giá trên các RFQ phức tạp như thế này để xác định báo giá tốt nhất trong trường hợp của từng người.

Chỉ có ba báo giá hàng đầu, giá chào mua và giá chào bán, mới hiển thị trên trang web. Để xem thêm báo giá, vui lòng sử dụng API để xem tất cả báo giá của Maker.

Báo giá đã đáo hạn và bị hủy sẽ chỉ hiển thị trên bảng Yêu cầu báo giá cho Yêu cầu báo giá của bạn nếu có ít hơn ba báo giá đang hoạt động. Báo giá đang hoạt động sẽ luôn được xếp cao hơn báo giá đã đáo hạn và bị hủy. Tương tự như báo giá đang hoạt động, báo giá đã đáo hạn và bị hủy sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ tốt nhất trở xuống, báo giá trước đó sẽ được ưu tiên cho các báo giá giống hệt nhau.

Tôi thấy nhiều Maker ẩn danh gửi báo giá cho RFQ của mình, tuy nhiên sau khi chúng đáo hạn, tôi chỉ thấy một báo giá đã đáo hạn có mã bảng "ANON". Tại sao hệ thống không hiển thị báo giá đã đáo hạn của tất cả các Maker ẩn danh?

Để bảo vệ Maker muốn ẩn danh, chúng tôi không hiển thị nhiều hơn một báo giá ẩn danh đã đáo hạn hoặc bị hủy trên Bảng yêu cầu báo giá. Nếu nhiều Maker đang gửi báo giá ẩn danh, khi báo giá đáo hạn hoặc bị hủy, chúng sẽ được xử lý như thể đến từ cùng một maker khi được sắp xếp thành báo giá đã đáo hạn hoặc bị hủy, bên dưới bất kỳ báo giá đang hoạt động nào.