Lý do khiến lệnh sao chép giao dịch giao ngay không thành công?

Phát hành vào 13 thg 10, 2023Cập nhật vào 28 thg 5, 2024Thời gian đọc: 11 phút42

Các lý do không thành công có thể được chia thành 3 loại:

  • Liên quan đến nhà sao chép giao dịch

  • Liên quan đến quản lý giao dịch

  • Lý do không bán được tiền mã hóa

Lý do liên quan đến nhà sao chép giao dịch

1. Không đủ tiền trong tài khoản giao dịch

Lệnh sao chép giao dịch giao ngay có thể không thành công nếu nhà sao chép giao dịch không có đủ USDT trong tài khoản giao dịch của mình. Ví dụ: nếu sao chép giao dịch giao ngay yêu cầu giá trị lệnh tối thiểu là 20 USDT, nhưng nhà sao chép giao dịch có ít hơn 20 USDT trong tài khoản giao dịch, lệnh sao chép giao dịch sẽ không thành công. Đảm bảo bạn có đủ tiền trong tài khoản để thực hiện giao dịch giao ngay. Lưu ý, các giao dịch không thành công trước đó sẽ không được thực hiện lại sau khi bạn tăng số tiền trong tài khoản giao dịch của mình.

2. Số tiền trên mỗi lệnh quá thấp

Hiện tại, nền tảng của chúng tôi có giá trị lệnh tối thiểu khác nhau đối với mỗi loại tiền mã hóa trong giao dịch giao ngay. Nếu bạn mua thấp hơn giá trị lệnh tối thiểu, lệnh sao chép giao dịch của bạn sẽ không thành công. Bạn có thể tham khảo bảng dưới đây để biết một số ví dụ về giá trị tối thiểu. Hãy lưu ý rằng dữ liệu được lấy từ tháng 9/2023 và có thể thay đổi.

Bậc Cặp giao dịch
Số tiền đặt lệnh tối thiểu (Dựa trên dữ liệu tháng 9/2023) Giá trị lệnh tối đa (Dựa trên dữ liệu tháng 9/2023)
Bậc 1 OKB-USDT
0,1 OKB 4-5 USDT
Bậc 2 BTC-USDT 0,00001 BTC 2-3 USDT
Bậc 3 ETH-USDT 0,001 ETH 1-2 USDT
Bậc 4 LTC-USDT, XRP-USDT, DOGE-USDT 0,01 LTC, 1 XRP, 10 DOGE
0,5 - 1 USDT
Bậc 5 BCH-USDT, SOL-USDT
0,001 BCH, 0,01 SOL
0,1-0,5 USDT

Lưu ý: dữ liệu trong bảng này lấy từ tháng 9/2023. Giá trị lệnh tối thiểu có thể thay đổi theo thời gian và giá tiền mã hóa. Bạn có thể kiểm tra trang giao dịch thủ công để biết giá trị tối thiểu theo thời gian thực cho mỗi loại tiền mã hóa.

Nếu bạn sử dụng số tiền theo tỷ lệ trên mỗi lệnh, giá trị lệnh cho mỗi giao dịch = Giá trị lệnh của quản lý giao dịch x hệ số nhân theo tỷ lệ của nhà sao chép giao dịch. Nếu giá trị lệnh tối thiểu cho giao dịch BTC-USDT là 3 USDT và quản lý giao dịch đặt lệnh giao dịch chính có giá trị 6 USDT, bạn phải đặt hệ số nhân theo tỷ lệ tối thiểu là 3/6 = 0,5x. Nếu họ đặt hệ số nhân thấp hơn, lệnh sao chép giao dịch của bạn sẽ không thành công. Bạn nên kiểm tra giá trị lệnh trung bình của quản lý giao dịch và đặt hệ số nhân phù hợp, sao cho giá trị lệnh của nhà giao dịch × Hệ số nhân ≥ Giá trị lệnh tối thiểu.

Nếu bạn sử dụng số tiền cố định trên mỗi lệnh, giá trị lệnh sẽ bằng số tiền trên mỗi lệnh. Nếu giá trị lệnh tối thiểu cho giao dịch BTC-USDT là 3 USDT, bạn cần đặt số tiền trên mỗi lệnh thành tối thiểu 3 USDT. Nếu bạn đặt thấp hơn giá trị lệnh tối thiểu, lệnh sao chép giao dịch của bạn sẽ không thành công. Bạn nên đặt số tiền trên mỗi lệnh cao hơn để đảm bảo số tiền đó đủ đáp ứng các yêu cầu về giá trị lệnh tối thiểu.

3. Tổng số lượng lệnh tối đa đạt được:

Khi thiết lập lệnh sao chép giao dịch, bạn có thể đặt tổng số tiền tối đa, qua đó xác định số tiền tối đa bạn sẽ đầu tư trên tất cả các giao dịch theo một quản lý giao dịch. Vui lòng lưu ý, phép tính cho hạn mức này chỉ bao gồm tài sản được đầu tư vào các giao dịch đang diễn ra chứ không bao gồm các giao dịch trước đây mà bạn đã bán tiền mã hóa. Khi đã đạt tổng số tiền tối đa, bạn sẽ không thể sao chép bất kỳ giao dịch mới nào cho đến khi tiền mã hóa trong giao dịch đang diễn ra được bán, khiến lệnh sao chép giao dịch không thành công. Bạn có thể tăng tổng số lượng lệnh tối đa trong cài đặt sao chép giao dịch của mình để tiếp tục mở các giao dịch mới.

Sao chép giao dịch Giao dịch đang diễn ra 1 Giao dịch đang diễn ra 2 Giao dịch trước đó 1 Giao dịch trước đó 2
Số tiền đã đầu tư 50 USDT 50 USDT 10 USDT 10 USDT
Số tiền đầu tư vào các giao dịch đang diễn ra 50 + 50 = 100 USDT
Tổng số lượng lệnh tối đa của nhà sao chép giao dịch Trong ví dụ này, 200 USDT
Khoản đầu tư hiện tại của nhà sao chép giao dịch có vượt quá tổng số tiền tối đa của họ không? 100 < 200
Không, khoản đầu tư không vượt quá tổng số tiền tối đa

4. Chống trượt giá:

Sự khác biệt đáng kể về giá mua giữa nhà sao chép giao dịch và quản lý giao dịch có thể tác động lớn đến lãi lỗ (PNL) của nhà sao chép giao dịch. Nhằm ngăn chặn điều này, nếu có chênh lệch lớn hơn 0,5% giữa giá mua của quản lý giao dịch và nhà sao chép giao dịch, cơ chế chống trượt giá của chúng tôi sẽ hủy sao chép giao dịch đó.

Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua BTC ở mức giá 20.000 USDT, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng giá mua của nhà sao chép giao dịch nhỏ hơn 20.000 × (1 0,5%) = 20.100 USDT. Nếu thị trường trải qua biến động đáng kể và giá tăng lên 20.200 khi nhà sao chép giao dịch đặt lệnh, tính năng chống trượt giá của chúng tôi sẽ tự động khiến sao chép giao dịch không thành công.

Lý do liên quan đến quản lý giao dịch

1. Đã vượt quá tổng giá trị mua tối đa

Do thanh khoản và độ sâu thị trường của các loại tiền mã hóa khác nhau, chúng tôi đã đặt hạn mức tối đa cho số lượng tiền mã hóa mà các quản lý giao dịch có thể mua thông qua các lệnh giao dịch chính. Ví dụ: đối với BTC-USDT, mỗi quản lý giao dịch có thể mua giá trị tối đa là 5.000.000 USDT. Dù có thể tiếp tục thực hiện giao dịch giao ngay BTC-USDT sau khi vượt quá giá trị này, nhưng những giao dịch này sẽ không đóng vai trò là giao dịch chính. Bạn sẽ cần bán tiền mã hóa từ các giao dịch đang diễn ra thì mới có thể bắt đầu lại các giao dịch chính cho cặp giao dịch đó. Để biết thêm chi tiết về đòn bẩy và hạn mức vị thế, hãy đọc Có những hạn mức nào đối với sao chép giao dịch giao ngay?

2. Đã vượt quá hạn mức lệnh mỗi ngày

Hiện tại, bạn có thể mở tối đa 500 lệnh giao dịch chính giao ngay mỗi ngày. Sau khi đạt 500, bất kỳ giao dịch mới nào bạn tạo vào ngày hôm đó đều sẽ không thể được sao chép bởi các nhà sao chép giao dịch.

3. Không có đủ tài sản

Nếu có dưới 500 USDT trong tài khoản giao dịch, bạn sẽ không thể tạo giao dịch chính mới.

Lý do không bán được tiền mã hóa

Chỉ có một khả năng nhỏ là tiền mã hóa không thể được bán trong lệnh sao chép giao dịch giao ngay. Ví dụ: nếu thị trường trải qua những biến động cực độ, nếu tất cả các market maker hủy lệnh mua hoặc nếu hệ thống gặp phải sự bất thường. Trong những trường hợp trên, nhà sao chép giao dịch sẽ cần bán tiền mã hóa theo cách thủ công.