Hạn mức vay của Khoản vay VIP không phụ thuộc vào hạn mức lãi suất thị trường. Sau khi vay Khoản vay VIP, các khoản nợ phát sinh từ giao dịch sẽ được trả theo thứ tự khoản vay VIP trước. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Khoản vay VIPCâu hỏi thường gặp về khoản vay VIP.