zkCastle

zkCastle

zkCastle is a collection of various unique castles.
Thêm
ERA_ETH52,48K
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,000789
Giá sàn
ERA_ETH
0,0002
Giá chào bán tốt nhất
8,27K
Chủ sở hữu
1,81%
Đã niêm yết
65,89%
Chủ sở hữu duy nhất
13,5%
Phí bản quyền
12,55K
Vật phẩm
icon_chain_link
0