The Primescertified

The Primes

The Primes is a tech-centric PFP collection that is set on a mission to shift the industry and deliver unparalleled solutions.
Thêm
SOL7,33K
Tổng khối lượng
SOL
0,66
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
1,47K
Chủ sở hữu
4,76%
Đã niêm yết
23,56%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
3,9K
Vật phẩm
icon_chain_link
0