Worldwide Webb Landcertified

Worldwide Webb Land

Worldwide Webb is an interoperable pixel art MMORPG metaverse game giving utility to popular NFT projects. The game uses NFTs for in-game avatars, pets, lands, [NFT Items](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft) , and quests. Deployed with a build-first mentality by a group of crypto-native game developers, artists, coders, and marketers; rapidly pushing out new technologies and applications.
Thêm
ETH29,33K
Tổng khối lượng
ETH
0,1599
Giá sàn
ETH
0,13
Giá chào bán tốt nhất
3,8K
Chủ sở hữu
1,88%
Đã niêm yết
40,13%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
9,5K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Worldwide Webb Land trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,1599 ETH và đã có thay đổi -2,56% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 180 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Worldwide Webb Land có tổng cộng 9.508 NFT và những NFT này được giữ trong 3.806 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,1599 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,1599 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.