The Straws

The Straws

Colorful straws made with controlled randomness and procedural generation using Python and PIL. Free mint.
Thêm
ETH0,08596
Tổng khối lượng
ETH
0,00038
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1,08K
Chủ sở hữu
0,78%
Đã niêm yết
26,56%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
4,09K
Vật phẩm
icon_chain_link
0