Ordinal Kubzcertified

Ordinal Kubz

Ordinal Kubz are a 10,000 Ordinal NFT collection by Keungz.
Thêm
ETH2,21K
Tổng khối lượng
ETH
0,1673
Giá sàn
ETH
0,18
Giá chào bán tốt nhất
943
Chủ sở hữu
0,86%
Đã niêm yết
9,43%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain_link
0