Mutant Ape Yacht Clubcertified

Mutant Ape Yacht Club

The MUTANT APE YACHT CLUB is a collection of up to 20,000 Mutant Apes that can only be created by exposing an existing Bored Ape to a vial of MUTANT SERUM or by minting a Mutant Ape in the public sale.
Thêm
ETH1,31M
Tổng khối lượng
ETH
3,93
Giá sàn
ETH
3,93
Giá chào bán tốt nhất
11,11K
Chủ sở hữu
4,54%
Đã niêm yết
57,61%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
19,48K
Vật phẩm
icon_chain_link
0