Frens-CLOAKS

Frens-CLOAKS

🌟 Unite and Ascend: Welcome to Frens-CLOAKS! 🤝 Embrace the Collective Rise: Frens-CLOAKS Greetings, crypto visionaries and enthusiasts of various communities! We're thrilled to introduce you to the extraordinary world of Frens-CLOAKS, a collection that unites the spirit of punk, ape, Milady, and more, all with the common goal of soaring to new heights. Frens-CLOAKS features 9,969 unique NFTs. 🎨 Artistry in Unity: Frens-CLOAKS' Collective Ascent 🎨 Frens-CLOAKS invites you to join hands and ascend together through its beautifully crafted digital artworks. Each NFT is a symbol of our collective journey, capturing the essence of progress, ambition, and the unity of our diverse and vibrant community, inspiring us all to reach new heights in harmony. 🌟 Unleash the Potential: The Vision of Frens-CLOAKS 🌟 Frens-CLOAKS is not just a collection; it's a celebration of unity and ambition. It symbolizes our drive to rise above and beyond, as a diverse collective, toward a common goal. A
Thêm
ETH--
Tổng khối lượng
ETH
0,006899
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
415
Chủ sở hữu
0,75%
Đã niêm yết
19,43%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
2,13K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Frens-CLOAKS trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,006899 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 16 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Frens-CLOAKS có tổng cộng 2.135 NFT và những NFT này được giữ trong 415 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,006899 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,006899 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.