Fat Rat Cheese Barcertified

Fat Rat Cheese Bar

Burning Cheese NFTs gives you access to our Lab Rats Collection: https://www.okx.com/web3/marketplace/nft The Fat Rat Cheese Bar is a toxic blend of 7 psychoactive and hallucinogenic Cheeses, created by Mafia Chemists deep in The Sewer and served up in The Cheese Bar for loyal Fat Rat Holders to enjoy.
Thêm
ETH22,3384
Tổng khối lượng
ETH
0,003
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1,38K
Chủ sở hữu
0,41%
Đã niêm yết
17,8%
Chủ sở hữu duy nhất
7,5%
Phí bản quyền
7,77K
Vật phẩm
icon_chain_link
0