DeGodscertified

DeGods

DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
Thêm
ETH215,59K
Tổng khối lượng
ETH
2,6859
Giá sàn
ETH
2,65
Giá chào bán tốt nhất
2,83K
Chủ sở hữu
5,67%
Đã niêm yết
31,69%
Chủ sở hữu duy nhất
0,33%
Phí bản quyền
8,97K
Vật phẩm
icon_chain_link
0