Nakamigos-CLOAKScertified

Nakamigos-CLOAKS

20,000 unique characters on the blockchain with worldwide gaming and commercial rights. Twitter: [@Nakamigos](https://twitter.com/nakamigos)
Thêm
ETH2,42K
Tổng khối lượng
ETH
0,033
Giá sàn
ETH
0,0404
Giá chào bán tốt nhất
3,83K
Chủ sở hữu
5,91%
Đã niêm yết
19,21%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
20K
Vật phẩm
icon_chain_link
0