BotApes

BotApes

🤖 Welcome to the Fusion of Tech and Primate in BotApes! 🤖 Embrace the Cyborg: BotApes Greetings, tech visionaries of the crypto world! We are excited to introduce you to the groundbreaking realm of BotApes, a revolutionary collection that merges the worlds of robots and primates, featuring 6,969 unique NFTs. 🔧 Technological Artistry: BotApes' Futuristic Creations 🔧 BotApes takes you on a journey through the future with its meticulously crafted digital artworks. Each NFT is a masterpiece, a convergence of creativity and technology that captures the essence of cybernetic life and our primate ancestors, sparking your imagination. 🌐 Unleash the Future: The Vision of BotApes 🌐 BotApes is more than just a collection; it's a glimpse into what lies ahead. It symbolizes our fascination with the merger of technology and nature. As we venture into this futuristic frontier, we invite you to join us on our quest to discover the synergy between man and machine.
Thêm
ETH0,01193
Tổng khối lượng
ETH
0,00065
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
738
Chủ sở hữu
0,94%
Đã niêm yết
23,21%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
3,17K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với BotApes trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,00065 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 30 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
BotApes có tổng cộng 3.179 NFT và những NFT này được giữ trong 738 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00065 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00065 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.