Boring Birds

Boring Birds

Boring Birds is a 10,000 pfp art collection
Thêm
ETH3,1978
Tổng khối lượng
ETH
0,0001
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1,1K
Chủ sở hữu
1,3%
Đã niêm yết
11,04%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain_link
0