BTC DeGodscertified

BTC DeGods
Phạm vi#77236-#77770

Over 1 year ago. 535 DeGods were burned. Many have speculated on their return. These DeGods have been forever inscribed on Bitcoin, the blockchain where it all started. All on one single block. Block 776408.
Thêm
BTC182,6575
Tổng khối lượng
BTC
1
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
392
Chủ sở hữu
0,37%
Đã niêm yết
73,27%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
535
Vật phẩm
icon_chain
0