KKMonkey

KKMonkey

"KKMonkey" is a web3 management strategy game based on the Arbtrium One network.
Thêm
ARB_ETH25,3483
Tổng khối lượng
ARB_ETH
0,0038
Giá sàn
ARB_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
2,25K
Chủ sở hữu
0,77%
Đã niêm yết
28,92%
Chủ sở hữu duy nhất
6%
Phí bản quyền
7,77K
Vật phẩm
icon_chain_link
0