Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a podmínky a ujednání kampaní bezplatného krytí poplatků gas

Publikováno dne 8. 8. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 4 min151

Podmínky a ujednání

  1. Tato kampaň (dále jen „Kampaň“) (i) není nabídkou, doporučením ani výzvou k nákupu, prodeji nebo jinému obchodování s jakýmkoli digitálním aktivem a (ii) není určena k poskytování jakýchkoli rad nebo doporučení (bez ohledu na investice, obchodní účetnictví, právní, daňové nebo jiné otázky). Tato kampaň rovněž není určena k distribuci nebo přístupu osobám v jurisdikci, kde by taková distribuce nebo přístup byly v rozporu s platnými zákony nebo předpisy. Osoby, které přistupují k této kampani a/nebo se jí účastní, jsou povinny se o těchto omezeních informovat a dodržovat je. Digitální aktiva jsou spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními a jsou vysoce riziková. Osoby obchodující s digitálními aktivy mohou přijít o celou hodnotu svých aktiv.

  2. Pozorně si přečtěte stránku kampaně, abyste porozuměli podmínkám bezplatného pokrytí poplatků gas (dále jen „bezplatné krytí poplatků gas“), na které má každý uživatel nárok (dále jen „bezplatné krytí poplatků gas“), mimo jiné včetně výše bezplatného krytí poplatků gas, kdy se toto bezplatné krytí poplatků gas obnovuje a jak bude toto bezplatné krytí poplatku gas distribuováno.

  3. Bezplatné krytí poplatků gas se vztahuje pouze na transakce vypořádané pomocí peněženky OKX Web3 v souladu se stránkou kampaně.

  4. Společnost OKX a v případě, že je organizátorem kampaně třetí strana, i tento organizátor (společnost OKX Wallet i tento organizátor – třetí strana – dále jen „organizátor“) si vyhrazují právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění interpretovat, upravovat, pozastavovat, rušit nebo ukončovat tuto kampaň a/nebo jakékoli podmínky bezplatného poplatku gas, mimo jiné včetně výše a distribuce bezplatného krytí poplatku gas. V případě rozporu je výklad společnosti OKX konečný.

  5. Společnost OKX i Organizátor si vyhrazují právo vyloučit z účasti v této kampani jakoukoli adresu peněženky.

  6. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, společnost OKX a Organizátor si rovněž vyhrazují právo zrušit oprávnění k účasti v této Kampani jakémukoli uživateli nebo adrese peněženky, u kterého mají důvodné podezření, že se dopouští nečestného nebo zneužívajícího jednání, mimo jiné včetně okolností, kdy uživatelé zadávají více adres peněženky za účelem získání dalších odměn, zapojují se do churningu adres peněženky za účelem získání odměn, zapojují se do praní špinavých peněz nebo se zapojují do jakékoli jiné nezákonné, podvodné nebo škodlivé činnosti. Uživatelům a/nebo adresám peněženek, u nichž existuje důvodné podezření, že se takového jednání dopouštějí, může být zakázána účast v jakýchkoli budoucích kampaních na Stránkách a/nebo Platformě.

  7. Používáním stránek, platformy a služeb nebo přístupem na ně uživatel souhlasí s tím, že se bude řídit Podmínkami používání služeb ekosystému OKX Web3 a Zásadami ochrany osobních údajů ekosystému OKX Web3 („Podmínky používání stránek“). Pokud není v tomto dokumentu definováno jinak, mají všechny použité výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam, jaký je jim přiřazen v Podmínkách webu. Kromě toho uživatel přístupem na stránku kampaně a účastí v této kampani potvrzuje a souhlasí s tím, že si přečetl a porozuměl podmínkám bezplatného krytí poplatků gas.

  8. Pokud existuje více jazykových verzí této kampaně a/nebo jakýchkoli podmínek kampaně, v případě rozporu je rozhodující anglická verze.