OKX upraví metodu výpočtu částky maximálního převodu pro uživatele účtů v režimu marže portfolia

Publikováno dne 9. 8. 2023Aktualizováno dne 4. 6. 2024Doba čtení: 4 min

Aby zlepšila zkušenost uživatelů z obchodování, upraví společnost OKX způsob výpočtu částky maximálního převodu z obchodních účtů pro uživatele v režimu marže portfolia, a to s platností od 22:00 dne 9. srpna 2023. Po úpravě bude čistá kladná hodnota opcí v držbě uživatelů použita jako zástava na podporu potenciálně vyšších částek maximálního převodu.

Kladná hodnota opce podporující částky maximálního převodu
Podle aktuální logiky produktu se čisté kladné hodnoty opcí na účtech v režimu marže portfolia nepovažují za zástavu. Držení long opcí proto nezvyšuje částky maximálního převodu uživatelů z obchodních účtů.

Po úpravě se čisté kladné hodnoty opcí budou považovat za způsobilé zástavy výpůjček, a proto budou zvyšovat částky maximálního převodu. Pro účely kontroly rizika se však na hodnoty long opčních pozic při výpočtu částky maximálního převodu použijí následující úpravy:

  1. Diskont z důvodu likvidity: Hodnoty všech long opcí se vynásobí koeficientem likvidity.
  2. Diskont na delta opce: Na hodnotu každé OTM opce se použije diskontní koeficient mezi 0 a 1 v závislosti na hodnotě delta.
  3. Horní limit: Na každém účtu v režimu marže portfolia je celková čistá hodnota long opce použitá k podpoře převodu omezena na předem definovanou limitní úroveň.

Dočasné vypnutí hodnoty opce podporující funkci maximálního převodu

Funkce hodnoty opce podporující částku maximálního převodu na účtech v režimu marže portfolia bude pro všechny uživatele v režimu marže portfolia dočasně vypnuta, pokud systém zjistí abnormální chování trhu na trzích opcí. V takových případech však mohou uživatelé v režimu marže portfolia i přesto provádět běžné akce převodu bez ohledu na hodnoty opcí. Jakmile se ukazatele rizika vrátí do normálu, funkce hodnoty opce podporující maximální převod se znovu aktivuje pro všechny uživatele v režimu marže portfolia.

Pamatujte, že případné pozastavení a opětovná aktivace této funkce, jak je uvedeno výše, se týká pouze částek maximálního převodu. Upravený vlastní kapitál, poměr využití a křížové marže účtů v režimu marže portfolia tímto nejsou dotčeny.

Další informace: Částka maximálního převodu u hodnoty opcí

Varování před rizikem: Výše uvedený přehled a informace, z nichž některé mohly být poskytnuty třetími stranami, nikoli společností OKX, slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Společnost OKX nezaručuje přesnost ani úplnost žádné z informací zde zvedených a takové informace nepředstavují žádné prohlášení, záruku ani finanční, investiční či jinou formu poradenství ze strany společnosti OKX. Tyto informace nemusí být vhodné pro všechny osoby. Nemělo by na ně být spoléháno v souvislosti s obchodováním konkrétního investora a nejsou zamýšleny ani by neměly být vykládány jako nabídka, doporučení či výzva. Tyto informace také nejsou určeny pro osoby, které žijí v jurisdikcích, kde by poskytnutí takových informací představovalo porušení zákona či nařízení dané jurisdikce. Digitální aktiva jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu. Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku. Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy. Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování službyzpřístupnění informací o rizicích a dodržování předpisů.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně této úpravy nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím skupiny OKX Telegram nebo centra podpory.

Tým OKX
9. srpna 2023