Bậc vị thế

Mệnh giá1 Hợp đồng = --
Thông tin vị thế

Đòn bẩy khả dụng cao nhất phụ thuộc vào số lượng hợp đồng trong số tiền bạn nắm giữ, lệnh chờ khớp và lệnh mới khi mở vị thế.

BậcGiá trị hợp đồngTỷ lệ ký quỹ duy trìTỷ lệ ký quỹ ban đầuĐòn bẩy tối đa