Quy tắc giao dịch

BTCUSDT0120
Tiền mã hóa quyết toán
USDT
Mệnh giá
0.01 BTC
Số nhân hợp đồng
1
Đơn vị yết giá
0,1
Đòn bẩy
0,01-125,00
Thời gian giao
2023-01-20 16:00:00
Chỉ số cơ sở
BTCUSDT 20.773,7
Giá tham chiếu
₮20.784,2
Giá giới hạn

Trong vòng 10 phút kể từ khi tạo hợp đồng:

Giới hạn giá cao nhất = Chỉ số × (1 + 5%)
Giới hạn giá thấp nhất = Chỉ số × (1 – 5%)

10 phút sau khi tạo hợp đồng:

Giới hạn giá cao nhất = Tối thiểu[Tối đa(Chỉ số, Chỉ số × (1 + 4%) + Tiền bù trung bình trong 10 phút qua), Chỉ số × (1 + 10%)]
Giới hạn giá thấp nhất = Tối đa[Tối thiểu(Chỉ số, Chỉ số × (1 – 4%) + Tiền bù trung bình trong 10 phút qua), Chỉ số × (1 – 10%)]

30 phút trước khi thanh toán:

Giới hạn giá cao nhất = Tối thiểu[Tối đa(Chỉ số, Chỉ số × (1 + 4%) + Tiền bù trung bình trong 10 phút qua), Chỉ số × (1 + 3%)]
Giới hạn giá thấp nhất = Tối đa[Tối thiểu(Chỉ số, Chỉ số × (1 – 4%) + Tiền bù trung bình trong 10 phút qua), Chỉ số × (1 – 3%)]

Hướng dẫn lệnh

Hợp đồng trên mỗi lệnh giới hạn 1-1.000.000

Hợp đồng trên mỗi lệnh thị trường 1-1.000

Hợp đồng mở
12.465
Khối lượng 24h
205.134
Quỹ bảo hiểm
6.238.262 USDT
Lời khi giao

Lời và lỗ của vị thế mua = Mệnh giá * Số lượng hợp đồng * Giá giao – Mệnh giá * Số lượng hợp đồng * Giá mở vị thế trung bình

PNL vị thế Short = Khối lượng hợp đồng × Số lượng hợp đồng × Giá mở trung bình - Khối lượng hợp đồng × Số lượng hợp đồng × Giá tất toán

PNL đã đóng

PNL của vị thế Long = Mệnh giá * Số lượng hợp đồng * Giá đóng trung bình – Mệnh giá * Số lượng hợp đồng * Giá mở trung bình

PNL vị thế Short = Khối lượng hợp đồng × Số lượng hợp đồng × Giá mở trung bình - Khối lượng hợp đồng × Số lượng hợp đồng × Giá đóng trung bình

Tự động gỡ bỏ đòn bẩy
Hướng dẫn giao dịch