Thực hiện

23/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$20.490,32Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
22/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$20.127,64Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
21/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$21.106,53Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
20/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$19.957,27Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
19/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$18.356,62Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
18/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$19.271,41Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
17/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$21.001,22Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
16/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$21.763,82Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
15/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$21.089,32Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
14/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$22.588,86Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
13/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$25.108,40Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
12/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$27.438,20Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
11/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$29.300,86Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
10/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$30.075,35Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
09/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$30.365,57Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
08/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$30.428,02Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
07/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$29.529,06Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
06/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$31.262,52Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
05/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$29.737,15Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm
04/06/2022Ngày
BTCUSDLoại tiền
$29.656,52Giá chỉ số tại thời điểm hết hạn
Thêm