Pravidla pro transakce mezi uživateli OKX P2P

Publikováno dne 5. 9. 2023Aktualizováno dne 17. 7. 2024Doba čtení: 18 min407

Tyto zásady platí pro všechny uživatele mimo Čínu, kteří absolvovali ověření totožnosti u OKX (uživatele, jejichž země registrace na účtu OKX není Čína)

I. VŠICHNI UŽIVATELÉ MUSÍ DODRŽOVAT ZÁSADY OVĚŘOVÁNÍ, BOJE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ, FINANCOVÁNÍ TERORISMU A ZÁKONNOSTI STANOVENÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH:

 1. Uživatelé musí přísně dodržovat zásady platformy týkající se shromažďování a ověřování totožnosti (mimo jiné včetně požadavku na ověření totožnosti), pokud jde o totožnost uživatelů a účty související s transakcemi P2P, mimo jiné včetně spotových účtů a účtů ve fiat měně (dále společně jen jako „účty“). Uživatelé zajistí, aby účty, které používají na platformě P2P (dále jen jako „platforma“), používali pouze oni sami.

 2. Platforma přijme veškerá opatření nezbytná k dodržování zákonů a předpisů upravujících boj proti praní peněz a financování terorismu. Uživatelé jsou povinni aktivně spolupracovat s platformou v souvislosti s těmito požadavky a neprodleně poskytnout veškeré požadované informace a/nebo dokumentaci.

 3. V případě, že uživatel nedodrží ustanovení bodu (I.2.), má platforma právo okamžitě deaktivovat veškeré funkce jeho účtu nebo jeho část a/nebo ukončit či pozastavit právo uživatele využívat službu P2P.

 4. Uživatelé odpovídají za to, že jejich transakce budou v souladu s platnými zákony. Platforma neodpovídá za zajištění zákonnosti transakcí uživatelů.

 5. Ačkoli platforma není součástí žádných transakcí P2P mezi uživateli, může (ale není povinna) kontrolovat transakce prováděné uživateli. Pokud platforma zjistí, že transakce není v souladu s příslušnými právními předpisy, může přijmout opatření, která považuje za nezbytná podle platných zákonů a předpisů.

 6. Každý uživatel je odpovědný za dodržování místních zákonů v souvislosti s používáním platformy ve své místní jurisdikci. Uživatelé jsou také odpovědní za veškeré aspekty zdanění na základě platných místních zákonů, včetně mimo jiné srážek, výběru, vykazování a odvodů příslušným daňovým úřadům.

II. Všeobecné pokyny pro obchodování:

 1. Než se rozhodnete zahájit objednávku u protistrany, vždy si pečlivě pročtěte její podmínky a ujednání, které jsou uvedeny na stránce popisu inzerátu, abyste předešli zbytečným sporům mezi stranami po zahájení objednávky.

 2. Ujistěte se prosím, že platební metoda, kterou jste během objednávky použili, odpovídá platební metodě, kterou jste zvolili při konfiguraci inzerátu.

 3. Nikdy byste se neměli zapojovat do žádné formy obchodování s kryptoměnami, které je zprostředkováno prostřednictvím kanálů třetích stran, jako jsou sociální sítě, aplikace pro zasílání chatových zpráv nebo osobní obchodování. Platforma nenese a nemůže nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození aktiv v důsledku transakcí, které uživatelé provedou nebo zahájí mimo platformu. Platforma stanoví pravidla pro transakce mezi prodávajícím a kupujícím, a to výhradně za účelem podpory komfortu uživatelů v rámci platformy. Platforma není součástí žádných P2P transakcí.

 4. Uživatelé by se při používání platformy měli zdržet používání vulgárních a urážlivých výrazů. Patří sem mimo jiné i nástroje umožňující zasílání zpráv ostatním uživatelům, chat zákaznické podpory a sekce komentáře k objednávce.

 5. Obě obchodní strany musí nést veškeré dodatečné transakční náklady spojené s fiat převody, například transakční poplatky vyžadované poskytovatelem platebních služeb, pokud se některá ze stran výslovně nedohodla, že dodatečné transakční náklady uhradí před uzavřením obchodu. Částka odeslání by tedy měla zahrnovat náklady na transakci (např. pokud je celková částka objednávky 10 000 USD a poskytovatel platebních služeb si účtuje dalších 5 USD, měl by kupující zaplatit 10 005 USD namísto 10 000 USD).

III. Pokyny pro kupujícího:

 1. Musíte zvolit platební metodu podporovanou prodávajícím a převést částku uvedenou na stránce objednávky ve lhůtě stanovené prodávajícím. Po provedení platby nezapomeňte klepnout/kliknout na tlačítko „Platba byla dokončena“.

 2. Použijte prosím platební metodu se jménem vlastníka účtu, které je shodné se jménem registrovaným u OKX (jméno musí být shodné se jménem, které jste u OKX ověřili). Platforma nepodporuje platební metody bez ověření skutečného jména. Pokud byla použita platební metoda bez ověření skutečného jména, bude P2P funkce uživatele pozastavena na dobu minimálně 15 dní.

 3. Neklikejte na tlačítko „Platba byla dokončena“, dokud neprovedete nebo nedokončíte platbu. Pokud klepnete na tlačítko „Platba byla dokončena“, i když platba ještě nebyla provedena nebo dokončena, může být váš účet pozastaven.

 4. Pokud prodávající upřednostňuje platbu prostřednictvím „okamžité platby“ nebo „rychlé platby“, nelze bez předchozího souhlasu prodávajícího použít jiné platební metody, například mezinárodní převod.

 5. Pokud jste dokončili platbu a klepli na tlačítko „Platba byla dokončena“, ale prodávající nedodal odpovídající digitální aktiva (dále jen jako „dodávka“) ve stanovené lhůtě, měli byste se nejprve spojit s prodávajícím prostřednictvím chatovacího nástroje. Jakmile se ujistíte, že jste splnili nařízení platformy a správně provedli postupy stanovené platformou (včetně mimo jiné předložení příslušných právních certifikátů vyhovujících požadavkům platformy), ale prodávající nereaguje, můžete se rozhodnout podat vůči prodávajícímu stížnost.

 6. P2P tým může pomoci s vyřízením stížnosti na základě pravidel pro vyřizování stížností, pokud o to uživatel požádá. Platforma však není stranou P2P transakce. Platforma proto nemá povinnost zasahovat do sporů mezi uživateli zapojenými do P2P transakcí. Pamatujte prosím, že OKX a platforma si tímto vyhrazují právo na konečné výklady a rozsudky pro sankcionování v případech stížnosti. O znovuotevření stížnosti rozhoduje OKX a platforma na základě vlastního uvážení, a to případ od případu.

 7. V případě jakéhokoli porušení „Pokynů pro kupujícího“ může platforma v souladu s těmito zásadami, podmínkami nebo příslušnými zákony a předpisy nebo podle vlastního uvážení přijmout opatření, která považuje za vhodná, včetně mimo jiné zmrazení účtu porušitele nebo deaktivace jakýchkoli funkcí účtu na platformě OKX pro obchodování a/nebo na platformě.

 8. Při zadávání inzerátu nesmí být pokyny pro kupujícího v podmínkách obchodování v rozporu s pravidly těchto zásad transakcí mezi uživateli (cena, poplatky, poznámky atd.).

IV. Pokyny pro prodávajícího:

 1. Jméno vlastníka účtu, které použijete pro inkaso platby, musí být v souladu se jménem registrovaným u OKX (jméno musí být shodné s ověřeným jménem na vašem účtu OKX).

 2. Po potvrzení přijetí celé platby od kupujícího musí prodávající do 15 minut dokončit objednávku (uvolnit kryptoměnu kupujícímu).

 3. Pokud platforma nestanoví jinak, nikdo nesmí žádat pracovníky zákaznické podpory o zrušení objednávky bez souhlasu kupujícího.

 4. Ceny pro uzavřené objednávky mezi prodávajícím a kupujícím jsou považovány za konečné a bez možnosti dalšího jednání.

 5. Pokud máte neúplné objednávky nebo spory s kupujícím, ujistěte se, že jste k zastižení na čísle mobilního telefonu nebo e-mailu, které jste zaregistrovali na platformě.

 6. V případě, že poskytovatel platebních služeb účtuje dodatečné poplatky, musí prodávající předložit doklad o transakci, ze kterého bude jasně patrná odečtená částka.

 7. Při zadávání inzerátu nesmí být pokyny pro prodávajícího v podmínkách obchodování v rozporu s pravidly těchto zásad transakcí mezi uživateli (cena, poplatky, poznámky atd.).

 8. V případě jakéhokoli porušení uvedených „Pokynů pro prodávajícího“ může platforma v souladu s těmito zásadami, podmínkami nebo příslušnými zákony a předpisy nebo podle vlastního uvážení přijmout opatření, která považuje za vhodná, včetně mimo jiné zmrazení účtu porušitele nebo deaktivace jakýchkoli funkcí účtu na platformě OKX pro obchodování.

V. Varování před rizikem a prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

Nic z toho, co je zde uvedeno, nepředstavuje investiční poradenství ani doporučení k obchodování s jakýmkoli produktem nebo investicí. S digitálními aktivy, včetně stablecoinů a NFT, se váže vysoká míra rizika, podléhají volatilitě trhu, mohou ztratit svou hodnotu a mohou se stát i bezcennými. Digitální aktiva nejsou pojištěna proti případným ztrátám. Historické výnosy nejsou ukazatelem budoucích výnosů. Společnost OKX neposkytuje investiční doporučení ani doporučení ohledně aktiv. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost a společnost OKX nenese odpovědnost za případné ztráty. Minulý výkon není známkou budoucích výsledků.

Měli byste pečlivě zvážit, zda jsou pro vás obchodování či držba digitálních aktiv a/nebo zapojení do P2P transakcí s ohledem na vaši finanční situaci vhodné. Při obchodování nebo v automatických odpovědích byste neměli uvádět žádné osobní údaje (např. telefonní číslo, sociální sítě, messengery atd.). V přezdívkách byste neměli uvádět „OKX“, názvy místních bank a platebních systémů, osobní údaje ani jiná citlivá slova.

Společnost OKX ani její přidružené společnosti nejsou stranou žádné P2P transakce, neposkytují žádné záruky, prohlášení ani závazky týkající se takových P2P transakcí a nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody a jakékoli jiné důsledky vyplývající přímo či nepřímo z vaší účasti na jakékoli P2P transakci. Společnost OKX ani její partner nemají právo ani povinnost řešit případné spory z toho vyplývající. Platební metody na OKX P2P se zobrazují jako možnosti fiat transakcí mezi uživateli. OKX nenavazuje žádnou formu obchodního vztahu s poskytovateli platebních metod uvedenými na naší P2P platformě.

Otázky týkající se vaší konkrétní situace prosím zkonzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem. Tento dokument by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Pro další podrobnosti si prosím projděte podmínky použití a varování před rizikem společnosti OKX.

VI. Neobvyklé obchodní chování a opatření k jeho řešení:

Souhlasíte s tím, že platforma nenese odpovědnost za žádné ztráty, které utrpíte v důsledku P2P transakcí nebo využívání služeb podle těchto zásad z jiných důvodů, než je hrubá nedbalost nebo podvod ze strany platformy. Platforma nenese odpovědnost za jakékoli ztráty způsobené faktory, mimo jiné ztrátami v důsledku akcí třetích stran, útoků hackerů, výpadků proudu nebo technických poruch.

Platforma má právo omezit, pozastavit nebo ukončit váš účet nebo přístup ke službám podle vlastního uvážení, a to okamžitě a bez předchozího upozornění a na dobu podle svého uvážení, pokud:

 • Máme důvodné podezření, že jste porušili nebo můžete porušovat tyto zásady.

 • Jsme zjistili, že k obchodování na P2P používáte více účtů;

 • Se domníváme, že je to nezbytné pro ochranu našich ostatních uživatelů.

 • Zjistíme, že používáte naši platformu způsobem, který může nepříznivě ovlivnit nebo znemožnit ostatním uživatelům využívat naše služby.

 • Bude zjištěno, že jste v průběhu interakce s ostatními uživateli použili neslušné výrazy vůči protistraně, uráželi, vydírali, obtěžovali, vyhrožovali nebo jinak porušovali či se pokoušeli porušit zákonná práva (jako je mimo jiné právo na soukromí, publicitu, duševní vlastnictví atd.) ostatních uživatelů, popřípadě se podíleli na shromažďování soukromých údajů, které byly následně distribuovány dalším osobám.

Pokud uplatníme své právo omezit nebo odepřít vám přístup ke službám, neneseme odpovědnost za jakékoli důsledky takového omezení nebo odepření přístupu ke službám, včetně jakéhokoli zpoždění, škod nebo nepříjemností, které mohou nastat.

Berete na vědomí, že naše rozhodnutí přijmout určitá opatření, včetně omezení přístupu k vašemu účtu nebo peněžence, jejich pozastavení nebo uzavření, může být založeno na důvěrných kritériích, která jsou nezbytná pro naše protokoly řízení rizik a zabezpečení. OKX není povinna vám sdělovat podrobnosti o svých postupech řízení rizik a zabezpečení.

Jakmile důvody pro pozastavení pominou, pozastavení co nejdříve zrušíme. Nejsme však povinni vás informovat o tom, kdy (pokud vůbec) bude toto pozastavení zrušeno.

Neobvyklé obchodní chování Pravidla pro vyřizování
1. Kupující zruší již vytvořenou objednávku bez předchozího souhlasu prodávajícího nebo platformy. Pokud se kupující dopustí stejného chování třikrát ve stejný den, systém mu zakáže po zbytek dne provádět nákupy.
2. Objednávka bude automaticky zrušena, pokud není provedena platba ve stanovené lhůtě od vytvoření objednávky. 1) Pokud se uživatel/obchodník dopustí stejného chování pětkrát za sebou jako kupující (taker), systém mu zakáže po zbytek dne provádět nákupy v roli kupujícího (takera). Poznámka: Systém resetuje omezení po 0:00
2) Pokud se uživatel dopustí stejného chování pětkrát za sebou jako maker-kupující, aktivní inzeráty tohoto uživatele budou automaticky deaktivovány a systém zakáže uživateli po zbytek dne zveřejňovat nákupní inzeráty. Poznámka: Systém resetuje omezení po 0:00
3) Pokud se obchodník dopustí stejného chování osmkrát za sebou jako maker-kupující, budou aktivní inzeráty tohoto obchodníka automaticky deaktivovány.
3. Na více než 5 objednávek z inzerátů uživatele současně byly podány stížnosti. Aktivní inzeráty uživatele budou deaktivovány a uživateli bude zakázána jakákoli P2P činnost.
4. Nákupní Inzerát je online již poměrně dlouho, ale s mírou dokončení (vypočítanou jako počet úspěšných objednávek dělený počtem odpovídajících objednávek) nižší než 20 %. Nákupní inzeráty uživatele budou deaktivovány.
Scénáře vyvolávající abnormality v kontrole rizik Pravidla pro vyřizování
1. Systém kontroly rizik zjistí abnormality a dotyční uživatelé výslovně odmítnou nebo aktivně nespolupracují s platformou při následném ověřování s ohledem na boj proti praní peněz nebo financování terorismu. Platforma se může rozhodnout, že dotčené účty bude přímo považovat za neobvyklé a přijme odpovídající opatření, včetně mimo jiné zvýšení úrovně rizika uživatelů, přímého zmrazení účtů uživatelů a dalších souvisejících účtů, dokud uživatelé neprojdou kontrolou rizik ze strany platformy.
2. Účty uživatelů jsou podezřelé z podvodu (nebo pokusu o podvod), výběru peněz na vysoce rizikové platformy (včetně mimo jiné nelicencovaných platforem pro kryptoobchodníky, platforem pro online hazardní hry, platforem podezřelých z praní peněz nebo podvodu nebo jiných vysoce rizikových subjektů) nebo jiných vysoce rizikových převodů aktiv. Platforma může přímo zmrazit nebo zakázat transakce, výběry nebo veškeré P2P funkce souvisejícího účtu (účtů).
3. Účet není používán uživateli, pod jejichž jménem je registrován, nebo je nelegálně používán k nákupu digitálních aktiv pro jiné osoby. Zjistí se, že uživatelé prodali, půjčili nebo pronajali své účty jiným osobám nebo že pro jiné osoby nelegálně nakoupili digitální aktiva. Varování před rizikem: Uchovávejte prosím své údaje v bezpečí, abyste zabránili jejich zneužití jinými osobami k trestné činnosti. Platforma může přijmout nezbytná opatření, včetně mimo jiné dočasně nebo trvale deaktivovat funkci P2P obchodování, zpozdit nebo deaktivovat funkci výběru nebo přímo zmrazit účty těchto uživatelů a přidružené účty.
4. Přijetí nebo přivedení digitálních aktiv nebo finančních prostředků z nelegálních zdrojů. Uživatelé vědí nebo mohou rozumně usoudit, že finanční prostředky přijaté z jiných platforem jsou nezákonného původu nebo povahy, a přesto dovolí jejich tok na účty jiných uživatelů platformy. Platforma může přímo a trvale deaktivovat veškeré funkce účtu takových uživatelů a souvisejících účtů nebo jejich části a ukončit veškeré služby poskytované uživatelům nebo plnění jakýchkoli smluvních závazků.
5. Uživatel je identifikován jako osoba, která se dopustila praní peněz: je odhalen systémem kontroly rizik nebo ověřen pracovníky kontroly rizik jako osoba, která se přímo podílela na praní peněz nebo mu napomáhala. Platforma může přímo a trvale deaktivovat veškeré funkce uživatelského účtu a přidružených účtů nebo jejich části a ukončit veškeré služby poskytované uživateli nebo plnění jakýchkoli smluvních závazků.
6. Zmrazení účtu povolené soudem: Účet byl zmrazen na žádost soudního orgánu. Platforma může účet zmrazit na základě písemné žádosti soudního orgánu v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Během doby zmrazení se dotčený uživatel může pro vyřešení záležitosti obrátit na příslušný soudní orgán, nikoli na platformu.
7. Vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení: uživatelé jsou požádáni soudní institucí o vyhledání informací o účtu na platformě, a to včetně mimo jiné v rámci soudního vyšetřování a konzultací. Platforma může deaktivovat určité funkce uživatelského účtu a přidružených účtů.