VIII. Maks. kwota przelewu z wartością opcji

Opublikowano 9 sie 2023Zaktualizowano 17 maj 20244 min czytania

Gdy użytkownicy inicjują przelewy coinów z kont handlowych na konta finansowania z włączoną opcją „Pożyczka”, to Maks. kwoty przelewów będą obliczane w różny sposób dla kont w trybie Depozytu Zabezpieczającego Portfela (DZP) i pozostałych (Bez-DZP).

Tryb Bez-DZP

W Trybie prostym, w Trybie jednowalutowym i w Trybie wielowalutowym, jeśli wartość netto opcji na koncie będzie dodatnia, ta dodatnia wartość opcji nie będzie uwzględniana w zabezpieczeniach pożyczek podczas obliczania Maks. kwoty przelewu z funkcją auto-pożyczki, mimo iż dodatnia wartość opcji faktycznie liczy się jako kapitał. Dlatego dodatnie wartości opcji nie zwiększają limitu dla przelewów wychodzących.

Tryb DZP

Dla kont w trybie DZP, dodatnie wartości netto opcji będą traktowane, jako kapitał kwalifikujący się jako zabezpieczenie pożyczki i dlatego będą zwiększać Maks. kwoty przelewu [Uwaga: wartość netto opcji na koncie jest równa sumie wartości opcji długich i wartości opcji krótkich].

W związku z kontrolą ryzyka, wartości pozycji opcji długich w obliczeniach Maks. kwoty przelewu są korygowane w następujący sposób:

  1. Dyskonto ze względu na płynność: wartości wszystkich opcji długich są mnożone przez współczynnik płynności. Bieżącą wartością tego współczynnika jest 0,8.

  2. Dyskonto oparte na wartości delta BS: to odrębny współczynnik dyskonta z zakresu od 0 do 1, który stosowany jest do wartości każdej opcji OTM. Im mniejsza bezwzględna wartość BS Delta opcji, tym mniejsza wartość tego współczynnika. Współczynnik ten przyjmuje wartość 0 dla głębokich opcji OTM, tzn. głębokie opcje OTM nie mogą być w ogólne wykorzystywane, jako zabezpieczenia pożyczek.

  3. Górna granica: na każdym koncie DZP suma wartości wszystkich opcji długich po korektach a i b opisanych powyżej jest dodatkowo ograniczana poziomem predefiniowanej górnej granicy. Obecnie granicę tę ustawiono na 1 000 000 USD.

Tymczasowe wyłączenie uwzględniania Wartości opcji w obliczeniach Maks. kwoty przelewu

Funkcjonalność wykorzystywania wartości opcji do obliczania Maks. kwoty przelewu na kontach DZP zostanie tymczasowo wyłączona, gdy system wykryje anomalne zachowania rynkowe na rynkach opcji. Wskaźniki ryzyka, które mogą zainicjować takie tymczasowe wyłączenia funkcjonalności obejmują: anomalie cen rynkowych, nietypowe ceny/ilości kwotowań bid/ask, itd. W takich przypadkach, dodatnie opcje nie będą już uwzględniane w obliczeniach zabezpieczeń dla wszystkich użytkowników DZP, którzy mimo to nadal będą mogli realizować Przelewy z limitami Maks. kwoty przelewu obliczonymi z pominięciem wartości opcji. Gdy wskaźniki ryzyka powrócą do normalnych poziomów, funkcjonalność uwzględniania wartości opcji w maks. kwotach przelewów zostanie wznowiona dla wszystkich użytkowników DZP.

Warto zwrócić uwagę, że potencjalne wstrzymania i wznownienia tej funkcjonalności, jak opisano to powyżej, mają wpływ wyłącznie na Maks. kwoty przelewów. Nie ma to wpływu na skorygowany kapitał, ani na stosunek salda w użyciu i salda krzyżowego kont DZP.

Powiązane ustawienia w interfejsie użytkownika

Aby skorzystać z opisanej powyżej funkcjonalności, użytkownik DZP musi włączyć ustawienie „Auto pożyczka” oraz zaznaczyć pole „Pożyczka” w oknie dialogowym podczas wykonywania przelewu z konta handlowego na konto finansowania (jak na ilustracji poniżej, używając na przykład Web UI).

op1op2