Lil Sapo #7174 (Inscription #52347050)

By OpenRarity1.808

Inscription #52347050

Lịch sử giá
Giá trung bình:0
Chi tiết
Chuỗi
Bitcoin
Giá trị UTXO
10000
Vị trí
5ab1dc...:4:0
Cân đối Sat
0
Tiêu chuẩn token
Ordinals
Lil Sapo #7174 (Inscription #52347050) background
Lil Sapo #7174 (Inscription #52347050)