FILUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán 7giờ

₮8.768

Giá gần nhất

+8.03%

Thay đổi trong 24 giờ

$8.77

Chỉ số giá gần nhất

₮8.764

Giá tham chiếu

856,787.4 FIL

Khối lượng mở

5.94M FIL

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$52.01M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịFIL
FILUSDTHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 8.764