COMPUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán 7giờ

₮70.67

Giá gần nhất

+9.60%

Thay đổi trong 24 giờ

$70.68

Chỉ số giá gần nhất

₮70.60

Giá tham chiếu

23,579.6 COMP

Khối lượng mở

88,179.0 COMP

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$6.24M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịCOMP
COMPUSDTHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 70.60