BCHUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán 7giờ

₮209.95

Giá gần nhất

+11.38%

Thay đổi trong 24 giờ

$210.00

Chỉ số giá gần nhất

₮210.07

Giá tham chiếu

44,924.3 BCH

Khối lượng mở

369,571.7 BCH

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$77.60M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịBCH
BCHUSDTHoán đổi
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 210.06