BTC-USD
Tất cả giai đoạn
Hợp đồngGiá gần nhấtThay đổiMức giá thấp nhất trong 24hMức giá cao nhất trong 24hKhối lượng mởKhối lượng giao dịch trong 24hDanh nghĩa 24hHành động
BTCUSD-20220515-26000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-26000-P
0.001 BTC--
0.00%
0.00%
0.001 BTC--
0.001 BTC--
12 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-27000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-27000-P
0.0015 BTC--
0.00%
0.00%
0.0015 BTC--
0.0045 BTC--
11.4 BTC
2.9 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-28000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-28000-P
0.0015 BTC--
-80.00%
-80.00%
0.0015 BTC--
0.008 BTC--
22.1 BTC
90.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-28500-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-28500-P
0.0035 BTC--
-58.83%
-58.83%
0.0035 BTC--
0.0085 BTC--
2.2 BTC
1.8 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-29000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-29000-P
0.0135 BTC--
0.00%
0.00%
0.008 BTC--
0.0135 BTC--
4.9 BTC
2.8 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-29500-C
0.0125 BTC--
0.00%
0.00%
0.0115 BTC--
0.0165 BTC--
5.4 BTC
3.8 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-29500-P
0.0095 BTC--
0.00%
0.00%
0.0095 BTC--
0.0165 BTC--
13.4 BTC
12.4 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-30000-C
0.007 BTC--
+27.27%
+27.27%
0.001 BTC--
0.011 BTC--
20.3 BTC
14.8 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-30000-P
0.044 BTC--
0.00%
0.00%
0.019 BTC--
0.044 BTC--
2.5 BTC
0.3 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-30500-C
0.0035 BTC--
0.00%
0.00%
0.002 BTC--
0.0095 BTC--
7.6 BTC
2.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-30500-P
0.0165 BTC--
0.00%
0.00%
0.0165 BTC--
0.0165 BTC--
0.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-31000-C
0.002 BTC--
0.00%
0.00%
0.002 BTC--
0.0055 BTC--
2.9 BTC
0.3 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-31000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-31500-C
0.002 BTC--
0.00%
0.00%
0.002 BTC--
0.002 BTC--
4.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-31500-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-32000-C
0.002 BTC--
0.00%
0.00%
0.002 BTC--
0.002 BTC--
7.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-32000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-32500-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-32500-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-33000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-33000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-34000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-34000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-35000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-35000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-36000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220515-36000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-25000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-25000-P
0.0015 BTC--
0.00%
0.00%
0.0015 BTC--
0.0015 BTC--
5.8 BTC
5.8 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-26000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-26000-P
0.0035 BTC--
0.00%
0.00%
0.0035 BTC--
0.0035 BTC--
1.1 BTC
1.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-27000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-27000-P
0.0015 BTC--
+50.00%
+50.00%
0.001 BTC--
0.0085 BTC--
25.2 BTC
26.8 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-27500-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-27500-P
0.0065 BTC--
0.00%
0.00%
0.0065 BTC--
0.0065 BTC--
0.4 BTC
0.4 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-28000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-28000-P
0.0085 BTC--
0.00%
0.00%
0.0085 BTC--
0.01 BTC--
0.9 BTC
0.9 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-28500-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-28500-P
0.016 BTC--
0.00%
0.00%
0.015 BTC--
0.018 BTC--
3.7 BTC
3.7 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-29000-C
0.0185 BTC--
0.00%
0.00%
0.0185 BTC--
0.02 BTC--
0.8 BTC
0.8 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-29000-P
0.013 BTC--
-3.71%
-3.71%
0.013 BTC--
0.0205 BTC--
2.1 BTC
2.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-29500-C
0.0165 BTC--
+73.68%
+73.68%
0.0095 BTC--
0.0165 BTC--
7.7 BTC
7.8 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-29500-P
0.0105 BTC--
-12.50%
-12.50%
0.01 BTC--
0.012 BTC--
0.6 BTC
0.6 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-30000-C
0.0085 BTC--
+13.33%
+13.33%
0.005 BTC--
0.01 BTC--
2.5 BTC
2.6 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-30000-P
0.014 BTC--
0.00%
0.00%
0.014 BTC--
0.014 BTC--
0.1 BTC
0.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-30500-C
0.0075 BTC--
+87.49%
+87.49%
0.0025 BTC--
0.0085 BTC--
5.2 BTC
5.3 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-30500-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-31000-C
0.003 BTC--
-25.00%
-25.00%
0.0015 BTC--
0.0045 BTC--
2.4 BTC
2.4 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-31000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-31500-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-31500-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-32000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-32000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-33000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-33000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-34000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220516-34000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-18000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-18000-P
0.001 BTC--
0.00%
0.00%
0.001 BTC--
0.0045 BTC--
62.2 BTC
4.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-20000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-20000-P
0.002 BTC--
0.00%
0.00%
0.002 BTC--
0.0075 BTC--
26.9 BTC
4.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-22000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-22000-P
0.0035 BTC--
-22.23%
-22.23%
0.003 BTC--
0.005 BTC--
84.7 BTC
65.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-24000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-24000-P
0.0035 BTC--
0.00%
0.00%
0.0035 BTC--
0.0095 BTC--
31.1 BTC
50.8 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-25000-C
0.1585 BTC--
0.00%
0.00%
0.1585 BTC--
0.1585 BTC--
3 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-25000-P
0.0085 BTC--
0.00%
0.00%
0.0085 BTC--
0.01 BTC--
11.9 BTC
0.2 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-26000-C
0.1305 BTC--
0.00%
0.00%
0.1305 BTC--
0.1305 BTC--
3 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-26000-P
0.006 BTC--
-42.86%
-42.86%
0.006 BTC--
0.0105 BTC--
78.2 BTC
0.8 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-27000-C
0.1055 BTC--
0.00%
0.00%
0.1055 BTC--
0.1055 BTC--
3 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-27000-P
0.014 BTC--
-22.23%
-22.23%
0.014 BTC--
0.0205 BTC--
38 BTC
122 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-28000-C
0.083 BTC--
0.00%
0.00%
0.083 BTC--
0.083 BTC--
37.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-28000-P
0.0215 BTC--
0.00%
0.00%
0.0215 BTC--
0.0215 BTC--
33.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-29000-C
0.0365 BTC--
0.00%
0.00%
0.0365 BTC--
0.0575 BTC--
26.2 BTC
0.2 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-29000-P
0.0335 BTC--
-1.48%
-1.48%
0.0325 BTC--
0.0355 BTC--
37.8 BTC
73.4 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-30000-C
0.027 BTC--
+3.84%
+3.84%
0.026 BTC--
0.034 BTC--
37.1 BTC
25.3 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-30000-P
0.0525 BTC--
0.00%
0.00%
0.0445 BTC--
0.0525 BTC--
53 BTC
30 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-31000-C
0.0125 BTC--
0.00%
0.00%
0.0125 BTC--
0.0225 BTC--
42.3 BTC
40.3 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-31000-P
0.112 BTC--
0.00%
0.00%
0.112 BTC--
0.112 BTC--
4 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-32000-C
0.008 BTC--
+6.66%
+6.66%
0.007 BTC--
0.0105 BTC--
38.5 BTC
5.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-32000-P
0.137 BTC--
0.00%
0.00%
0.137 BTC--
0.137 BTC--
27 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-33000-C
0.004 BTC--
0.00%
0.00%
0.004 BTC--
0.012 BTC--
36.4 BTC
9.6 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-33000-P
0.165 BTC--
0.00%
0.00%
0.165 BTC--
0.165 BTC--
8.7 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-34000-C
0.0025 BTC--
0.00%
0.00%
0.002 BTC--
0.003 BTC--
50.1 BTC
15.5 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-34000-P
0.1535 BTC--
0.00%
0.00%
0.1535 BTC--
0.1535 BTC--
2 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-35000-C
0.0025 BTC--
0.00%
0.00%
0.0025 BTC--
0.0025 BTC--
51.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-35000-P
0.094 BTC--
0.00%
0.00%
0.094 BTC--
0.094 BTC--
0.4 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-36000-C
0.0035 BTC--
0.00%
0.00%
0.0035 BTC--
0.0035 BTC--
6.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-36000-P
0.041 BTC--
0.00%
0.00%
0.041 BTC--
0.041 BTC--
3.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-37000-C
0.001 BTC--
0.00%
0.00%
0.001 BTC--
0.0055 BTC--
17.6 BTC
3.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-37000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-38000-C
0.0045 BTC--
0.00%
0.00%
0.0045 BTC--
0.0045 BTC--
21.4 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-38000-P
0.079 BTC--
0.00%
0.00%
0.079 BTC--
0.079 BTC--
0.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-39000-C
0.007 BTC--
0.00%
0.00%
0.007 BTC--
0.007 BTC--
37.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-39000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-40000-C
0.0005 BTC--
0.00%
0.00%
0.0005 BTC--
0.006 BTC--
22.7 BTC
24.2 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-40000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-42000-C
0.001 BTC--
0.00%
0.00%
0.001 BTC--
0.001 BTC--
7.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-42000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-45000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-45000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-50000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-50000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-55000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220520-55000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-16000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-16000-P
0.0025 BTC--
0.00%
0.00%
0.0025 BTC--
0.0025 BTC--
88.6 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-18000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-18000-P
0.005 BTC--
0.00%
0.00%
0.005 BTC--
0.005 BTC--
14.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-20000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-20000-P
0.007 BTC--
0.00%
0.00%
0.007 BTC--
0.007 BTC--
74 BTC
3 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-22000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-22000-P
0.0085 BTC--
0.00%
0.00%
0.0085 BTC--
0.011 BTC--
89.1 BTC
6.9 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-24000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-24000-P
0.013 BTC--
0.00%
0.00%
0.013 BTC--
0.0165 BTC--
2.9 BTC
1.9 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-25000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-25000-P
0.011 BTC--
0.00%
0.00%
0.011 BTC--
0.0215 BTC--
72.7 BTC
4.4 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-26000-C
0.1485 BTC--
0.00%
0.00%
0.1485 BTC--
0.1485 BTC--
3 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-26000-P
0.0135 BTC--
-40.00%
-40.00%
0.0135 BTC--
0.025 BTC--
36.6 BTC
68.5 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-28000-C
0.114 BTC--
0.00%
0.00%
0.114 BTC--
0.114 BTC--
9.3 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-28000-P
0.037 BTC--
0.00%
0.00%
0.037 BTC--
0.037 BTC--
14.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-29000-C
0.094 BTC--
0.00%
0.00%
0.094 BTC--
0.094 BTC--
15.4 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-29000-P
0.0535 BTC--
0.00%
0.00%
0.0535 BTC--
0.0535 BTC--
6 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-30000-C
0.0515 BTC--
0.00%
0.00%
0.0515 BTC--
0.069 BTC--
28.2 BTC
0.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-30000-P
0.0685 BTC--
0.00%
0.00%
0.0495 BTC--
0.0685 BTC--
62.6 BTC
4.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-31000-C
0.0475 BTC--
0.00%
0.00%
0.0475 BTC--
0.0475 BTC--
1.6 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-31000-P
0.066 BTC--
0.00%
0.00%
0.066 BTC--
0.066 BTC--
1.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-32000-C
0.0345 BTC--
0.00%
0.00%
0.0345 BTC--
0.0345 BTC--
31.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-32000-P
0.084 BTC--
0.00%
0.00%
0.084 BTC--
0.084 BTC--
168 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-33000-C
0.0245 BTC--
0.00%
0.00%
0.0245 BTC--
0.0245 BTC--
11.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-33000-P
0.1165 BTC--
0.00%
0.00%
0.1165 BTC--
0.1165 BTC--
3 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-34000-C
0.009 BTC--
0.00%
0.00%
0.009 BTC--
0.013 BTC--
7 BTC
3 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-34000-P
0.1425 BTC--
0.00%
0.00%
0.1425 BTC--
0.1425 BTC--
35 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-35000-C
0.0095 BTC--
0.00%
0.00%
0.0095 BTC--
0.0095 BTC--
10.3 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-35000-P
0.145 BTC--
0.00%
0.00%
0.145 BTC--
0.145 BTC--
22.3 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-36000-C
0.0045 BTC--
0.00%
0.00%
0.0045 BTC--
0.0045 BTC--
53.4 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-36000-P
0.24 BTC--
0.00%
0.00%
0.24 BTC--
0.24 BTC--
24.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-37000-C
0.004 BTC--
0.00%
0.00%
0.004 BTC--
0.004 BTC--
13.7 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-37000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-38000-C
0.0105 BTC--
0.00%
0.00%
0.0105 BTC--
0.0105 BTC--
37 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-38000-P
0.0665 BTC--
0.00%
0.00%
0.0665 BTC--
0.0665 BTC--
19 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-39000-C
0.01 BTC--
0.00%
0.00%
0.01 BTC--
0.01 BTC--
3.7 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-39000-P
0.0475 BTC--
0.00%
0.00%
0.0475 BTC--
0.0475 BTC--
1.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-40000-C
0.007 BTC--
0.00%
0.00%
0.007 BTC--
0.007 BTC--
29.4 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-40000-P
0.2675 BTC--
0.00%
0.00%
0.2675 BTC--
0.2675 BTC--
30.4 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-41000-C
0.0095 BTC--
0.00%
0.00%
0.0095 BTC--
0.0095 BTC--
18.4 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-41000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-42000-C
0.0035 BTC--
0.00%
0.00%
0.0035 BTC--
0.0035 BTC--
51.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-42000-P
0.3305 BTC--
0.00%
0.00%
0.3305 BTC--
0.3305 BTC--
66.6 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-43000-C
0.0035 BTC--
0.00%
0.00%
0.0035 BTC--
0.0035 BTC--
6.6 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-43000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-44000-C
0.0085 BTC--
0.00%
0.00%
0.0085 BTC--
0.0085 BTC--
48.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-44000-P
0.151 BTC--
0.00%
0.00%
0.151 BTC--
0.151 BTC--
24.7 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-46000-C
0.0025 BTC--
0.00%
0.00%
0.0025 BTC--
0.0025 BTC--
90.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-46000-P
0.0885 BTC--
0.00%
0.00%
0.0885 BTC--
0.0885 BTC--
11 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-48000-C
0.0045 BTC--
0.00%
0.00%
0.0045 BTC--
0.0045 BTC--
60.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-48000-P
0.097 BTC--
0.00%
0.00%
0.097 BTC--
0.097 BTC--
2.9 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-50000-C
0.003 BTC--
0.00%
0.00%
0.003 BTC--
0.003 BTC--
29.9 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-50000-P
0.182 BTC--
0.00%
0.00%
0.182 BTC--
0.182 BTC--
2.9 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-52000-C
0.002 BTC--
0.00%
0.00%
0.002 BTC--
0.002 BTC--
48.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-52000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-55000-C
0.0015 BTC--
0.00%
0.00%
0.0015 BTC--
0.0015 BTC--
34 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-55000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-60000-C
0.001 BTC--
0.00%
0.00%
0.001 BTC--
0.001 BTC--
38.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-60000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-65000-C
0.003 BTC--
0.00%
0.00%
0.003 BTC--
0.003 BTC--
0.3 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-65000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-70000-C
0.002 BTC--
0.00%
0.00%
0.002 BTC--
0.002 BTC--
6.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-70000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-80000-C
0.0045 BTC--
0.00%
0.00%
0.0045 BTC--
0.0045 BTC--
0.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220527-80000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-20000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-20000-P
0.011 BTC--
0.00%
0.00%
0.011 BTC--
0.011 BTC--
0.1 BTC
0.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-22000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-22000-P
0.011 BTC--
0.00%
0.00%
0.011 BTC--
0.011 BTC--
0.2 BTC
0.2 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-24000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-24000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-26000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-26000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-28000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-28000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-30000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-30000-P
0.065 BTC--
0.00%
0.00%
0.065 BTC--
0.065 BTC--
0.1 BTC
0.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-32000-C
0.029 BTC--
0.00%
0.00%
0.029 BTC--
0.039 BTC--
4.5 BTC
2.9 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-32000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-34000-C
0.017 BTC--
+6.25%
+6.25%
0.0155 BTC--
0.018 BTC--
29.2 BTC
29.2 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-34000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-36000-C
0.008 BTC--
0.00%
0.00%
0.008 BTC--
0.0095 BTC--
7.8 BTC
7.8 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-36000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-38000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-38000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-40000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-40000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-45000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-45000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-50000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220603-50000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-5000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-5000-P
0.0065 BTC--
0.00%
0.00%
0.0065 BTC--
0.0065 BTC--
12.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-10000-C
0.7635 BTC--
0.00%
0.00%
0.7635 BTC--
0.7635 BTC--
3 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-10000-P
0.0035 BTC--
0.00%
0.00%
0.0035 BTC--
0.0035 BTC--
63.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-15000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-15000-P
0.0215 BTC--
0.00%
0.00%
0.0215 BTC--
0.0215 BTC--
42.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-20000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-20000-P
0.021 BTC--
0.00%
0.00%
0.021 BTC--
0.021 BTC--
36.4 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-22000-C
0.2925 BTC--
0.00%
0.00%
0.2925 BTC--
0.2925 BTC--
3 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-22000-P
0.0635 BTC--
0.00%
0.00%
0.0635 BTC--
0.0635 BTC--
1.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-24000-C
0.2405 BTC--
0.00%
0.00%
0.2405 BTC--
0.2405 BTC--
3 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-24000-P
0.086 BTC--
0.00%
0.00%
0.086 BTC--
0.086 BTC--
30.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-25000-C
0.2165 BTC--
0.00%
0.00%
0.2165 BTC--
0.2165 BTC--
4 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-25000-P
0.053 BTC--
0.00%
0.00%
0.053 BTC--
0.053 BTC--
99 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-26000-C
0.194 BTC--
0.00%
0.00%
0.194 BTC--
0.194 BTC--
3 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-26000-P
0.0685 BTC--
0.00%
0.00%
0.0465 BTC--
0.0685 BTC--
60.6 BTC
0.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-28000-C
0.144 BTC--
0.00%
0.00%
0.144 BTC--
0.144 BTC--
12 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-28000-P
0.135 BTC--
0.00%
0.00%
0.135 BTC--
0.135 BTC--
30.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-30000-C
0.089 BTC--
0.00%
0.00%
0.089 BTC--
0.096 BTC--
79 BTC
17 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-30000-P
0.1815 BTC--
0.00%
0.00%
0.1815 BTC--
0.1815 BTC--
107.6 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-32000-C
0.0635 BTC--
0.00%
0.00%
0.0635 BTC--
0.0795 BTC--
76.2 BTC
25.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-32000-P
0.1275 BTC--
0.00%
0.00%
0.1275 BTC--
0.1275 BTC--
13.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-34000-C
0.057 BTC--
0.00%
0.00%
0.057 BTC--
0.057 BTC--
56 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-34000-P
0.146 BTC--
0.00%
0.00%
0.146 BTC--
0.146 BTC--
6.7 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-35000-C
0.0615 BTC--
0.00%
0.00%
0.0615 BTC--
0.0615 BTC--
31.9 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-35000-P
0.2085 BTC--
0.00%
0.00%
0.2085 BTC--
0.2085 BTC--
93 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-36000-C
0.025 BTC--
+4.16%
+4.16%
0.024 BTC--
0.038 BTC--
25.1 BTC
25.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-36000-P
0.235 BTC--
0.00%
0.00%
0.235 BTC--
0.235 BTC--
9.9 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-37000-C
0.0205 BTC--
+2.50%
+2.50%
0.02 BTC--
0.0335 BTC--
7.3 BTC
6.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-37000-P
0.2625 BTC--
0.00%
0.00%
0.2625 BTC--
0.2625 BTC--
29.6 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-38000-C
0.016 BTC--
0.00%
0.00%
0.016 BTC--
0.0305 BTC--
22.8 BTC
6.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-38000-P
0.3545 BTC--
0.00%
0.00%
0.3545 BTC--
0.3545 BTC--
4 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-39000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-39000-P
0.3845 BTC--
0.00%
0.00%
0.3845 BTC--
0.3845 BTC--
3 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-40000-C
0.0115 BTC--
0.00%
0.00%
0.0115 BTC--
0.0135 BTC--
42.4 BTC
0.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-40000-P
0.432 BTC--
0.00%
0.00%
0.432 BTC--
0.432 BTC--
12.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-42000-C
0.0115 BTC--
0.00%
0.00%
0.0115 BTC--
0.0115 BTC--
21.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-42000-P
0.2005 BTC--
0.00%
0.00%
0.2005 BTC--
0.2005 BTC--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-44000-C
0.0145 BTC--
0.00%
0.00%
0.0145 BTC--
0.0145 BTC--
11.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-44000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-45000-C
0.0105 BTC--
0.00%
0.00%
0.0105 BTC--
0.0105 BTC--
64.4 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-45000-P
0.5835 BTC--
0.00%
0.00%
0.5835 BTC--
0.5835 BTC--
36.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-46000-C
0.012 BTC--
0.00%
0.00%
0.012 BTC--
0.012 BTC--
33.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-46000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-48000-C
0.007 BTC--
0.00%
0.00%
0.007 BTC--
0.007 BTC--
33.9 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-48000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-50000-C
0.0065 BTC--
0.00%
0.00%
0.0065 BTC--
0.0065 BTC--
115.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-50000-P
0.142 BTC--
0.00%
0.00%
0.142 BTC--
0.142 BTC--
19.6 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-52000-C
0.015 BTC--
0.00%
0.00%
0.015 BTC--
0.015 BTC--
1.4 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-52000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-55000-C
0.003 BTC--
0.00%
0.00%
0.003 BTC--
0.003 BTC--
45.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-55000-P
0.595 BTC--
0.00%
0.00%
0.595 BTC--
0.595 BTC--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-60000-C
0.002 BTC--
0.00%
0.00%
0.002 BTC--
0.002 BTC--
78.3 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-60000-P
0.609 BTC--
0.00%
0.00%
0.609 BTC--
0.609 BTC--
0.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-65000-C
0.0085 BTC--
0.00%
0.00%
0.0085 BTC--
0.0085 BTC--
0.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-65000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-70000-C
0.0015 BTC--
0.00%
0.00%
0.0015 BTC--
0.0015 BTC--
63.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-70000-P
0.609 BTC--
0.00%
0.00%
0.609 BTC--
0.609 BTC--
3 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-80000-C
0.001 BTC--
0.00%
0.00%
0.001 BTC--
0.001 BTC--
52.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-80000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-90000-C
0.003 BTC--
0.00%
0.00%
0.003 BTC--
0.003 BTC--
28.6 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-90000-P
0.885 BTC--
0.00%
0.00%
0.885 BTC--
0.885 BTC--
2.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-100000-C
0.0005 BTC--
0.00%
0.00%
0.0005 BTC--
0.0005 BTC--
7.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-100000-P
1.26 BTC--
0.00%
0.00%
1.26 BTC--
1.26 BTC--
2.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-120000-C
0.0015 BTC--
0.00%
0.00%
0.0015 BTC--
0.0015 BTC--
20.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-120000-P
1.65 BTC--
0.00%
0.00%
1.65 BTC--
1.65 BTC--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-150000-C
0.001 BTC--
0.00%
0.00%
0.001 BTC--
0.001 BTC--
5.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-150000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-200000-C
0.001 BTC--
0.00%
0.00%
0.001 BTC--
0.001 BTC--
0.3 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-200000-P
3.3 BTC--
0.00%
0.00%
3.3 BTC--
3.3 BTC--
0.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-250000-C
0.0005 BTC--
0.00%
0.00%
0.0005 BTC--
0.0005 BTC--
1 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220624-250000-P
4.55 BTC--
0.00%
0.00%
4.55 BTC--
4.55 BTC--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-10000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-10000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-15000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-15000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-20000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-20000-P
0.0365 BTC--
0.00%
0.00%
0.0365 BTC--
0.0365 BTC--
1.1 BTC
1.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-24000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-24000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-26000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-26000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-28000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-28000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-30000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-30000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-32000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-32000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-34000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-34000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-36000-C
0.0535 BTC--
0.00%
0.00%
0.0535 BTC--
0.0535 BTC--
0.1 BTC
0.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-36000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-40000-C
0.03 BTC--
0.00%
0.00%
0.03 BTC--
0.03 BTC--
0.2 BTC
0.2 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-40000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-45000-C
0.0175 BTC--
0.00%
0.00%
0.0175 BTC--
0.0175 BTC--
6 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-45000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-50000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-50000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-60000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-60000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-70000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-70000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-80000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220729-80000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-5000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-5000-P
0.002 BTC--
0.00%
0.00%
0.0015 BTC--
0.0025 BTC--
87.3 BTC
87.3 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-10000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-10000-P
0.0105 BTC--
0.00%
0.00%
0.0105 BTC--
0.014 BTC--
42.1 BTC
12.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-15000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-15000-P
0.0255 BTC--
0.00%
0.00%
0.0255 BTC--
0.0255 BTC--
63 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-20000-C
0.3735 BTC--
0.00%
0.00%
0.3735 BTC--
0.3735 BTC--
4 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-20000-P
0.057 BTC--
0.00%
0.00%
0.057 BTC--
0.057 BTC--
16.3 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-25000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-25000-P
0.1045 BTC--
0.00%
0.00%
0.1045 BTC--
0.1045 BTC--
138.9 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-26000-C
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-26000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-30000-C
0.17 BTC--
0.00%
0.00%
0.17 BTC--
0.3835 BTC--
0.2 BTC
0.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-30000-P
0.249 BTC--
0.00%
0.00%
0.249 BTC--
0.249 BTC--
118.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-32000-C
0.14 BTC--
0.00%
0.00%
0.14 BTC--
0.1425 BTC--
0.2 BTC
0.2 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-32000-P
0.32 BTC--
0.00%
0.00%
0.32 BTC--
0.32 BTC--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-34000-C
0.128 BTC--
0.00%
0.00%
0.128 BTC--
0.128 BTC--
0.2 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-34000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-35000-C
0.11 BTC--
0.00%
0.00%
0.11 BTC--
0.1365 BTC--
0.4 BTC
0.1 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-35000-P
0.1085 BTC--
0.00%
0.00%
0.1085 BTC--
0.1085 BTC--
8.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-36000-C
0.126 BTC--
0.00%
0.00%
0.126 BTC--
0.126 BTC--
1 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-36000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-40000-C
0.068 BTC--
0.00%
0.00%
0.068 BTC--
0.075 BTC--
30.5 BTC
0.2 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-40000-P
0.2475 BTC--
0.00%
0.00%
0.2475 BTC--
0.2475 BTC--
59.5 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-45000-C
0.04 BTC--
0.00%
0.00%
0.04 BTC--
0.0495 BTC--
45.5 BTC
0.4 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-45000-P
0.1495 BTC--
0.00%
0.00%
0.1495 BTC--
0.1495 BTC--
10 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-50000-C
0.0255 BTC--
0.00%
0.00%
0.025 BTC--
0.0305 BTC--
70.4 BTC
9.5 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-50000-P
0.3615 BTC--
0.00%
0.00%
0.3615 BTC--
0.3615 BTC--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-55000-C
0.021 BTC--
0.00%
0.00%
0.021 BTC--
0.021 BTC--
44.9 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-55000-P
0.42 BTC--
0.00%
0.00%
0.42 BTC--
0.42 BTC--
1.3 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-60000-C
0.0155 BTC--
+10.71%
+10.71%
0.014 BTC--
0.0245 BTC--
156.5 BTC
31.6 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-60000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-65000-C
0.011 BTC--
0.00%
0.00%
0.011 BTC--
0.0135 BTC--
3.4 BTC
1.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-65000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-70000-C
0.009 BTC--
0.00%
0.00%
0.009 BTC--
0.0125 BTC--
63 BTC
6 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-70000-P
0.6055 BTC--
0.00%
0.00%
0.6055 BTC--
0.6055 BTC--
5.8 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-80000-C
0.009 BTC--
0.00%
0.00%
0.009 BTC--
0.009 BTC--
39.3 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-80000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-90000-C
0.007 BTC--
0.00%
0.00%
0.007 BTC--
0.007 BTC--
0.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-90000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-100000-C
0.005 BTC--
0.00%
0.00%
0.005 BTC--
0.005 BTC--
0.6 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-100000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-120000-C
0.003 BTC--
0.00%
0.00%
0.003 BTC--
0.003 BTC--
5.1 BTC
0.0 BTC
$0.00
BTCUSD-20220930-120000-P
--
--
--
--
--
0 BTC
0 BTC
$0.00