DOTUSD0624
Thời gian chuyển giao 40ngày

$11.033

Giá gần nhất

+13.80%

Thay đổi trong 24 giờ

$11.244

Chỉ số giá gần nhất

$11.059

Giá tham chiếu

495,296.1580 DOT

Khối lượng mở

192,328.6771 DOT

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$2.05M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịDOT
DOTUSD0624
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 11.060