DOTUSD0527
Thời gian chuyển giao 12ngày

$11.134

Giá gần nhất

+13.38%

Thay đổi trong 24 giờ

$11.226

Chỉ số giá gần nhất

$11.165

Giá tham chiếu

20,180.8786 DOT

Khối lượng mở

87,197.6191 DOT

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$927630.00

Danh nghĩa 24h

Đơn vịDOT
DOTUSD0527
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 11.165