BSVUSD0527
Thời gian chuyển giao 12ngày

$53.30

Giá gần nhất

+9.51%

Thay đổi trong 24 giờ

$53.83

Chỉ số giá gần nhất

$53.29

Giá tham chiếu

2,136.55 BSV

Khối lượng mở

6,921.71 BSV

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$356710.00

Danh nghĩa 24h

Đơn vịBSV
BSVUSD0527
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 53.29