Tham gia Lễ hội giao dịch C2C để giành được 666 USDT ——An toàn, hiệu quả, miễn phí giao dịch

author-image
OKX

Trong thi gian khuyến mãi, chúng tôi s xếp hng người dùng theo s tin giao dch tích lũy ca h (mua + bán) trong khu vc giao dch C2C-VND (3 người dùng hàng đầu phi giao dch s tin tích lũy ít nht 20.000.000 đồng bng USDT, BTC và XRP; còn lại không phi tuân theo quy tc này). Chi tiết tin thưởng như sau:

mceclip0.png

Điu khon và điu kin

  1. 1. Thi gian khuyến mãi: 19:00 ngày 29 tháng 5 đến 19:00 ngày 5 tháng 6 năm 2019 (GMT+7);
  2. Dành riêng cho người dùng Vit Nam hoàn thành KYC1;
  3. Dành riêng cho khu vc giao dch C2C-VND;
  4. Phn thưởng sẽ được ghi có vào tài khon OKX đủ điu kin trong vòng 7 ngày làm vic sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Người dùng có th kim tra phn thưởng ca mình bng cách vào Tài khon> Ví ca tôi;
  5. Giao dch gian lận, s dng nhiu tài khon hoc bt kỳ hành vi nào khác để đạt được li thế không công bng s dn đến vic mt phn thưởng;
  6. Trong trường hp có bt kỳ tranh chp nào, OKX có quyn đưa ra quyết định cui cùng.