Chương trình nhà tạo lập thị trường toàn cầu

author-image
OKX

1. Điều kiện đủ
Người dùng đã hoàn thành xác minh KYC2, với tổng tài sản ≥20 BTC hoặc tương đương trong tài khoản của họ

2. Ứng tuyển
Chúng tôi chỉ chấp nhận các nhà tạo lập thị trường (Market Maker) ứng tuyển qua email. Chúng tôi sẽ chọn các nhà tạo lập phù hợp đã hoàn thành các tiêu chí. Ứng viên được chọn sẽ được thông báo qua email trong vòng 5 ngày làm việc.

Để đăng ký, xin vui lòng gửi email các thông tin chi tiết sau đây đến mmcorporate@OKX.com
1. Thông tin tài khoản
2. Thông tin liên lạc ngoài địa chỉ email

Vui lòng cho biết tùy chọn nhà tạo lập thị trường của bạn trong email (bạn có thể chọn nhiều hơn một):
• Nhà tạo lập thị trường Spot
• Nhà tạo lập thị trường Futures Contract
• Nhà tạo lập thị trường Perpetual Swap

3. Đặc quyền

Như một động lực để cung cấp thanh khoản tốt hơn cho nền tảng, các nhà tạo lập thị trường có thể được hưởng đặc quyền phí giao dịch trong khi họ thực hiện các trách nhiệm tạo lập thị trường. Các trách nhiệm tạo thị trường cụ thể sẽ được thông báo qua email sau khi đơn đăng ký được chấp nhận. * OKX có quyền thay đổi rates của nhà tạo lập thị trường. Tất cả các thay đổi về rates của nhà tạo lập thị trường sẽ được thông báo trong các thông báo hoặc qua email.