OKX Blockdream Ventures

OKX Blockdream Ventures là quỹ tập trung vào hoạt động tìm hiểu các dự án chất lượng cao có tiềm năng lớn. Tiền vốn ban đầu của Blockdream Ventures là 100 triệu đô-la.

Về chúng tôi

Quỹ này sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng cơ bản dựa trên nền tảng blockchain, lớp 2, hệ sinh thái Polkadot, DeFi, hệ sinh thái Filecoin, v.v.
Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm hiểu các dự án blockchain tốt nhất trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong toàn ngành, mong muốn và phát triển cùng những người dám mơ ước và nhà sáng lập để tạo ra giá trị cho ngành công nghiệp blockchain, đồng thời chia sẻ các nguồn lực toàn cầu và trải nghiệm trước đây của chúng tôi với những nhà sáng lập.

Trọng tâm đầu tư

Cơ sở hạ tầng cơ bản: Các dự án Blockchain Công khai Lớp 2 có thể giải quyết vấn đề mở rộng quy mô hoặc cải thiện hiệu suất và hiệu quả kỹ thuật.
Dự án giao dịch/tài chính: Công cụ phái sinh trong DeFi/Tài sản tổng hợp/Orcale/Bảo hiểm
Hệ sinh thái blockchain công khai hàng đầu: Polkadot/IPFS
Công cụ: data analysissevc podeugipivacyproectionlckchain explorer/wallet/NFT
Công cụ: data analysissevc podeugipivacyproectionlckchain explorer/wallet/NFT